E-ISSN: 1308-5263
Investigation of the Relationship Between Fok1 and Col1A1 Gene Polymorphisms and Development of Treatment-Related Bone Complications in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2019; 36(1): 12-18 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2018.2018.0221  

Investigation of the Relationship Between Fok1 and Col1A1 Gene Polymorphisms and Development of Treatment-Related Bone Complications in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia

Melek Erdem1, Özlem Tüfekçi1, Sefa Kızıldağ2, Sebnem Yılmaz1, Deniz Kızmazoğlu1, Berna Eroğlu Filibeli3, Hale Ören1
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, İzmir, Turkey
3Dokuz Eylül University Facullty of Medicine, Department of Pediatrics, İzmir, Turkey

Objective: In acute lymphoblastic leukemia (ALL), various clinical risk factors and genetic predispositions contribute to the development of bone complications during and after chemotherapy. In this study, we aimed to investigate whether vitamin D receptor (VDR) Fok1 and collagen protein Col1A1 Sp1-binding site gene polymorphisms, which are important in bone mineral and matrix formation, have effects on the development of bone abnormalities in childhood ALL survivors.
Materials and Methods: Fifty children with ALL who were treated with the ALL Berlin-Frankfurt-Muenster-95 protocol between 1998 and 2008 and were followed for at least 7 years were enrolled. The control group consisted of 96 healthy children. VDR Fok1 and Col1A1 Sp1-binding site gene polymorphisms were analyzed by polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism. Bone mineral density (BMD) and markers of bone metabolism were all noted. All patients who presented with pain in the joints were examined for bone pathologies while on chemotherapy or during long-term follow-up.
Results: Low BMD (16%), osteoporosis (12%), and osteonecrosis (8%) were present in a total of 18 patients (36%). The frequency of osteonecrosis and total bone abnormalities was significantly higher in children aged ≥10 years (p=0.001). The risk of low BMD and osteonecrosis was higher in those with vitamin D deficiency. Only the Col1A1 Sp1-binding site gene polymorphism showed a significant association in ALL patients with osteonecrosis.
Conclusion: The development of therapy-induced bone mineral loss and osteonecrosis in children with ALL is frequent and the risk is especially higher in children aged ≥10 years and with vitamin D deficiency. The association between Col1A1 Sp1-binding site gene polymorphisms and osteonecrosis has to be assessed in a larger group of ALL survivors.

Keywords: Acute lymphoblastic leukemia, Bone mineral density, Genetic polymorphism, Osteonecrosis, Osteoporosis


Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Fok1 ve Col1A1 Gen Polimorfizmleri ile Tedaviye Bağlı Kemik Komplikasyonlarının Gelişimi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Melek Erdem1, Özlem Tüfekçi1, Sefa Kızıldağ2, Sebnem Yılmaz1, Deniz Kızmazoğlu1, Berna Eroğlu Filibeli3, Hale Ören1
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, İzmir, Turkey
3Dokuz Eylül University Facullty of Medicine, Department of Pediatrics, İzmir, Turkey

Amaç: Akut lenfoblastik lösemide (ALL), çeşitli klinik risk faktörleri ve genetik yatkınlıklar kemoterapi sırasında ve sonrasında kemik komplikasyonlarının gelişmesine katkıda bulunur. Bu çalışmada, kemik mineral ve matriks oluşumunda önemli olan D vitamini reseptörü (VDR) Fok1 ve kollajen proteini Col1A1 Sp1 bağlayıcı bölge gen polimorfizmlerinin, ALL’den sağ kalan çocuklarda kemik anormalliklerinin gelişimine etkilerinin olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 1998-2008 yılları arasında ALL tanısı alıp, ALL Berlin-Frankfurt-Muenster-95 protokolü ile tedavi edilen ve en az 7 yıl takip edilen 50 çocuk çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu 96 sağlıklı çocuktan oluşuyordu. VDR Fok1 ve Col1A1 Sp1 bağlayıcı bölge gen polimorfizmleri polimeraz zincir reaksiyonu ve restriksiyon fragman uzunluğu polimorfizmi ile analiz edildi. Kemik mineral yoğunluğu (KMY) ve kemik metabolizması belirteçleri kaydedildi. Eklemlerde ağrı ile başvuran tüm hastalar kemoterapi veya uzun süreli takip sırasında kemik patolojileri açısından incelendi.
Bulgular: Toplam 18 hastada (%36) düşük KMY (%16), osteoporoz (%12) ve osteonekroz (%8) mevcuttu. Osteonekroz sıklığı ve toplam kemik anormallikleri 10 yaş ve üstü çocuklarda anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,001). D vitamini eksikliği olanlarda düşük BMD ve osteonekroz riski daha yüksekti. Gen polimorfizmleri ile ilişki incelendiğinde; sadece Col1A1 Sp1 bağlayıcı bölge gen polimorfizmi ile osteonekroz arasında anlamlı bir ilişki gösterilmiştir.
Sonuç: Sonuç olarak, ALL’den sağ kalan çocuklarda tedaviye bağlı kemik mineral kaybı ve osteonekroz gelişimi sıktır ve bu risk özellikle 10 yaş ve üstü D vitamini eksikliği olan çocuklarda daha yüksektir. Col1A1 Sp1 bağlanma bölgesi gen polimorfizmleri ve osteonekroz arasındaki ilişkiyi araştırmak için ALL’den sağ kalan bireyler üzerinde yapılacak daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, Kemik mineral dansitesi, Genetik polimorfizm, Osteonekrozis, Osteoporozis


Melek Erdem, Özlem Tüfekçi, Sefa Kızıldağ, Sebnem Yılmaz, Deniz Kızmazoğlu, Berna Eroğlu Filibeli, Hale Ören. Investigation of the Relationship Between Fok1 and Col1A1 Gene Polymorphisms and Development of Treatment-Related Bone Complications in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia. Turk J Hematol. 2019; 36(1): 12-18

Corresponding Author: Özlem Tüfekçi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 



Impact Factor (2018) = 0.779