E-ISSN: 1308-5263
Local Renin-Angiotensin System in Normal Hematopoietic and Multiple Myeloma-Related Progenitor Cells [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(2): 136-142 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0011  

Local Renin-Angiotensin System in Normal Hematopoietic and Multiple Myeloma-Related Progenitor Cells

Burak Uz1, Suzin Çatal Tatonyan2, Müge Sayitoğlu2, Yücel Erbilgin2, Özden Hatırnaz2, Salih Aksu1, Yahya Büyükaşık1, Nilgün Sayınalp1, Hakan Göker1, Osman İ. Özcebe1, Uğur Özbek2, İbrahim C. Haznedaroğlu1
1Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Division Of Hematology, Ankara, Turkey
2İstanbul University, Institute For Experimental Medicine Research, Department Of Genetics, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: The prominent functions of the local renin-angiotensin system (RAS) in primitive hematopoiesis further support the hypothesis that local autocrine bone marrow RAS could also be active in neoplastic hematopoiesis. The aim of this study is to examine critical RAS elements in normal CD34+ hematopoietic stem cells and multiple myeloma (MM)-related progenitor cells.
METHODS: The study group comprised the total bone marrow cells (CBM) of 10 hematologically normal people, the CD34+ stem cell samples (CD34+CBM) of 9 healthy donors for allogeneic peripheral stem cell transplantation, and the CD34+ stem cell samples (CD34+MM) of 9 MM patients undergoing autologous peripheral stem cell transplantation. We searched for the gene expression of the major RAS components in healthy hematopoietic cells and myeloma cells by quantitative real-time polymerase chain reaction analysis.
RESULTS: RENIN, angiotensinogen (ANGTS), and angiotensin converting enzyme-I (ACE I) mRNA expression levels of CBM were significantly higher than those in myeloma patients (p=0.03, p=0.002, and p=0.0008, respectively). Moreover, RENIN and ANGTS mRNA expression levels were significantly higher in CD34+ stem cell samples of healthy allogeneic donors compared to those in myeloma patients (p=0.001 and p=0.01). However, ACE I expression levels were similar in CD34+CBM and CD34+MM hematopoietic cells (p=0.89).
CONCLUSION: Although found to be lower than in the CBM and CD34+CBM hematopoietic cells, the local RAS components were also expressed in CD34+MM hematopoietic cells. This point should be kept in mind while focusing on the immunobiology of MM and the processing of autologous cells during the formation of transplantation treatment protocols.

Keywords: Renin-angiotensin system, Multiple myeloma, Progenitor cell, CD34+


Normal Hematopoetik ve Multipl Myelom İlişkili Progenitor Hücrelerde Lokal Renin-Anjiotensin Sistemi

Burak Uz1, Suzin Çatal Tatonyan2, Müge Sayitoğlu2, Yücel Erbilgin2, Özden Hatırnaz2, Salih Aksu1, Yahya Büyükaşık1, Nilgün Sayınalp1, Hakan Göker1, Osman İ. Özcebe1, Uğur Özbek2, İbrahim C. Haznedaroğlu1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Lokal renin-anjiotensin sisteminin (RAS) primitif hematopoezde önemli fonksiyonlara sahip olması, lokal otokrin kemik iliği (Kİ) RAS’ının da neoplastik hematopoezde aktif olabileceği hipotezini desteklemektedir. Bu çalışmanın amacı normal CD34+ hematopoetik kök hücreler ve multipl miyelom (MM) ilişkili progenitor hücrelerde kritik RAS elemanlarını araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Çalışma grupları; hematolojik açıdan normal insanların toplam Kİ hücreleri (CBM) (n=10), allojeneik periferik kök hücre transplantasyonu için sağlıklı donörlerin CD34+ kök hücre örnekleri (CD34+CBM) (n=9), ve otolog periferik kök hücre transplantasyonu uygulanan MM hastalarının CD34+ kök hücre örnekleri (CD34+MM) (n=9) tarafından oluşturuldu. Bu örneklerde ana RAS elemanlarının gen ekspresyonları qRT-PCR yöntemiyle araştırıldı.
BULGULAR: CBM grubunun RENIN, anjiotensinojen (ANGTS), ve anjiotensin dönüştürücü enzim-I (ACE I) mRNA ekspresyon düzeyleri miyelom hastalarından anlamlı olarak yüksek idi (sırasıyla, p=0,03, p=0,002, ve p=0,0008). Sağlıklı allojeneik donörlerin CD34+ kök hücre örneklerindeki RENIN ve ANGTS mRNA ekspresyon düzeyleri myelom hastalarının kök hücre örneklerinden anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0,001 and p=0,01). Bununla birlikte, CD34+CBM ve CD34+MM hematopoetik hücrelerde ACE I ekspresyon düzeyleri arasında anlamlı fark gözlenmedi (p=0,89).
SONUÇ: Lokal RAS elemanları, CBM ve CD34+CBM hematopoetik hücrelerinden daha az olmak kaydıyla, CD34+MM hematopoetik hücrelerinden de eksprese edilmektedir. Bu nokta MM’nin immünobiyolojisine odaklanmada ve transplantasyon tedavi protokollerinin oluşturulması sırasında otolog hücrelerin hazırlanmasında akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Renin-anjiotensin sistemi, Multipl miyelom, Progenitör hücre, CD34+


Burak Uz, Suzin Çatal Tatonyan, Müge Sayitoğlu, Yücel Erbilgin, Özden Hatırnaz, Salih Aksu, Yahya Büyükaşık, Nilgün Sayınalp, Hakan Göker, Osman İ. Özcebe, Uğur Özbek, İbrahim C. Haznedaroğlu. Local Renin-Angiotensin System in Normal Hematopoietic and Multiple Myeloma-Related Progenitor Cells. Turk J Hematol. 2014; 31(2): 136-142

Corresponding Author: Burak Uz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2018) = 0.779