E-ISSN: 1308-5263
Prognostic Significance of the Lymphoblastic Leukemia-Derived Sequence 1 (LYL1) Gene Expression in Egyptian Patients with Acute Myeloid Leukemia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(2): 128-135 | DOI: 10.4274/tjh.2012.0063  

Prognostic Significance of the Lymphoblastic Leukemia-Derived Sequence 1 (LYL1) Gene Expression in Egyptian Patients with Acute Myeloid Leukemia

Nadia El Menshawy1, Doaa Shahin1, Hayam Fathi Ghazi2
1Mansoura University Faculty of Medicine, Department of Clinical Pathology, Mansoura, Egypt
2Mansoura University Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Mansoura, Egypt

OBJECTIVE: Aberrant activation of transcription factor genes is the most frequent target of genetic alteration in lymphoid malignancies. The lymphoblastic leukemia-derived sequence 1 (LYL1) gene, which encodes a basic helix-loop helix, was first identified with human T-cell acute leukemia. Recent studies suggest its involvement in myeloid malignancies. We aimed to study the expression percent of oncogene LYL1 in primary and secondary high-risk myeloid leukemia and the impact on prognostic significance in those patients.
METHODS: Using quantitative real-time polymerase chain reaction for detection of LYL1 oncogenes, our study was carried out on 39 myeloid leukemia patients including de novo cases, myelodysplastic syndrome (MDS) with transformation, and chronic myelogenous leukemia (CML) in accelerated and blast crisis, in addition to 10 healthy individuals as the reference control.
RESULTS: LYL1 expression was increased at least 2 times compared to the controls. The highest expression of this transcription factor was observed in the MDS cases transformed to acute leukemia at 7.3±3.1, p=0.0011. LYL1 expression was found in 68.2%, 75%, and 77.8% of cases of acute myeloid leukemia, CML crisis, and MDS, respectively. Significant correlation of LYL1 overexpression with some subtypes of French-American-British classification was found. There was, for the first time, significant correlation between the blood count at diagnosis and LYL1 expression (p=0.023, 0.002, and 0.031 for white blood cells, hemoglobin, and platelets, respectively). The rate of complete remission was lower with very high levels of LYL1 expression and the risk of relapse increased with higher levels of LYL1 expression, suggesting an unfavorable prognosis for cases with enhanced expression.
CONCLUSION: Overexpression of LYL1 is highly associated with acute myeloid leukemia and shows more expression in MDS with unfavorable prognosis in response to induction chemotherapy. These observations could signal a promising tool for a therapeutic target to basic helix–loop helix protein related to transcription factors, which may improve patient outcome in acute myeloid leukemia, MDS, and CML in blast crisis.

Keywords: LYL1 gene, Acute myeloid leukemia, Myelodysplastic syndrome, Chronic myelogenous leukemia in blast and accelerated phases, Real-time polymerase chain reaction


Mısırlı Akut Miyeloid Lösemi Hastalarında Lenfoblastik Lösemi Kökenli Dizi 1 (LYL1) Sunumunun Prognostik Önemi

Nadia El Menshawy1, Doaa Shahin1, Hayam Fathi Ghazi2
1Mansoura Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Patoloji Anabilim Dalı Mansoura, Mısır
2Mansoura Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Tıp Anabilim Dalı Mansoura, Mısır

AMAÇ: Lenfoid malignitelerdeki genetik değişikliğin en sık hedefi transkripsiyon faktör genlerindeki anormal aktivasyondur. Lenfoblastik Lösemi Kökenli Dizi 1 (LYL1) temel bir sarmal-ilmek-sarmal proteini kodlar ve ilk olarak T-hücreli akut lösemili bir insanda tespit edilmiştir. Son yapılan çalışmalar miyeloid malignitelerle olan ilişkisini göstermektedir. Bu çalışmada yüksek riskli birincil ve ikincil akut miyeloid lösemi hastalarında LYL1 onkogeninin ifade edilme yüzdesi ve bunun prognoza olan etkisini göstermeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmamıza; miyelodisplastik sendromdan (MDS) dönüşmüş veya de novo akut miyeloid lösemili veya akselere/blastik evrede kronik miyeloid lösemili (KML) olmak üzere toplam 39 hasta ve kontrol amaçlı 10 sağlıklı kişi dahil edilmiştir. LYL1 gen ifadesi kantitatif gerçek-zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu kullanılarak ölçüldü.
BULGULAR: LYL1 gen ifadesinin kontrollere göre en az 2 kat arttığı görüldü. En yüksek LYL1 gen ifade oranları MDS’den akut lösemiye dönüşen olgularda gözlendi (7,3±3,1; p=0,0011). LYL1 gen ifade oranları akut miyeloid lösemi, KML blastik kriz ve MDS hastalarında sırasıyla %68,2, %75 ve %77,8 bulundu. LYL1 aşırı gen ifadesi ile Fransız-Amerikan-İngiliz (FAB) sınıflaması bazı alt tipleri arasında anlamlı korelasyon bulundu. Literatürde ilk kez, tanı anındaki kan sayımı ve LYL1 gen ifadesi ile lökosit sayısı, hemoglobin düzeyi ve trombosit sayısı arasında anlamlı korelasyon bulunmuştur (sırasıyla, p=0,023, 0,002, ve 0,031). Yüksek LYL1 ifadesinin saptandığı olgularda tam yanıt oranının düşük ve relaps riskinin artmış saptanması, artmış gen ifadesinin olumsuz prognostik özellikte olduğunu düşündürmektedir.
SONUÇ: LYL1 aşırı ifadesi akut miyeloid lösemi ile yüksek derecede bağlantılıdır. Olumsuz prognostik özellik gösteren MDS hastalarında aşırı LYL1 gen ifadesinin indüksiyon tedavisine ilişkili olduğu görülmektedir. Bu gözlemler transkripsiyon faktörleri ile ilişkili sarmal-ilmek-sarmal yapısındaki proteinlerin birer terapötik hedef olarak gelec vaad ettiğini ve AML, MDS ve blastik krizdeki KML hastalarında prognozu olumlu etkileyebileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: LYL1 geni, Akut miyeloid lösemi, Miyelodisplastik sendrom, Akselere ve blastik evre kronik miyeloid lösemi, Gerçek-zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu


Nadia El Menshawy, Doaa Shahin, Hayam Fathi Ghazi. Prognostic Significance of the Lymphoblastic Leukemia-Derived Sequence 1 (LYL1) Gene Expression in Egyptian Patients with Acute Myeloid Leukemia. Turk J Hematol. 2014; 31(2): 128-135

Corresponding Author: Doaa Shahin, Egypt


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2018) = 0.779