E-ISSN: 1308-5263
sEPCR Levels in Chronic Myeloproliferative Diseases and Their Association with Thromboembolic Events: A Case-Control Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(2): 121-127 | DOI: 10.4274/tjh.2012.0150  

sEPCR Levels in Chronic Myeloproliferative Diseases and Their Association with Thromboembolic Events: A Case-Control Study

Figen Atalay1, Selami Koçak Toprak2, Ebru Koca2, Sema Karakuş2
1Başkent University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, İstanbul, Turkey
2Başkent University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: Venous, arterial, and microcirculatory events are frequently encountered in the clinical course of essential thrombocytosis and polycythemia vera. We aimed to investigate the levels of soluble endothelial protein C receptor (sEPCR) in myeloproliferative diseases to see whether there was a difference between the patients with and without history of thromboembolism.
METHODS: The study included patients with polycythemia vera (n=12), patients with essential thrombocytosis (n=13), and controls (n=29). In all groups, we measured proteins C and S, antithrombin and sEPCR levels, and plasma concentrations of thrombin-antithrombin complex, prothrombin fragments 1+2, and D-dimer.
RESULTS: Comparing the patients with and without history of thromboembolic attack, statistically significant differences were not observed in terms of sEPCR, D-dimer, thrombin-antithrombin complex, prothrombin fragments 1+2, and hematocrit levels (p=0.318, 0.722, 0.743, 0.324, and 0.065, respectively).
CONCLUSION: Significant increase in the parameters that reflect activation of coagulation, such as sEPCR, thrombinantithrombin complex, prothrombin fragments 1+2, and D-dimer, reflects the presence of a basal condition that leads to a tendency toward thrombosis development in ET and PV when compared to healthy controls.

Keywords: Myeloproliferative disorders, Endothelial cell protein C receptor, Thrombosis


Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklarda sEPCR Düzeyleri ile Tromboembolizm Arasındaki İlişki: Bir Olgu Kontrol Çalışması

Figen Atalay1, Selami Koçak Toprak2, Ebru Koca2, Sema Karakuş2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Esansiyel trombositemi (ET) ve polisitemi vera (PV)’nin klinik seyrinde venöz, arteriyel ve mikrosirkülatuar trombotik olaylara sık olarak rastlanmaktadır. Biz, tromboembolik olay öyküsü olan ve olmayan hastalardaki çözünür endotelyal protein C reseptörü (sEPCR) düzeyleri açısından bir fark olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmaya polisitemia vera (12) ve esansiyel trombositozu (13) toplam 25 hasta ile kontrol grubunu oluşturmak üzere 29 sağlıklı kişi alındı. Her iki grupta da, protein C, S, antitrombin ve sEPCR ile düzeyleri ile trombinantitrombin kompleks (TAT), protrombin fragmanı 1+2 ve D-Dimer plazma konsantrasyonları ölçülmüştür.
BULGULAR: Tromboembolik atak öyküsü olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldığında sEPCR, D-dimer, TAT, protrombin fragman 1 +2 (F1+2) ve hematokrit düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (sırasıyla p=0,318; 0,722; 0,743; 0,324; 0,065).
SONUÇ: sEPCR, TAT, F1+2 ve D-Dimer gibi pıhtılaşma aktivasyonunu yansıtan parametrelerinde anlamlı artış görülmesi, parametrelerde literatür ile uyumlu olarark kontrol grubuna göre anlamlı artış gösterilmiş olması ET ve PV hastalarında tromboza eğilim oluşturan bazal bir durumun varlığına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Miyeloproliferatif hastalıklar, Endotelyal protein C reseptörü, Tromboz


Figen Atalay, Selami Koçak Toprak, Ebru Koca, Sema Karakuş. sEPCR Levels in Chronic Myeloproliferative Diseases and Their Association with Thromboembolic Events: A Case-Control Study. Turk J Hematol. 2014; 31(2): 121-127

Corresponding Author: Figen Atalay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2018) = 0.779