E-ISSN: 1308-5263
Secondary Infections in Febrile Neutropenia in Hematological Malignancies: More Than Another Febrile Neutropenic Episode [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2015; 32(3): 243-250 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0422  

Secondary Infections in Febrile Neutropenia in Hematological Malignancies: More Than Another Febrile Neutropenic Episode

Aslıhan Demirel1, Fehmi Tabak1, M. Cem Ar2, Bilgül Mete1, Şeniz Öngören2, Mücahit Yemişen1, Reşat Özaras1, Emre Eşkazan2, Zafer Başlar2, Ali Mert1, Teoman Soysal2, Burhan Ferhanoğlu2, Yıldız Aydın2, Recep Öztürk1
1İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İstanbul, Turkey
2İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Febrile neutropenic episodes (FNEs) are among major causes of mortality in patients with hematological malignancies. Secondary infections develop either during the empirical antibiotic therapy or one week after cessation of therapy for a FNE. The aim of the study was to investigate the risk factors associated with secondary infections in febrile neutropenic patients.
METHODS: We retrospectively analyzed 750 FNEs in 473 patients between January 2000 and December 2006.
RESULTS: Secondary infections were diagnosed in 152 (20%) of 750 FNEs. The median time to develop secondary infection was 10 days (range 2-34 days). The duration of neutropenia over 10 days significantly increased the risk of secondary infections (p<0.001). The proportion of patients with microbiologically documented infections was found to be higher in primary infections (271/750, 36%) compared to secondary infections (43/152, 28%) (p=0.038). Age, sex, underlying disease, antibacterial, antifungal or antiviral prophylaxis, blood transfusion or bone marrow transplantation, central venous catheter or severity of neutropenia did not differ significantly between primary and secondary infections (p>0.05) While fever of unknown origin (FUO) (p=0.005) and catheter-related bacteremia (p<0.001) were less frequently observed in secondary infections, the frequency of microbiologically (p=0.003) and clinically (p<0.001) documented infections, fungal pneumonias (p<0.001), infections related with gram positive bacteria (p=0.04) and fungi (p<0.001) and 30-day mortality rate (p<0.001) were significantly higher in secondary infections (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Secondary infections should be regarded as life-threatening complications of febrile neutropenia. Secondary infections represent a more severe and mortal complication and cannot be regarded just as another febrile neutropenic episode.

Keywords: Secondary infection, Febrile neutropenia, Hematological malignancy, Mortality, Leukemia, Lymphoma


Hematolojik Maligniteli Febril Nötropeni’de İkincil Enfeksiyonlar: Yeni Bir Febril Nötropenik Ataktan Daha Fazlası

Aslıhan Demirel1, Fehmi Tabak1, M. Cem Ar2, Bilgül Mete1, Şeniz Öngören2, Mücahit Yemişen1, Reşat Özaras1, Emre Eşkazan2, Zafer Başlar2, Ali Mert1, Teoman Soysal2, Burhan Ferhanoğlu2, Yıldız Aydın2, Recep Öztürk1
1İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İstanbul, Turkey
2İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Febril nötropenik atak ( FNA ) hematolojik hastalığı olan hastalarda ölümlerinin başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Đkincil enfeksiyonlar FNA’nın ampirik antibiyotik tedavi ya da bu tedavinin kesilmesinden bir hafta sonrasına kadar gelişebilir. Bu çalışmada amacımız, febril nötropenik hastalarda ikincil enfeksiyonları ile ilişkili risk faktörlerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ocak 2000 ile Aralık 2006 tarihleri arasında 73 hastada 750 FNA geriye dönük olarak incelenmiştir.
BULGULAR: Enfeksiyonlar 750 FNA’nın 152 sinde (% 20) tespit edilmiştir. Sekonder enfeksiyon gelişmesi için geçen medyan süre 10 gün (1-34 gün) idi. Nötropeni süresinin 10 günün üzerinde olması ikincil enfeksiyon riskini anlamlı derecede artırmaktadır (p < 0.001). Mikrobiyolojik dökümante enfeksiyon oranı primer enfeksiyonu (271/750, % 36) olan hastalarda sekonder enfeksiyonlu hastalara (43/152, % 28) göre daha yüksek olduğu bulunmuştur (p = 0.038). Yaş, cinsiyet, altta yatan hastalık, antibakteriyel, antifungal veya antiviral profilaksi, kan transfüzyonu veya kemik iliği nakli, santral venöz kateter ya da nötropeni şiddeti açısından primer ve seconder enfeksiyonu olan hastalar arasında anlamlı farklılık yoktu (p > 0.05). Katetere bağlı bakteremi (p<0.001) ve nedeni bilinmeyen ateş (p=0.005) ikincil enfeksiyonlu hastalarda daha az sıklıkta gözlenirken, mikrobiyolojik (p = 0.003) ve klinik olarak dökümante enfeksiyonlar (p<0.001), fungal pnömoniler (p<0.001), gram pozitif bakteriler ile ilgili enfeksiyonlar (p=0.04) ve mantar enfeksiyonları (p< 0.001) ve 30 - günlük mortalite oranı (p<0.001) ikincil enfeksiyonlarda (p<0.001) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İkincil enfeksiyonlar febril nötropenik hastada hayatı tehdit eden komplikasyonlar olarak kabul edilmelidir. Enfeksiyonlar daha ağır ve ölümcül şekilde ortaya çıkabilir ve yeni bir febril nötropenik atak olarak kabul edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Sekonder enfeksiyon, Febril nötropeni, Hematolojik malinite, Mortalite, Lösemi, Lenfoma


Aslıhan Demirel, Fehmi Tabak, M. Cem Ar, Bilgül Mete, Şeniz Öngören, Mücahit Yemişen, Reşat Özaras, Emre Eşkazan, Zafer Başlar, Ali Mert, Teoman Soysal, Burhan Ferhanoğlu, Yıldız Aydın, Recep Öztürk. Secondary Infections in Febrile Neutropenia in Hematological Malignancies: More Than Another Febrile Neutropenic Episode. Turk J Hematol. 2015; 32(3): 243-250

Corresponding Author: Mücahit Yemişen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685