E-ISSN: 1308-5263
Venous Thromboembolism after Allogeneic Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Single-Center Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2015; 32(3): 228-233 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0066  

Venous Thromboembolism after Allogeneic Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Single-Center Study

Fatih Azık, Dilek Gürlek Gökçebay, Betül Tavil, Pamir Işık, Bahattin Tunç, Duygu Uçkan
Ankara Children’s Hematology Oncology Hospital, Clinic of Pediatric Hematology Oncology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Venous thromboembolism (VTE) in children who undergo hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) has high morbidity. The aim of this study is to assess the incidence of VTE in allogeneic pediatric HSCT recipients and the contribution of pretransplant prothrombotic risk factors to thrombosis. 

METHODS: We retrospectively evaluated 92 patients between April 2010 and November 2012 undergoing allogeneic HSCT who had completed 100 days post-HSCT. Before HSCT, coagulation profiles; acquired and inherited prothrombotic risk factors including factor V Leiden, prothrombin G20210A, methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T, and MTHFR A1298C mutations; and serum homocysteine and lipoprotein(a), plasma antithrombin III, protein C, and protein S levels were obtained from all patients.
RESULTS: In the screening of thrombophilia, 8 patients (9%) were heterozygous for factor V Leiden, 5 (6%) were homozygous for MTHFR 677TT, 12 (14%) were homozygous for MTHFR 1298CC, and 2 (2%) were heterozygous for prothrombin G20210A mutation. We observed VTE in 5 patients (5.4%); a prothrombotic risk factor was found in 3 out of these 5 patients, while 4 out of 5 patients had central venous catheters. It was determined there was no significant relationship between VTE and inherited prothrombotic risk factors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: VTE after HSCT seems to be a low-frequency event that may be due to low-dose, low-molecular-weight heparin prophylaxis, and the role of inherited prothrombotic risk factors cannot be entirely excluded without a prospective study.

Keywords: Thrombosis, Pediatric stem cell transplantation, Prothrombotic risk factors


Allojenik Pediatrik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonrasında Venöz Tromboembolizm: Bir Merkezin Deneyimi

Fatih Azık, Dilek Gürlek Gökçebay, Betül Tavil, Pamir Işık, Bahattin Tunç, Duygu Uçkan
Ankara Çouk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji-onkoloji Eah, Pediatrik Hematoloji, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hematopoetik kök hücre nakli (HSCT) yapılan hastalarda venöz tromboembolizm (VTE) yüksek morbiditeye sahiptir. Bu çalışmanın amacı pediatrik allojenik HSCT alıcılarındaki VTE insidansını belirlemek ve pretransplant protrombotik risk faktörlerinin trombozdaki rolünü saptamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2010-Kasım 2012 tarihleri arasında allojenik HSCT yapılan ve HSCT sonrası 100 gününü tamamlayan 92 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Kök hücre nakli öncesinde tüm hastalardan koagülasyon profili, kazanılmış ve konjenital protrombotik risk faktörlerinden faktör V Leiden, protrombin G20210A, metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) C677T, MTHFR A1298C mutasyonları ile serum homosistein ve lipoprotein(a), plazma antitrombin III, protein C ve protein S düzeyleri alındı.
BULGULAR: Trombofili taramasında; toplam sekiz hasta (%9) faktör V Leiden heterozigot, beş hasta (%6) MTHFR 677TT homozigot, 12 hasta (%14) MTHFR 1298CC homozigot ve iki (%2) hasta prothrombin G20210A heterozigot mutasyonuna sahipti. Venöz tromboembolizm beş hastada (%5.4) izlendi; herhangi bir protrombotik risk faktörü beş hastadan üçünde tespit edilirken, dört hastanın santral venöz kateteri vardı. Venöz tromboembolizm ile kalıtsal protrombotik risk faktörleri arasında anlamlı ilişki saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hematopoetik kök hücre nakli sonrasında VTE; muhtemelen düşük dozda düşük moleküler ağırlıklı heparin kullanımına bağlı olarak az sıklıkta görülebilen bir komplikasyon olup, prospektif bir çalışma yapılmaksızın kalıtsal protrombotik risk faktörlerinin trombozdaki rolünün tam olarak dışlanması mümkün değildir.

Anahtar Kelimeler: Tromboz, Pediatrik kök hücre nakli, Protrombotik risk faktörleri


Fatih Azık, Dilek Gürlek Gökçebay, Betül Tavil, Pamir Işık, Bahattin Tunç, Duygu Uçkan. Venous Thromboembolism after Allogeneic Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Single-Center Study. Turk J Hematol. 2015; 32(3): 228-233

Corresponding Author: Dilek Gürlek Gökçebay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685