E-ISSN: 1308-5263
Retrospective Evaluation of Hairy Cell Leukemia Patients Treated with Three Different First-Line Treatment Modalities in the Last Two Decades: A Single-Center Experience [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2017; 34(4): 291-299 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0443  

Retrospective Evaluation of Hairy Cell Leukemia Patients Treated with Three Different First-Line Treatment Modalities in the Last Two Decades: A Single-Center Experience

Şeniz Öngören1, Ahmet Emre Eşkazan1, Selin Berk1, Tuğrul Elverdi1, Ayşe Salihoğlu1, Muhlis Cem Ar1, Zafer Başlar1, Yıldız Aydın1, Nükhet Tüzüner2, Teoman Soysal1
1İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Hematology, İstanbul, Turkey
2İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Pathology, İstanbul, Turkey

Objective: In this study, we retrospectively analyzed the clinical outcome, treatment responses, infectious complications, and survival rates of 71 hairy cell leukemia (HCL) cases.
Materials and Methods: Sixty-seven patients received a first-line treatment and 2-chlorodeoxyadenosine (cladribine-2-CdA) was administered in 31 cases, 19 patients received interferon-alpha (INF-α), splenectomy was performed in 16 cases, and rituximab was used in one.
Results: Although the highest overall response rate (ORR) was observed in patients receiving 2-CdA upfront, ORRs were comparable in the 2-CdA, INF-α, and splenectomy subgroups. Relapse rates were significantly lower in patients who received first-line 2-CdA. The progression-free survival (PFS) rate with 2-CdA was significantly higher than in patients with INF-α and splenectomy, but we found similar overall survival rates with all three upfront treatment modalities. Infections including tuberculosis were a major problem.
Conclusion: Although purine analogues have improved the ORRs and PFS, there is still much progress to make with regard to overall survival and relapsed/refractory disease in patients with HCL.

Keywords: Cladribine, Hairy cell leukemia, Interferon, Splenectomy


Geçmiş İki Dekatta Üç Farklı Birinci Basamak Tedavisi Alan Tüylü Hücreli Lösemi Hastalarının Geriye Dönük Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi

Şeniz Öngören1, Ahmet Emre Eşkazan1, Selin Berk1, Tuğrul Elverdi1, Ayşe Salihoğlu1, Muhlis Cem Ar1, Zafer Başlar1, Yıldız Aydın1, Nükhet Tüzüner2, Teoman Soysal1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, geriye dönük olarak 71 tüylü hücreli lösemi (SHL) olgusunu klinik sonuçlar, tedavi yanıtları, enfeksiyon komplikasyonları ve sağkalım oranları açısından analiz ettik.
Gereç ve Yöntem: Altmış yedi hasta birinci basamak tedavi almıştı ve 2-klorodeoksiadenozin (kladribin-2-CdA) 31 olguya uygulanmış, 19 hasta interferon-alfa (INF-α) almış, splenektomi 16 olguda uygulanmış ve rituksimab ise bir hastada kullanılmıştı.
Bulgular: En yüksek toplam yanıt oranı (TYO) birinci basamak 2-CdA alan hastalarda görülmüş olsa da, TYO’lar 2-CdA, INF-α ve splenektomi alt gruplarında benzerdi. Nüks oranları birinci basamak 2-CdA alan hastalarda anlamlı olarak daha azdı. Progresyonsuz sağkalım (PS) oranı 2-CdA alanlarda INF-α ve splenektomi hastalarına göre anlamlı olarak daha yüksek olmakla birlikte, her üç birinci basamak tedavi yaklaşımı ile toplam sağkalım (TS) oranları benzer olarak bulundu. Tüberkülozun da dahil olduğu enfeksiyonlar önemli bir problemdi.
Sonuç: Her ne kadar pürin analogları TYO ve PS’yi iyileştirmiş olsa da, SHL hastalarında TS ve nüks/dirençli hastalık açısından daha yapılması gereken çok şey vardır.

Anahtar Kelimeler: Kladribin, Tüylü hücreli lösemi, İnterferon, Splenektomi


Şeniz Öngören, Ahmet Emre Eşkazan, Selin Berk, Tuğrul Elverdi, Ayşe Salihoğlu, Muhlis Cem Ar, Zafer Başlar, Yıldız Aydın, Nükhet Tüzüner, Teoman Soysal. Retrospective Evaluation of Hairy Cell Leukemia Patients Treated with Three Different First-Line Treatment Modalities in the Last Two Decades: A Single-Center Experience. Turk J Hematol. 2017; 34(4): 291-299

Corresponding Author: Şeniz Öngören, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650