E-ISSN: 1308-5263
Impact of Fluorescent In Situ Hybridization Aberrations and CLLU1 Expression on the Prognosis of Chronic Lymphocytic Leukemia: Presentation of 156 Patients from Turkey [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2018; 35(1): 61-65 | DOI: 10.4274/tjh.2017.0112  

Impact of Fluorescent In Situ Hybridization Aberrations and CLLU1 Expression on the Prognosis of Chronic Lymphocytic Leukemia: Presentation of 156 Patients from Turkey

Ümmet Abur1, Gönül Oğur1, Ömer Salih Akar1, Engin Altundağ1, Huri Sema Aymelek1, Düzgün Özatlı2, Mehmet Turgut2
1Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Samsun, Turkey

Objective: This study evaluates the impact of CLLU1 expression and fluorescent in situ hybridization (FISH) analysis of a group of Turkish chronic lymphocytic leukemia (CLL) patients.
Materials and Methods: A total of 156 CLL patients were analyzed by FISH method; 47 of them were also evaluated for CLLU1 expression. Results were correlated with clinical parameters.
Results: FISH aberrations were found in 62% of patients. These aberrations were del13q14 (67%), trisomy 12 (27%), del11q22 (19%), del17p (8%), and 14q32 rearrangements (20%). Overall del11q22 and del17p were associated with the highest mortality rates, shortest overall survival (OS), and highest need for medication. Homozygous del13q14, 14q32 rearrangements, and higher CLLU1 expression correlated with shorter OS.
Conclusion: Cytogenetics/FISH analysis is still indicated for routine evaluation of CLL. Special consideration is needed for the poor prognostic implications of del11q22, del17p, 14q32 rearrangements, and homozygous del13q14. The impact of CLLU1 expression is not yet clear and it requires more data before becoming routine in genetic testing in CLL patients.

Keywords: Chronic leukemia, Chronic lymphocytic leukemia, Cytogenetics/FISH, CLLU1


Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarının Prognozunda Floresan İn Situ Hibridizasyon Aberasyonları ve CLLU1 Ekspresyonunun Etkisi: Türkiye’den 156 Hastanın Sunumu

Ümmet Abur1, Gönül Oğur1, Ömer Salih Akar1, Engin Altundağ1, Huri Sema Aymelek1, Düzgün Özatlı2, Mehmet Turgut2
1Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Samsun, Turkey

Amaç: Bu çalışma, bir grup Türk kronik lenfositik lösemi (KLL) hastasında CLLU1 ekspresyonu ve floresan in situ hibridizasyon (FISH) analizinin prognostik etkisini değerlendirmektedir.
Gereç ve Yöntemler: Yüz elli altı KLL hastası FISH yöntemiyle analiz edildi. Bu 156 hastanın 47’sinde ek olarak CLLU1 ekspresyonu incelendi. Sonuçlar klinik parametrelerle ilişkilendirildi.
Bulgular: FISH aberasyonu, hastaların %62’sinde bulundu. Aberasyonların dağılımı del13q14 (%67), trizomi 12 (%27), del11q22 (%19), del17p (%8) ve 14q32’nin yeniden düzenlenmesi (%20) olarak bulundu. En yüksek mortalite, en kısa sağkalım süresi ve en fazla ilaç kullanımı del11q22 ve del17p grubunda idi. Homozigot 13q14 delesyonu, 14q32 yeniden düzenlenmesi ve yüksek CLLU1 ekspresyonu olan hastalar kısa sağkalıma sahipti.
Sonuç: Sitogenetik/FISH analizi, KLL’nin prognostik değerlendirmesinde ve yeni genetik moleküler belirteçlerin belirlenmesinde halen etkili yöntemlerdir. del11q22, del17p, 14q32 yeniden düzenlenmesi ve homozigot del13q14’ün kötü prognostik etkisi gözden kaçırılmamalıdır. CLLU1’in KLL’de prognostik yeri tartışmalıdır. Çalışmamızda orta-kötü prognostik bir kriter olarak belirmesine rağmen, KLL’de rutin genetik testler arasına girebilmesi için daha fazla veri gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Kronik lösemi, Kronik lenfositik lösemi, Sitogenetik/FISH, CLLU1


Ümmet Abur, Gönül Oğur, Ömer Salih Akar, Engin Altundağ, Huri Sema Aymelek, Düzgün Özatlı, Mehmet Turgut. Impact of Fluorescent In Situ Hybridization Aberrations and CLLU1 Expression on the Prognosis of Chronic Lymphocytic Leukemia: Presentation of 156 Patients from Turkey. Turk J Hematol. 2018; 35(1): 61-65

Corresponding Author: Ümmet Abur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650