E-ISSN: 1308-5263
Determination of Rate and Causes of Wastage of Blood and Blood Products in Iranian Hospitals [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(2): 161-167 | DOI: 10.4274/tjh.2012.0105  

Determination of Rate and Causes of Wastage of Blood and Blood Products in Iranian Hospitals

Rafat Mohebbi Far1, Fatemeh Samiee Rad2, Zahra Abdolazimi3, Mohamad Mehdi Daneshi Kohan4
1Qazvin University Of Medical Sciences, Department Of Health Management, Qazvin, Iran
2Qazvin University Of Medical Sciences, Metabolic Research Center, Department Of Pathology, Qazvin, Iran
3Master Of Health Management
4Qazvin University Of Medical Sciences, Department Of Laboratory, Qazvin, Iran

OBJECTIVE: The purpose of this study was to determine the rate and causes of wastage of blood and blood products (packed red cells, plasma, platelets, and cryoprecipitate) in Qazvin hospitals.
METHODS: The study was conducted in all hospitals in Qazvin, including 5 teaching hospitals, 2 social welfare hospitals, 3 private hospitals, 1 charity hospital, and 1 military hospital. This descriptive study was based on available data from hospital blood banks in the province of Qazvin. The research instrument was a 2-part questionnaire. The first part was related to demographic characteristics of hospitals and the second part elicited information about blood and blood component wastage. The collected data were then analyzed using descriptive statistic methods and SPSS 11.5.
RESULTS: Blood wastage may occur for a number of reasons, including time expiry, wasted imports, blood medically or surgically ordered but not used, stock time expired, hemolysis, or miscellaneous reasons. Data indicated that approximately 77.9% of wasted pack cell units were wasted for the reason of time expiry. Pack cell wastage in hospitals is reported to range from 1.93% to 30.7%. Wastage at all hospitals averaged 9.8% among 30.913 issued blood products. Overall blood and blood product (packed red cells, plasma, platelets, and cryoprecipitate) wastage was 3048 units and average total wastage per participant hospital for all blood groups was 254 units per year.
CONCLUSION: Blood transfusion is an essential part of patient care. The blood transfusion system has made significant advancements in areas such as donor management, storage of blood, cross-matching, rational use of blood, and distribution. In order to improve the standards of blood banks and the blood transfusion services in Iran, comprehensive standards have been formulated to ensure better quality control in collection, storage, testing, and distribution of blood and its components for the identified major factors affecting blood product wastage.

Keywords: Blood, Blood component, Wastage, Transfusion, Blood bank


İran Hastanelerinde Kan ve Kan Ürünleri İsrafının Oran ve Nedenlerinin Belirlenmesi

Rafat Mohebbi Far1, Fatemeh Samiee Rad2, Zahra Abdolazimi3, Mohamad Mehdi Daneshi Kohan4
1Kazvin Üniversitesi Tıp Bilimleri, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Kazvin, İran
2Kazvin Üniversitesi Tıp Bilimleri, Metabolik Araştırma Merkezi, Patoloji Anabilim Dalı, Kazvin, İran
3Sağlık Yönetimi Master
4Kazvin Üniversitesi Tıp Bilimleri, Laboratuvar Bölümü, Kazvin, İran

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Qazvin hastanelerinde kan ve kan ürünleri (eritrosit süspansiyonu, plazma, trombosit ve kriyopresipitat) israfının oran ve nedenlerinin belirlenmesiydi.
YÖNTEMLER: Bu çalışma, 5 eğitim hastanesi, 2 sosyal yardım hastanesi, 3 özel hastane, 1 hayır kurumu hastanesi ve 1 askeri hastaneyi içerecek şekilde Qazvin’in tüm hastanelerinde yürütüldü. Çalışmada, Qazvin sınırları dahilindeki hastanelerin kan bankalarından elde edilen veriler temel alındı. Araştırma materyali, iki bölümden oluşan bir anket formuydu. İlk bölüm, hastanelerin demografik özellikleriyle alakalıyken, diğer bölümde ise hastanelerde israf edilen kan ve kan ürünleri hakkında aydınlatıcı bilgiler irdelenmekteydi. Elde edilen veriler, tanımlayıcı istatistiki yöntem ve SPSS 11.5 kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: Kan israfı, son kullanma tarihinin dolması, cerrahi ya da diğer kliniklerden istem yapılmasına karşın kullanılmaması, raf ömrünün dolması, hemoliz ve çeşitli başka nedenler dahil olmak üzere pek çok nedenden ötürü olabilmektedir. Verilere göre, israf edilen eritrosit süspansiyonlarının %77,9’u son kullanma tarihinin geçmesi nedeniyle kullanılamamıştır. Kan ürünlerinin israfı, hastane verilerine göre %1,93 ile %30,7 arasında değişmektedir. Tüm hastanelerdeki 30,913 kan ürünü için ortalama kan ürünü israfı %9,8 olmuştur. Toplam kan ve kan ürünü (eritrosit süspansiyonu, plazma, trombosit ve kriyopresipitat) israfının 3048 unite, tüm kan grupları için hastane başına yıllık ortalamanın ise 254 ünite olduğu saptanmıştır.
SONUÇ: Kan transfüzyonu hasta bakımının yaşamsal bir parçasıdır. Kan transfüzyonu disiplini ise verici yönetimi, kan depolanması, cross-match, kanın akılcı kullanımı ve ayrımı gibi alanlar başta olmak üzere pek çok alanda belirgin ilerlemeler kaydetmiştir. İran’daki kan transfüzyonu yapılan servislerin ve kan bankalarının standartlarının geliştirilmesi için, kan ürünleri israfını etkileyen en önemli nedenleri göz önünde tutacak şekilde kan ve kan ürünlerinin toplanması, depolanması, test edilmesi ve dağıtılmasında yüksek kalite kontrolün elde edilmesine yönelik olarak geniş kapsamlı standartlar oturtulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kan, Kan ürünü, İsraf, Nakil, Kan bankası


Rafat Mohebbi Far, Fatemeh Samiee Rad, Zahra Abdolazimi, Mohamad Mehdi Daneshi Kohan. Determination of Rate and Causes of Wastage of Blood and Blood Products in Iranian Hospitals. Turk J Hematol. 2014; 31(2): 161-167

Corresponding Author: Zahra Abdolazimi, Iran


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685