E-ISSN: 1308-5263
Changing Treatment May Affect the Predictive Ability of European Treatment Outcome Study Scoring for the Prognosis of Patients with Chronic Myeloid Leukemia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2017; 34(1): 10-15 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0156  

Changing Treatment May Affect the Predictive Ability of European Treatment Outcome Study Scoring for the Prognosis of Patients with Chronic Myeloid Leukemia

Jing Huang, Leyan Wang, Lu Chen, He Qun, Xu Yajing, Chen Fangping, Zhao Xielan
Xiangya Hospital, Central South University, Department of Hematology, Changsha, China

Objective: Previous studies compared the predictive ability of the European Treatment Outcome Study (EUTOS), Sokal, and Hasford scoring systems and demonstrated inconsistent findings with unknown reasons. This study was conducted to determine a useful scoring system to predict the prognosis of patients with chronic myeloid leukemia (CML) and identify the probable factors that affect the scoring.
Materials and Methods: This is a retrospective cohort study. The predictive ability of EUTOS and the factors that affect scoring were analyzed in 234 Chinese chronic-phase CML patients treated with frontline imatinib, including a few patients temporarily administered hydroxyurea for cytoreduction before imatinib. Patients were stratified into different risk groups according to each scoring system to assess the treatment outcomes and the predictive ability of EUTOS scores between patients who received imatinib during the entire followup period and patients who received altered treatment because of intolerance, progression, and treatment failure.
Results: Sixty-one (26.0%) patients received altered treatments during the follow-up. In the EUTOS low- and high-risk groups, the 5-year overall survival was 94.6% and 84.7% (p=0.011), 5-year eventfree survival was 92.6% and 77.6% (p=0.001), and 5-year progressionfree survival (PFS) was 95.3% and 82.4% (p=0.001), respectively. The predictive ability of EUTOS was better than that of the Sokal and Hasford scores (p=0.256, p=0.062, p=0.073) without statistical significance. All three scoring systems were valid in predicting early optimal response. Kaplan-Meier analysis showed a high association between overall PFS and the EUTOS scores in the standard-dose imatinib group (p<0.001).
Conclusion: This study suggests that the EUTOS scoring system could predict the outcome of chronic-phase CML patients treated with standard-dose imatinib. Altered treatment is a crucial factor that affects the prognostic impact of EUTOS scoring. Achieving complete cytogenetic response at 18 months is an essential factor in predicting the prognosis of patients with CML.

Keywords: Imatinib, Sokal score, Hasford score, European Treatment Outcome Study Score


Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında Tedavinin Değiştirilmesi Avrupa Tedavi İzlem Çalışması Prognoz Skorlamasındaki Tahmin Başarısını Etkileyebilir

Jing Huang, Leyan Wang, Lu Chen, He Qun, Xu Yajing, Chen Fangping, Zhao Xielan
Xiangya Hospital, Central South University, Department of Hematology, Changsha, China

Amaç: Avrupa Tedavi İzlem Çalışması (EUTOS), Sokal ve Hasford skorlamalarının öngörüsel tahmin başarılarının karşılaştırıldığı çalışmalarda bilinmeyen nedenlerle tutarsız bulgular görülmektedir. Bu çalışma, kronik miyeloid lösemi (KML) hastalarının prognozunu tahmin edecek yararlı bir skorlama sistemi bulma ve skorlamayı etkileyen muhtemel faktörleri ortaya çıkartmak amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma geriye dönük hasta grubunda yapılmıştır. İmatinib tedavisi gören 234 Çinli kronik faz KML hastasında (birkaç hasta imatinib tedavisi öncesi kısa süreli hidroksiüre tedavisi almıştır) EUTOS tahmin skorları ve bu skorlamayı etkileyen faktörler incelenmiştir. Tedavi çıktılarını ve EUTOS skorlarının tahmin başarısını belirlemek amacıyla tüm izlem boyunca imatinib alan ve intolerans, ilerleme ya da tedavi başarısızlığı gibi nedenlerle farklı tedaviler alan hastalar, her skorlama sistemine göre değişik risk gruplarında sınıflandırılmıştır.
Bulgular: Takip sürecinde hastaların 61 tanesinde (%26) tedavi değişikliği olmuştur. EUTOS düşük ve yüksek risk gruplarında 5 yıllık genel sağkalım sırasıyla %94,6 ve %84,7 (p=0,011), hastalıksız sağkalım %95,3 ve %82,4 (p=0,001) ve progresyonsuz sağkalım %95,3 ve %77,6 (p=0,001) olarak bulunmuştur. EUTOS tahminleri, istatistiksel olarak anlamlı olmamakla beraber, Sokal ve Hasford skorlarından daha iyi görülmektedir (p=0,256, p=0,062, p=0,073). Her üç skorlama da erken optimal yanıtın değerlendirmesinde geçerli görülmektedir. Kaplan- Meier analizleri, standart doz imatinib kullanılan gruplarda, genel progresyonsuz sağkalım ve EUTOS skorları arasında yüksek anlamlılıkta bir ilişki göstermektedir (p<0,001).
Sonuç: Bu çalışma EUTOS skorlama tahmin sisteminin, standart-doz imatinib ile tedavi edilen kronik faz KML hastalarının yanıtlarının değerlendirmesinde uygun olduğunu göstermektedir. Tedavi değişikliği, EUTOS skorlamasının prognostik değerlendirme sonucunu etkileyen önemli bir faktördür. KML hastalarının prognoz tahminleri etkileyen bir diğer önemli faktör de 18. ayda tam sitogenetik yanıta ulaşılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: İmatinib, Sokal skoru, Hasford skoru, Avrupa Tedavi İzlem Çalışması skoru


Jing Huang, Leyan Wang, Lu Chen, He Qun, Xu Yajing, Chen Fangping, Zhao Xielan. Changing Treatment May Affect the Predictive Ability of European Treatment Outcome Study Scoring for the Prognosis of Patients with Chronic Myeloid Leukemia. Turk J Hematol. 2017; 34(1): 10-15

Corresponding Author: Zhao Xielan, China


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar