E-ISSN: 1308-5263
The Pattern of Hematological Malignancies at Al-Gamhouria Teaching Hospital, Aden, Yemen, from 2008 to 2010 [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(4): 342-347 | DOI: 10.5505/tjh.2012.03764  

The Pattern of Hematological Malignancies at Al-Gamhouria Teaching Hospital, Aden, Yemen, from 2008 to 2010

Gamal Abdul Hamid
Al-gamhouria Teaching Hospital, Department Of Hematology-oncology, Aden, Yemen

OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the pattern of hematological malignancies at Al-Gamhouria Teaching Hospital from 2008 to 2010.

METHODS: Hematological malignancies diagnosed at Al-Gamhouria Teaching Hospital, Department of Hematology-Oncology from January 2008 to December 2010 based on available hematological laboratory methods and histological examination were retrospectively analyzed. Clinical diagnoses were based on history and physical examination. Complete blood count was performed in all patients, bone marrow aspiration was performed in leukemia and multiple myeloma patients, and histopathological examination was performed in cases of malignant lymphoma.
RESULTS: Malignant hematological disorders were diagnosed in 300 patients aged 18-80 years (mean age: 43.6 years) with a male: female ratio of 1.23: 1. Among the male patients the most common malignant disorder was non-Hodgkin’s lymphoma, followed by Hodgkin’s lymphoma and acute myeloid leukemia. Among the female patients the most common malignant disorder was non-Hodgkin’s lymphoma, followed by acute myeloid leukemia, and Hodgkin’s lymphoma. The study provides the frequencies for the main hematological disorders and present the different subtypes of the Hodgkin’s and non-Hodgkin’s lymphomas.
CONCLUSION: The most common hematological malignancies in male patients were Non-Hodgkin’s lymphomas followed by Hodgkin’s lymphoma and acute myeloid leukemia. Gender distribution showed male predominance with striking predominance in Hodgkin’s lymphomas (M: F Ratio of 1.9: 1).

Keywords: Malignancies, Lymphoma, Leukemia, Multiple myeloma, Aden Yemen


Yemen, Aden’de Al-Gamhouria Eğitim Hastanesinde 2008 ile 2010 Arasında Hematolojik Malignansiler Paterni

Gamal Abdul Hamid
Al-gamhouria Eğitim Hastanesi Hematoloji-onkoloji Anabilim Dalı, Aden, Yemen

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Al-Gamhouria Eğitim Hastanesinde 2008 ile 2010 arasında hematolojik malignansiler paternini belirlemekti.

YÖNTEMLER: Al-Gamhouria Eğitim Hastanesinin Hematoloji-Onkoloji bölümünde Ocak 2008 ile Aralık 2010 yılları arasında mevcut hematolojik laboratuvar yöntemleri ve histolojik inceleme temelinde tanı konan hematolojik promalignansiler retrospektif olarak analiz edildi. Klinik tanılar öykü ve fiziksel incelemeyi temel aldı. Tüm hastalarda tam kan sayımı yapıldı, lösemi ve multipl myelom hastalarında kemik iliği aspirasyonu yapıldı ve malign lenfoma vakalarında histopatolojik inceleme yapıldı.

BULGULAR: 18-80 yaşlar arasındaki (ortalama yaş: 43,6 yaş) ve 1,23: 1 erkek: kadın oranına sahip 300 hastada malign hematolojik bozukluklar saptandı. Erkek hastalar arasında en sık görülen malign bozukluk non-Hodgkin lenfoma ve sonrasında Hodgkin lenfoma ve akut myeloid lösemiydi. Kadın hastalar arasında en sık görülen malign bozukluk non- Hodgkin lenfoma ve sonrasında akut myeloid lösemi ve Hodgkin lenfomaydı. Bu çalışma ana hematolojik bozuklukların sıklıklarını vermekte ve Hodgkin ve non-Hodgkin lenfomaların farklı alt tiplerini sunmaktadır.

SONUÇ: En sık görülen hematolojik malignansiler non-Hodgkin lenfoma ve sonrasında Hodgkin lenfoma ve akut myeloid lösemiydi. Cinsiyet dağılımı erkek predominansı gösterdi ve bu durum Hodgkin lenfomalarda özellikle belirgindi (E: K Oranı 1,9: 1).

Anahtar Kelimeler: Malignansiler, Lenfoma, Lösemi, Multipl myelom, Aden Yemen


Gamal Abdul Hamid. The Pattern of Hematological Malignancies at Al-Gamhouria Teaching Hospital, Aden, Yemen, from 2008 to 2010. Turk J Hematol. 2012; 29(4): 342-347

Corresponding Author: Gamal Abdul Hamid, Yemen


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar