E-ISSN: 1308-5263
Anemia and Its Effect on Cardiovascular Findings in Obese Adolescents [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2018; 35(3): 192-196 | DOI: 10.4274/tjh.2018.0103  

Anemia and Its Effect on Cardiovascular Findings in Obese Adolescents

Öner Yıldırım1, Tülay Demircan2, Özlem Tüfekçi3, Özgür Kızılca2, Pınar Kuyum4, Mustafa Kır2, Ayhan Abacı5, Nurettin Ünal2, Nur Arslan4, Ece Böber5, Şebnem Yılmaz3, Hale Ören3
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Cardiology, İzmir, Turkey
3Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, İzmir, Turkey
4Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Gastroenterology and Metabolism, İzmir, Turkey
5Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Endocrinology, İzmir, Turkey

Objective: We assessed the effect of anemia on cardiovascular findings in obese adolescents.
Materials and Methods: We studied 29 anemic and 33 nonanemic obese adolescents, and 33 nonobese healthy adolescents. These three groups were investigated for clinical and laboratory features of anemia and obesity. Echocardiography was used to examine cardiac functions. Results: The anemia was mild (mean hemoglobin: 11.67±0.79 g/dL), ferritin level was significantly low, and C-reactive protein and fibrinogen levels were significantly high in anemic obese patients. Increased cardiac pulse and echocardiographic findings, which may be indicative of early left ventricular diastolic dysfunction, were present in these patients.
Conclusion: Anemia may develop due to iron deficiency and chronic inflammation in obese adolescents. Even mild anemia may cause increased heart rate and affect left ventricular diastolic functions. Diet programs for obese children should be carefully planned to avoid iron deficiency anemia, which may worsen the cardiac events in longterm follow-up.

Keywords: Anemia, Cardiac function, Inflammation, Iron deficiency, Obesity


Obez Ergenlerde Anemi ve Aneminin Kardiyovasküler Bulgulara Etkisi

Öner Yıldırım1, Tülay Demircan2, Özlem Tüfekçi3, Özgür Kızılca2, Pınar Kuyum4, Mustafa Kır2, Ayhan Abacı5, Nurettin Ünal2, Nur Arslan4, Ece Böber5, Şebnem Yılmaz3, Hale Ören3
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Cardiology, İzmir, Turkey
3Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, İzmir, Turkey
4Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Gastroenterology and Metabolism, İzmir, Turkey
5Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Endocrinology, İzmir, Turkey

Amaç: Obez adölesanlarda aneminin kardiyovasküler bulgular üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 29 anemik, 33 anemik olmayan obez adölesan ve 33 obez olmayan sağlıklı adölesan dahil edildi. Bu üç grup, anemi ve obesitenin klinik ve laboratuvar bulguları açısından değerlendirildi. Kardiyak fonksiyonları değerlendirmek için ekokardiyografi kullanıldı.
Bulgular: Anemik obez hastalarda anemi hafifti (ortalama hemoglobin 11,67±0,79 g/dL), ferritin seviyesi anlamlı olarak düşük, C-reaktif protein ve fibrinojen düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulundu. Bu grupta kardiyak nabız anemik olmayan obez adölesanlarınkine göre anlamlı yüksekti ve ekokardiyografik incelemede anemik obez grupta erken ventriküler diyastolik disfonksiyon göstergesi olabilecek bulgular saptandı.
Sonuç: Obez adölesanlarda demir eksikliği ve kronik enflamasyona bağlı anemi gelişebilir. Hafif anemi varlığı bile kardiyak nabızda artışa ve sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarında etkilenmeye neden olabilir. Bu nedenle obez çocuklarda uzun dönemde kalp fonksiyonlarının olumsuz yönde etkilenmemesi açısından diyet programları demir eksikliği anemisini önleyecek şekilde dikkatlice planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anemi, Kardiyak fonksiyon, Enflamasyon, Demir eksikliği, Obezite


Öner Yıldırım, Tülay Demircan, Özlem Tüfekçi, Özgür Kızılca, Pınar Kuyum, Mustafa Kır, Ayhan Abacı, Nurettin Ünal, Nur Arslan, Ece Böber, Şebnem Yılmaz, Hale Ören. Anemia and Its Effect on Cardiovascular Findings in Obese Adolescents. Turk J Hematol. 2018; 35(3): 192-196

Corresponding Author: Hale Ören, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar