E-ISSN: 1308-5263
A New Scoring System for the Evaluation of Ibrutinib-Associated Arrhythmias in Chronic Lymphocytic Leukemia: The ACEF Score [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2024; 41(2): 91-96 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2024.2024.0045  

A New Scoring System for the Evaluation of Ibrutinib-Associated Arrhythmias in Chronic Lymphocytic Leukemia: The ACEF Score

İlhan Koyuncu1, Betül Koyuncu2, Mehmet Can Uğur3, Emin Koyun4, Oktay Şenöz1, Mustafa Doğduş5, Oktay Bilgir6
1Bakırçay University, Çiğli Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, İzmir, Türkiye
2Atatürk City Hospital, Clinic of Hematology, Balıkesir, Türkiye
3Bakırçay University, Çiğli Training and Research Hospital, Clinic of Hematology, İzmir, Türkiye
4Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Sivas, Türkiye
5İzmir University of Economics Faculty of Medicine, Department of Cardiology, İzmir, Türkiye
6zmir Bayraklı City Hospital, Clinic of Hematology, İzmir, Türkiye

Objective: Bruton tyrosine kinase inhibition in cardiac tissue causes inhibition of the PI3K-AKT signaling pathway, which is responsible for protecting cardiac tissue during stress. Therefore, there is an increase in the risk of arrhythmia. This study explores the prediction of that risk with the Age-Creatinine-Ejection Fraction (ACEF) score as a simple scoring system based on the components of age, creatinine, and ejection fraction.
Materials and Methods: Patients diagnosed with chronic lymphocytic leukemia (CLL) and receiving ibrutinib treatment for at least 1 year were evaluated with echocardiography and Holter electrocardiography and the results were compared with a control group of CLL patients who had not received treatment. ACEF score was calculated with the formula age/left ventricular ejection fraction+1 (if creatinine >2.0 mg/dL).
Results: When the arrhythmia development of the patients was evaluated, no statistically significant difference was found between the control and ibrutinib groups in terms of types of arrhythmias other than paroxysmal atrial fibrillation (PAF). PAF was found to occur at rates of 8% versus 22% (p=0.042) among ibrutinib non-users versus users. For patients using ibrutinib, an ACEF score of >1.21 predicted the development of PAF with 77% sensitivity and 75% specificity (area under the curve: 0.830, 95% confidence interval: 0.698-0.962, p<0.001).
Conclusion: The ACEF score can be used as a risk score that predicts the development of PAF in patients diagnosed with CLL who are scheduled to start ibrutinib.

Keywords: Ibrutinib, ACEF score, Chronic lymphocytic leukemia, Arrhythmia


Kronik Lenfositik Lösemide İbrutinib ile İlişkili Aritmilerin Değerlendirilmesinde Yeni Bir Skorlama Sistemi: ACEF Skoru

İlhan Koyuncu1, Betül Koyuncu2, Mehmet Can Uğur3, Emin Koyun4, Oktay Şenöz1, Mustafa Doğduş5, Oktay Bilgir6
1Bakırçay University, Çiğli Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, İzmir, Türkiye
2Atatürk City Hospital, Clinic of Hematology, Balıkesir, Türkiye
3Bakırçay University, Çiğli Training and Research Hospital, Clinic of Hematology, İzmir, Türkiye
4Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Sivas, Türkiye
5İzmir University of Economics Faculty of Medicine, Department of Cardiology, İzmir, Türkiye
6zmir Bayraklı City Hospital, Clinic of Hematology, İzmir, Türkiye

Amaç: Kardiyak dokuda Bruton tirozin kinaz inhibisyonu, stres sırasında dokunun korunmasından sorumlu olan PI3K-AKT sinyal yolunun inhibisyonuna neden olur. Bu nedenle aritmi riskinde bir artış vardır. Bu çalışma, yaş, kreatinin ve ejeksiyon fraksiyonu komponentlerini temel alan ve basit bir puanlama sistemi olan Yaş- Kreatinin-Ejeksiyon Fraksiyonu (ACEF) skoru ile bu riskin tahmin edilebilmesini araştırmaktadır.
Gereç ve Yöntem: Kronik lenfositik lösemi (KLL) tanısı alan ve en az 1 yıldır ibrutinib tedavisi alan hastalar ekokardiyografi ve Holter elektrokardiyografi ile değerlendirildi ve sonuçlar tedavi almayan KLL hastalarından oluşan kontrol grubuyla karşılaştırıldı. ACEF skoru, yaş/sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu+1 (kreatinin >2,0 mg/dL ise) formülüyle hesaplandı.
Bulgular: Hastaların aritmi gelişimi değerlendirildiğinde paroksismal atriyal fibrilasyon (PAF) dışındaki aritmi türleri açısından kontrol ve ibrutinib grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. PAF, ibrutinib kullanmayanlar ile kullananlar arasında %8’e karşı %22 (p=0,042) oranında meydana gelmekteydi. İbrutinib kullanan hastalarda ACEF skorunun >1,21 olması, PAF gelişimini %77 duyarlılık ve %75 özgüllükle öngörmekteydi (eğri altındaki alan: 0,830, %95 güven aralığı: 0,698-0,962, p<0,001).
Sonuç: ACEF skoru, KLL tanısı alan ve ibrutinib başlanması planlanan hastalarda PAF gelişimini öngören bir risk skoru olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: İbrutinib, ACEF skoru, Kronik lenfositik lösemi, Aritmi


İlhan Koyuncu, Betül Koyuncu, Mehmet Can Uğur, Emin Koyun, Oktay Şenöz, Mustafa Doğduş, Oktay Bilgir. A New Scoring System for the Evaluation of Ibrutinib-Associated Arrhythmias in Chronic Lymphocytic Leukemia: The ACEF Score. Turk J Hematol. 2024; 41(2): 91-96

Corresponding Author: Mehmet Can Uğur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar