E-ISSN: 1308-5263
Disseminated Intravascular Coagulation in Acute Promyelocytic Leukemia Patients: A Retrospective Analysis of Outcomes and Healthcare Burden in US Hospitals [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2024; 41(1): 1-8 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2024.2023.0479  

Disseminated Intravascular Coagulation in Acute Promyelocytic Leukemia Patients: A Retrospective Analysis of Outcomes and Healthcare Burden in US Hospitals

Rushin Patel1, Darshil Patel2, Mrunal Patel3, Jessica Ohemeng-Dapaah4, Afoma Onyechi4, Zalak Patel5, Chieh Yang5, Safia Shaikh6
1Community Hospital of San Bernardino, Department of Internal Medicine, San Bernardino, USA
2Rush University, Graduate College, Clinical Research Program, Chicago, USA
3Trumbull Regional Medical Center, Department of Internal Medicine, Warren, USA
4SSM Health St. Mary’s Hospital, Department of Internal Medicine, St. Louis, USA
5University of California-Riverside, Department of Internal Medicine, Riverside, USA
6Washington University, Department of Internal Medicine, St. Louis, USA

Objective: Acute promyelocytic leukemia (APL) is associated with an elevated risk of developing disseminated intravascular coagulation (DIC). The purpose of this study was to assess the outcomes of hospitalizations related to DIC in APL and their impact on healthcare.
Materials and Methods: This study entailed a cross-sectional and retrospective analysis of the US National Inpatient Sample database. We identified adults with APL and categorized them into groups of patients with and without DIC. Our focus areas included in-hospital mortality, length of stay, charges, and complications associated with DIC. Unadjusted odds ratios/coefficients were computed in univariate analysis, followed by adjusted odds ratios (aOR)/coefficients from multivariate analysis that accounted for confounding factors.
Results: Our analysis revealed that APL patients with DIC had a substantially higher aOR for mortality (aOR: 6.68, 95% confidence interval [CI]: 4.76-9.37, p<0.001) and a prolonged length of stay (coefficient: 10.28 days, 95% CI: 8.48-12.09, p<0.001) accompanied by notably elevated total hospital charges (coefficient: $215,512 [95% CI: 177,368-253,656], p<0.001), thereby emphasizing the reality of extended medical care and economic burden. The presence of DIC was associated with increased odds of sepsis, vasopressor support, pneumonia, acute respiratory failure, intubation/mechanical ventilation, and acute kidney injury, reflecting heightened vulnerability to these complications. Patients with DIC demonstrated significantly higher odds ratios for major bleeding, intracranial hemorrhage, gastrointestinal bleeding, red blood cell transfusion, platelet transfusion, fresh frozen plasma transfusion, and cryoprecipitate transfusion, highlighting the pronounced hematological risks posed by DIC.
Conclusion: This study has revealed the significant associations between DIC in APL and various outcomes, underscoring the clinical and economic implications of these conditions. The hematological risks further increase patients’ vulnerability to bleeding events and the need for transfusions.

Keywords: Acute promyelocytic leukemia, Disseminated intravascular coagulation, In-hospital mortality, Complications, Length of stay, Charges


Akut Promyelositik Lösemi Hastalarında Yaygın Damariçi Pıhtılaşma: ABD Hastanelerindeki Sonuçların ve Sağlık Hizmeti Yükünün Geriye Dönük Analizi

Rushin Patel1, Darshil Patel2, Mrunal Patel3, Jessica Ohemeng-Dapaah4, Afoma Onyechi4, Zalak Patel5, Chieh Yang5, Safia Shaikh6
1Community Hospital of San Bernardino, Department of Internal Medicine, San Bernardino, USA
2Rush University, Graduate College, Clinical Research Program, Chicago, USA
3Trumbull Regional Medical Center, Department of Internal Medicine, Warren, USA
4SSM Health St. Mary’s Hospital, Department of Internal Medicine, St. Louis, USA
5University of California-Riverside, Department of Internal Medicine, Riverside, USA
6Washington University, Department of Internal Medicine, St. Louis, USA

Amaç: Akut promyelositik lösemi (APL) yaygın damariçi pıhtılaşma (YDP) gelişim riskinin artışıyla ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı APL’de YDP ile ilgili hastane yatışlarının sonuçlarını ve sağlık hizmetleri üzerine etkisini incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma ABD Ulusal Yatan Hasta Örnek veritabanının kesitsel ve geriye dönük bir analizini içermektedir. APL tanılı erişkinleri belirledik ve YDP’si olanlar ve olmayanlar olarak kategorize ettik. Odaklandığımız alanlar hastane mortalitesi, yatış süresi, maliyet ve YDP ile ilişkili komplikasyonlardı. Düzeltilmemiş tahmini rölatif risk oranları (RRO)/katsayılar tek değişkenli analizde hesaplanmış ardından karıştırıcı faktörleri hesaba katan çok değişkenli analizden düzeltilmiş RRO (dRRO)/katsayıları elde edilmiştir.
Bulgular: Analizimiz, YDP'li APL hastalarının mortalite için belirgin şekilde daha yüksek bir dRRO'na sahip olduğunu ortaya koydu (dRRO: 6,68, %95 güven aralığı [GA]: 4,76-9,37, p<0,001). Hastanede kalış süresi belirgin bir şekilde uzamıştı (katsayı: 10,28 gün, %95 GA: 8,48-12,09, p<0,001). Bu durum toplam hastane masraflarını dikkate değer şekilde artırmaktaydı (katsayı: 215,512 $ [95% GA: 177,368-253,656], p<0,001). Bu sonuçlar uzun süreli tıbbi bakımın ve ekonomik yükün gerçekliğini vurgulamaktadır. YDP’li hastalar majör kanama, intrakraniyal kanama, gastrointestinal kanama, kırmızı kan hücresi transfüzyonu, trombosit transfüzyonu, taze donmuş plazma transfüzyonu ve kriyopresipitat transfüzyonu için anlamlı derecede daha yüksek RR oranları göstermiş ve bu da YDP’nin oluşturduğu belirgin hematolojik riskleri işaret etmiştir.
Sonuç: Bu çalışma, APL’de YDP ile çeşitli sonuçlar arasındaki önemli ilişkileri ortaya koymuş ve bu durumun klinik ve ekonomik etkilerinin altını çizmiştir. Hematolojik riskler, hastaların kanamalara karşı hassasiyetini ve transfüzyon ihtiyaçlarını daha da artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut promiyelositik lösemi, Yaygın damar içi pıhtılaşma, Hastane içi mortalite, Komplikasyonlar, Kalış süresi, Ücretlendirme


Rushin Patel, Darshil Patel, Mrunal Patel, Jessica Ohemeng-Dapaah, Afoma Onyechi, Zalak Patel, Chieh Yang, Safia Shaikh. Disseminated Intravascular Coagulation in Acute Promyelocytic Leukemia Patients: A Retrospective Analysis of Outcomes and Healthcare Burden in US Hospitals. Turk J Hematol. 2024; 41(1): 1-8

Corresponding Author: Rushin Patel


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar