E-ISSN: 1308-5263
Circulating Exosomal CircMYC Is Associated with Recurrence and Bortezomib Resistance in Patients with Multiple Myeloma [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2020; 37(4): 248-255 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2020.2020.0243  

Circulating Exosomal CircMYC Is Associated with Recurrence and Bortezomib Resistance in Patients with Multiple Myeloma

Yanwei Luo, Rong Gui
The Third Xiangya Hospital of Central South University, Department of Blood Transfusion, Changsha, China

Objective: Studies have shown that serum circRNA can be used as a biomarker for many tumors. However, the role of exosomal circRNA in prognostic evaluation in patients with multiple myeloma (MM) remains unclear. In this study, we aimed to analyze the role of circulating exosomal circMYC in the relapse and prognosis of patients with MM.
Materials and Methods: Circulating exosomes from 122 patients with MM and 54 healthy people were isolated. Quantitative polymerase chain reaction was performed to measure circMYC exosomal expression. Kaplan-Meier survival curves with log-rank testing were used for estimating significance in survival rates. A Cox regression model was used for univariate and multivariate analysis.
Results: Compared with healthy people, the expression level of serum exosomal circMYC was significantly increased in patients with MM. In addition, the expression of circMYC in circulating exosomes in bortezomib-resistant patients was significantly higher than that in non-resistant patients. The expression level of exosomal circMYC was correlated with deletion 17p, t(4;14), Durie-Salmon staging, and the International Staging System. Univariate and multivariate Cox regression analysis found that a high exosomal circMYC level was an independent predictor of poor prognosis in patients with MM. The patients with high exosome circMYC expression had higher relapse rates and higher mortality rates. The overall survival rate and progression-free survival rate of MM patients with high exosomal circMYC expression were lower than those of patients with low exosomal circMYC expression.
Conclusion: These findings suggest that circulating exosomal circMYC has great potential as a biomarker for the diagnosis and prognosis of MM.

Keywords: Circular RNA, Biomarker, Drug resistance, Overall survival, Hematological tumor


Dolaşan Eksozomal CircMYC Multipl Myelomlu Hastalarda Nüks ve Bortezomib Direnciyle İlişkilidir

Yanwei Luo, Rong Gui
The Third Xiangya Hospital of Central South University, Department of Blood Transfusion, Changsha, China

Amaç: Çalışmalar göstermiştir ki serum circRNA pekçok tümör için biyobelirteç olarak kullanılabilir. Ancak, multiple myelomlu (MM) hastalarda eksozomal circRNA’nın rolü belirsizdir. Bu çalışmada dolaşan eksozomal circMYC’nin MM’li hastaların nüks ve prognozundaki rolünü analiz etmeyi hedefledik.
Gereç ve Yöntem: MM’li 122 hasta ve 54 sağlıklı kişiden dolaşan eksozomlar izole edildi. Kantitatif polimeraz reaksiyonu circMYC eksozomal ekspresyonunu ölçmek için uygulandı. Sağkalım oranının önemini tahmin etmek için log-rank testiyle beraber Kaplan-Meier sağkalım eğrileri kullanıldı. Tek değişkenli ve çok değişkenli analiz için Cox regresyon modeli kullanıldı.
Bulgular: Sağlıklı kişilerle karşılaştırıldığında MM’li hastalarda serum eksozomal circMYC ekspresyon düzeyleri anlamlı ölçüde artmıştı. İlaveten, dolaşan eksozomlarda circMYC ekspresyonu bortezomibe dirençli hastalarda dirençli olmayanlara göre anlamlı ölçüde yüksekti. Eksozomal circMYC ekspresyon düzeyi delesyon 17p, t(4;14), Durie- Salmon evrelemesi ve Uluslararası Evreleme Sistemi ile bağlantılıydı. Tek değişkenli ve çok değişkenli Cox regresyon analizi yüksek eksozomal circMYC düzeyinin MM’li hastalarda kötü prognozun bağımsız göstergesi olduğunu gösterdi. Yüksek eksozom circMYC ekspresyonu olan hastalarda daha yüksek nüks ve mortalite oranı vardı. Yüksek eksozomal circMYC ekspresyonu olan MM’lu hastaların genel sağkalım ve ilerlemesiz sağkalım oranı düşük eksozomal circMYC ekspresyonu olan hastalardan daha düşüktü.
Sonuç: Bu bulgular dolaşan eksozomal circMYC’nin MM tanı ve prognozu için biyobelirteç olma potansiyeli olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sirküler RNA, Biyobelirteç, İlaç direnci, Genel sağkalım, Hematolojik tümör


Yanwei Luo, Rong Gui. Circulating Exosomal CircMYC Is Associated with Recurrence and Bortezomib Resistance in Patients with Multiple Myeloma. Turk J Hematol. 2020; 37(4): 248-255

Corresponding Author: Rong Gui, China


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685