E-ISSN: 1308-5263
Prospective Analysis of Hemorrhagic Cystitis and BK Viremia in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2020; 37(3): 186-192 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2019.2019.0296  

Prospective Analysis of Hemorrhagic Cystitis and BK Viremia in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Erden Atilla1, Can Ateş2, Atilla Uslu1, Pınar Ataca Atilla1, Istar Dolapçı3, Alper Tekeli3, Pervin Topçuoğlu1
1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey
2Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Van, Turkey
3Ankara University Faculty of Medicine, Department of Microbiology, Ankara, Turkey

Objective: BK virus (BKV) infection has been shown to be related to hemorrhagic cystitis (HC) in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT). There are conflicting data regarding the association between BKV titers in plasma and clinical disease as well as the risk factors for BKV-related HC. Our aim is to study the risk factors and relationship with plasma BK viral load for development of HC in a prospective analysis.
Materials and Methods: We prospectively evaluated 59 patients who received allo-HSCT between 2014 and 2016 by quantitative BK virus polymerase chain reaction (PCR) (Altona Diagnostics, Germany) from blood samples at days 0, 30, 60, and 90 after allo-HSCT. The patients were monitored for signs and symptoms of HC.
Results: HC was diagnosed in 22 patients (37%) at a mean of 100 days (range: 0-367 days). In multivariate analysis, the usage of cyclophosphamide (sub-distribution hazard ratio [sdHR]: 7.82, confidence interval [CI]: 1.375-39.645, p=0.02), reactivated CMV (sdHR: 6.105, CI: 1.614-23.094, p=0.008), and positive BKV viremia (sdHR: 2.15, CI: 1.456-22.065, p=0.01) significantly increased the risk of developing HC. Patients with higher viral loads at day 30 and day 60 were diagnosed with more severe HC (p<0.001). Median BK viral loads of >101.5 copies/mL at day 0 (sensitivity 0.727, specificity 0.875), >98.5 copies/mL at day 30 (sensitivity 0.909, specificity 0.875), and >90.0 copies/mL at day 60 (sensitivity 0.909, specificity 0.875) were indicative of HC.
Conclusion: Our study showed that administration of cyclophosphamide, CMV reactivation, and BK virus positivity were associated with HC. Plasma BK virus PCR titers at days 0, 30, and 60 after transplant were sensitive tools for predicting clinically proven HC.

Keywords: Hemorrhagic cystitis, BK viremia, Cytomegalovirus, Graft versus host disease


Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Hastalarında Hemorajik Sistit ve BK Viremisinin Prospektif Analizi

Erden Atilla1, Can Ateş2, Atilla Uslu1, Pınar Ataca Atilla1, Istar Dolapçı3, Alper Tekeli3, Pervin Topçuoğlu1
1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey
2Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Van, Turkey
3Ankara University Faculty of Medicine, Department of Microbiology, Ankara, Turkey

Amaç: BK virüs (BKV) enfeksiyonun allojeneik hematopoietik kök hücre naklinde (allo-HKHN) hemorajik sistit (HC) ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Literatürdeki çalışmalarda plazmadaki BKV titresi ile klinik hastalık arasında ve BKV ilişkili HC risk faktörleri açısından çelişkili veriler mevcuttur. Amacımız, prospektif olarak HC gelişimi risk faktörleri ile plazma BK viral yükü arasındaki ilişkinin gösterilmesidir.
Gereç ve Yöntem: 2014-2016 yılları arasında 59 allo-HKHN alıcısının 0, 30, 60 ve 90. günlerdeki kan örneklerinden kantitatif olarak BK virüs polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) (Altona Diagnostics, Almanya) değerlendirilmiştir. Hastalar HC belirtileri ve semptomaları açısından izlenmiştir.
Bulgular: Yirmi iki hastada (%37) nakil sonrası ortalama 100. günde (0- 367 gün) HC tanısı konmuştur. Çok değişkenli analizde (siklosfosfamid alan [SdHR]: 7,82, güven aralığı [GA]: 1,375-39,645, p=0,02), CMV reaktivasyonu geçiren (SdHR: 6,105, GA: 1,614-23,094, p=0,008) ve BK virüs pozitifliği (SdHR: 2,15, GA: 1,456-22,065, p=0,01) olan hastalarda artmış HC riski saptanmıştır. Viral yükleri 30. ve 60. günlerde yüksek tespit edilen hastalarda daha ciddi HC görülmüştür (p<0,001). Ortanca BK virüs yükü 0. günde >101,5 kopya/mL (sensitivite 0,727, spesifite 0,875), 30. günde > 98,5 kopya/mL (sensitivite 0,909, spesifite 0,875), 90. günde >90,0 kopya/mL (sensitivite 0,909, spesifite 0,875) ise bu durumlar HC göstergesi olabilir.
Sonuç: Çalışmamızda siklofosfamid, CMV reaktivasyonu ve BK virüs pozitifliği HC ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Plazma BK virüs PCR titleri transplant sonrası 0, 30, 60. günlerde klinik olarak kanıtlanmış HC için hassas araçlardır.

Anahtar Kelimeler: Hemorajik sistit, BK viremi, Sitomegalovirüs, Graft versus host hastalığı


Erden Atilla, Can Ateş, Atilla Uslu, Pınar Ataca Atilla, Istar Dolapçı, Alper Tekeli, Pervin Topçuoğlu. Prospective Analysis of Hemorrhagic Cystitis and BK Viremia in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Turk J Hematol. 2020; 37(3): 186-192

Corresponding Author: Pervin Topçuoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685