E-ISSN: 1308-5263
Upregulation of T-Cell-Specific Transcription Factor Expression in Pediatric T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia (T-ALL) [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(4): 325-333 | DOI: 10.5505/tjh.2012.13540  

Upregulation of T-Cell-Specific Transcription Factor Expression in Pediatric T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia (T-ALL)

Müge Sayitoğlu1, Yücel Erbilgin1, Özden Hatırnaz1, İnci Yıldız2, Tiraje Celkan2, Sema Anak3, Ömer Devecioğlu3, Gönül Aydoğan4, Serap Karaman5, Nazan Sarper6, Çetin Timur7, Ümit Üre8, Uğur Özbek1
1İstanbul University, Department Of Genetics, Institute Of Experimental Medicine, İstanbul, Turkey
2İstanbul University, Cerrahpaşa School Of Medicine, Department Of Pediatric Hematology, İstanbul, Turkey
3İstanbul University, İstanbul School Of Medicine, Department Of Pediatric Hematology, İstanbul, Turkey
4Bakırköy Maternity And Children’s Hospital, Department Of Pediatrics, İstanbul, Turkey
5Ministry Of Health Şişli Etfal Teaching Hospital, Department Of Pediatric Hematology, İstanbul, Turkey
6Kocaeli School Of Medicine, Department Of Pediatric Hematology, Kocaeli, Turkey
7Ministry Of Health Göztepe Teaching Hospital, Department Of Pediatric Hematology, İstanbul, Turkey
8Ministry Of Health Bakırköy Sadi Konuk Teaching Hospital, Department Of Hematology, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) is associated with recurrent chromosomal aberrations and abnormal ectopic gene expression during T-cell development. In order to gain insight into the pathogenesis of T-ALL this study aimed to measure the level of expression of 7 T-cell oncogenes (LMO2, LYL1, TAL1, TLX1, TLX3, BMI1, and CALM-AF10) in pediatric T-ALL patients.
METHODS: LMO2, LYL1, TLX1, TLX3, BMI1, TAL1, and CALM-AF10 expression was measured using quantitative real-time PCR in 43 pediatric T-ALL patients.
RESULTS: A high level of expression of LMO2, LYL1, TAL1, and BMI1 genes was observed in a large group of T-ALL. Several gene expression signatures indicative of leukemic arrest at specific stages of normal thymocyte development (LYL1 and LMO2) were highly expressed during the cortical and mature stages of T-cell development. Furthermore, upregulated TAL1 and BMI1 expression was observed in all phenotypic subgroups. In all, 6 of the patients had TLX1 and TLX3 proto-oncogene expression, which does not occur in normal cells, and none of the patients had CALM-AF10 fusion gene transcription. Expression of LYL1 alone and LMO2-LYL1 co-expression were associated with mediastinal involvement; however, high-level oncogene expression was not predictive of outcome in the present pediatric T-ALL patient group, but there was a trend towards a poor prognostic impact of TAL1 and/or LMO2 and/or LYL1 protooncogene expression.
CONCLUSION: Poor prognostic impact of TAL1 and/or LMO2 and/or LYL1 proto-oncogene expression indicate the need for extensive study on oncogenic rearrangement and immunophenotypic markers in T-ALL, and their relationship to treatment outcome.

Keywords: T-ALL, Pediatric, Transcription factor, Expression, Prognosis


Pediatrik T-Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemide (T-ALL) T-Hücrelerine Özgü Transkripsiyon Faktörlerinin Artmış Gen Anlatımları

Müge Sayitoğlu1, Yücel Erbilgin1, Özden Hatırnaz1, İnci Yıldız2, Tiraje Celkan2, Sema Anak3, Ömer Devecioğlu3, Gönül Aydoğan4, Serap Karaman5, Nazan Sarper6, Çetin Timur7, Ümit Üre8, Uğur Özbek1
1İstanbul Universitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
4Bakırköy Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
5Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
6Kocaeli Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bölümü, Kocaeli, Türkiye
7Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
8Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: T-hücreli akut lenfoblastik lösemi (T-ALL), tekrarlı kromozom bozuklukları ve T-hücre gelişim basamaklarındaki anormal ektopik gen anlatım profili ile ilişkilidir. T-ALL patogenezine eğilebilmek için, çocukluk çağı T-ALL hastalarında, yedi farklı T-hücre onkogenlerinin anlatım düzeylerini belirlemeyi hedefledik (LMO2, LYL1, TAL1, TLX1, TLX3, BMI1 ve CALM-AF10).
YÖNTEMLER: Çocukluk çağı T-ALL hastalarında (n=43) LMO2, LYL1, TLX1, TLX3, BMI1, TAL1, CALM-AF10 gen ekspresyonları kantitatif eş zamanlı PCR yöntemi ile tespit edildi.
BULGULAR: T-ALL hastalarının büyük çoğunluğunda, artmış LMO2, LYL1, TAL1 ve BMI1 gen anlatımları belirlendi. Normal timosit gelişiminin spesifik basamaklarındaki lösemik tutulumu gösteren genlerden olan LYL1 ve LMO2’ nin artmış ekspresyonu kortikal ve olgun timosit gelişim basamaklarında gözlendi. Bunun yanı sıra, artmış TAL1 ve BMI1 ekspresyonları bütün fenotipik alt gruplarda belirlendi. Altı hastada, normal koşullarda anlatımı görülmeyen TLX1 ve TLX2 gen anlatımları mevcut iken, hastalarımızın hiçbirinde CALM-AF10 füzyon gen transkripti belirlenmedi. Onkogen ekspresyonları ile klinik verileri karşılaştırdığımızda ise LYL1 ve LMO2-LYL1 genlerinin beraber anlatımları mediasten tutulumu ile ilişkili bulundu. Ancak, yüksek onkogen ekspresyonları pediatrik T-ALL grubumuzda hastaların son durumlarının önceden tahmin edilebilmesi açısından anlamlı değildir. Ama TAL1 ve/veya LMO2 ve/veya LYL1 gen ekspresyonlarının kötü prognozla ilişkili olabileceğine dair bir eğilimden bahsedebiliriz.
SONUÇ: TAL1 ve/veya LMO2 ve/veya LYL1 gen ekspresyonlarının kötü prognozla olan ilişkisi, onkogenik yeniden düzenlenmeler ve immünfenotipik belirteçlerle beraber, daha büyük çalışma gruplarında çalışılması ve hastanın son durum ile olan ilişkisinin ortaya çıkarılması, gelecekteki tedavi protokolleri için önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: T-ALL, Pediatrik, Yazılım faktörü, Gen anlatımı, Prognoz


Müge Sayitoğlu, Yücel Erbilgin, Özden Hatırnaz, İnci Yıldız, Tiraje Celkan, Sema Anak, Ömer Devecioğlu, Gönül Aydoğan, Serap Karaman, Nazan Sarper, Çetin Timur, Ümit Üre, Uğur Özbek. Upregulation of T-Cell-Specific Transcription Factor Expression in Pediatric T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia (T-ALL). Turk J Hematol. 2012; 29(4): 325-333

Corresponding Author: Uğur Özbek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar