E-ISSN: 1308-5263
Prevalence of Monoclonal B Lymphocytosis in First- Degree Relatives of Chronic Lymphocytic Leukemia Patients in Turkey [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2015; 32(1): 29-34 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0288  

Prevalence of Monoclonal B Lymphocytosis in First- Degree Relatives of Chronic Lymphocytic Leukemia Patients in Turkey

Taner Demirci1, Zeynep Arzu Yegin2, Nevruz Kurşunoğlu2, Zeynep Yılmaz2, Elif Suyanı2, Zübeyde Nur Özkurt2, Münci Yağcı2
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, Turkey
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: Monoclonal B lymphocytosis (MBL) is considered to be a precursor state for chronic lymphocytic leukemia (CLL). This study was planned to evaluate the MBL prevalence in first-degree relatives of CLL patients in Turkey, which is considered to be an ethnic and geographic bridge between the Eastern and Western worlds.
METHODS: A total of 136 volunteers [median age: 40 (17-77) years; male/female: 60/76] from 61 families were included. Flow cytometry analysis by 4-colour staining was used for MBL diagnosis.
RESULTS: MBL was demonstrated in 17 cases (12.5%). A total of 14 cases (10.3%) were classified as CLL-like MBL, while 3
(2.2%) exhibited a non-CLL-like phenotype. The prevalence of MBL was 12.72% in subjects aged less than 40 years, 12.28% in subjects between 40 and 60 years, and 40% in subjects over 60 years, without statistical significance (p>0.05). A total of 115 cases were evaluated for intermarriage, which was observed in 19 cases (16.5%). The prevalence of MBL did not differ based on intermarriage status (p>0.05).
CONCLUSION: The current report is the first MBL prevalence study in a Eurasian population that demonstrates a similar distribution pattern of MBL in Anatolian CLL kindreds. Further efforts should be made to refine our understanding of the natural history and clinical outcomes of MBL.

Keywords: Monoclonal B lymphocytosis, Prevalence, Chronic lymphocytic leukemia, First-degree relatives


Türkiye’de Kronik Lenfositik Lösemi Tanılı Hastaların Birinci Derece Akrabalarında Monoklonal B Lenfositoz Sıklığının Araştırılması

Taner Demirci1, Zeynep Arzu Yegin2, Nevruz Kurşunoğlu2, Zeynep Yılmaz2, Elif Suyanı2, Zübeyde Nur Özkurt2, Münci Yağcı2
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, Turkey
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey

AMAÇ: Monoklonal B lenfositozun (MBL) kronik lenfositik lösemi (KLL) için öncül bir durum olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma doğu ve batı dünyası arasında etnik ve coğrafi köprü olduğu düşünülen Türkiye’de KLL hastalarının birinci derece akrabalarında MBL sıklığının araştırılması için tasarlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 61 aileden olmak üzere toplam 136 gönüllü [ortalama yaş 40 (17-77); erkek/kadın: 60/76] dahil edilmiştir. MBL tanısı içi dört farklı boyama ile akım sitometri analiz yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR: Monoklonal B lenfositoz 17 (%12,5) olguda tespit edilmiştir. Olguların 14’ü (%10,3) KLL benzeri MBL fenotipi olarak sınıflandırılırken kalan 3 olgu (%2,2) KLL dışı MBL olarak sınıflandırılmıştır. MBL prevalansı 40 yaş altı olgularda %12,72, 40-60 yaş arası olgularda %12,28, 60 yaş üstü olgularda %40 olarak gözlenmiştir ve istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). Akraba
evliliği yönünden 115 olgu değerlendirilmiş olup bunlardan 19’unda (%16,5) akraba evliliği öyküsü mevcuttu. MBL prevalansı akraba evliliği durumu ile farklılık göstermiyordu (p>0,05).
SONUÇ: Bu araştırma Avrasya topluluğunda yapılan ve aynı etnik özellikleri taşıdığı Anadolu kökenli KLL hastalarının akrabalarında MBL dağılım şeklini gösteren ilk MBL prevalans çalışmasıdır. MBL’nin doğal gelişimini ve klinik sonuçlarını daha iyi anlayabilmemiz için daha fazla çaba harcanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Monoklonal B lenfositoz, Prevalans, Kronik lenfositik lösemi, Birinci derece akraba


Taner Demirci, Zeynep Arzu Yegin, Nevruz Kurşunoğlu, Zeynep Yılmaz, Elif Suyanı, Zübeyde Nur Özkurt, Münci Yağcı. Prevalence of Monoclonal B Lymphocytosis in First- Degree Relatives of Chronic Lymphocytic Leukemia Patients in Turkey. Turk J Hematol. 2015; 32(1): 29-34

Corresponding Author: Taner Demirci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar