E-ISSN: 1308-5263
Experience of Daratumumab in Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: A Multicenter Study from Türkiye [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2023; 40(4): 242-250 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2023.2023.0029  

Experience of Daratumumab in Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: A Multicenter Study from Türkiye

Atakan Tekinalp1, Ayfer Gedük2, Aydan Akdeniz3, Esra Terzi Demirsoy4, Vildan Gürsoy5, Müzeyyen Aslaner Ak6, Metin Bağcı7, Sema Seçilmiş8, Fatma Keklik Karadağ9, Ayşe Oruç Uysal10, Ali Doğan11, Sinan Demircioğlu1, Haşim Atakan Erol2, Ceyda Aslan4, Fahir Özkalemkaş12, Şehmus Ertop6, Mehmet Dağlı7, Mehmet Sinan Dal8, Güray Saydam9, Mustafa Merter10, Cihan Ural11, Özcan Çeneli1
1Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Department of Hematology, Division of Internal Medicine, Konya, Türkiye
2Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Division of Internal Medicine, Kocaeli, Türkiye
3Mersin University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Division of Internal Medicine, Mersin, Türkiye
4University of Health Sciences Türkiye, Derince Training and Research Hospital, Clinic of Hematology, Kocaeli, Türkiye
5Bursa City Hospital, Clinic of Hematology, Bursa, Türkiye
6Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Division of Internal Medicine, Zonguldak, Türkiye
7Selçuk University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Division of Internal Medicine, Konya, Türkiye
8Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Clinic of Hematology, Ankara, Türkiye
9Ege University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Division of Internal Medicine, İzmir, Türkiye
10Fırat University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Division of Internal Medicine, Elazığ, Türkiye
11Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Division of Internal Medicine, Van, Türkiye
12Bursa Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Division of Internal Medicine, Bursa, Türkiye

Objective: This study aimed to evaluate patients with relapsed/ refractory multiple myeloma (RRMM) who underwent daratumumab (DARA) therapy.
Materials and Methods: This multicenter retrospective study included 134 patients who underwent at least two courses of DARA from February 1, 2018, to April 15, 2022. Epidemiological, disease, and treatment characteristics of patients and treatment-related side effects were evaluated. Survival analysis was performed.
Results: The median age at the start of DARA was 60 (range: 35-88), with 56 patients (41.8%) being female and 48 (58.2%) being male. The median time to initiation of DARA and the median follow-up time were 41.2 (5.1- 223) and 5.7 (2.1-24.1) months, respectively. The overall response rate after DARA therapy was 75 (55.9%), and very good partial response or better was observed in 48 (35.8%) patients. Overall survival (OS) and progressionfree survival (PFS) for all patients were 11.6 (7.8-15.5) and 8.0 (5.1-10.9) months, respectively. OS was higher for patients undergoing treatment with DARA and bortezomib-dexamethasone (DARA-Vd) compared to those undergoing treatment with DARA and lenalidomide-dexamethasone (DARA-Rd) (16.9 vs. 8.3 months; p=0.014). Among patients undergoing DARA-Rd, PFS was higher in those without extramedullary disease compared to those with extramedullary disease (not achieved vs. 3.7 months; odds ratio: 3.4; p<0.001). The median number of prior therapies was 3 (1-8). Initiation of DARA therapy in the early period provided an advantage for OS and PFS, although it was statistically insignificant. Infusion-related reactions were observed in 18 (13.4%) patients. All reactions occurred during the first infusion and most reactions were of grade 1 or 2 (94.5%). The frequency of neutropenia and thrombocytopenia was higher in the DARA-Rd group (61.9% vs. 24.7%, p<0.001 and 42.9% vs. 15.7%, p<0.001).
Conclusion: Our study provides real-life data in terms of DARA therapy for patients with RRMM and supports the early initiation of DARA therapy.

Keywords: Daratumumab, Relapsed/refractory multiple myeloma, Real-world data


Relaps/Refrakter Multipl Myelomda Daratumumab Deneyemi: Türkiye’den Çok Merkezli Bir Çalışma

Atakan Tekinalp1, Ayfer Gedük2, Aydan Akdeniz3, Esra Terzi Demirsoy4, Vildan Gürsoy5, Müzeyyen Aslaner Ak6, Metin Bağcı7, Sema Seçilmiş8, Fatma Keklik Karadağ9, Ayşe Oruç Uysal10, Ali Doğan11, Sinan Demircioğlu1, Haşim Atakan Erol2, Ceyda Aslan4, Fahir Özkalemkaş12, Şehmus Ertop6, Mehmet Dağlı7, Mehmet Sinan Dal8, Güray Saydam9, Mustafa Merter10, Cihan Ural11, Özcan Çeneli1
1Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Department of Hematology, Division of Internal Medicine, Konya, Türkiye
2Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Division of Internal Medicine, Kocaeli, Türkiye
3Mersin University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Division of Internal Medicine, Mersin, Türkiye
4University of Health Sciences Türkiye, Derince Training and Research Hospital, Clinic of Hematology, Kocaeli, Türkiye
5Bursa City Hospital, Clinic of Hematology, Bursa, Türkiye
6Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Division of Internal Medicine, Zonguldak, Türkiye
7Selçuk University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Division of Internal Medicine, Konya, Türkiye
8Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Clinic of Hematology, Ankara, Türkiye
9Ege University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Division of Internal Medicine, İzmir, Türkiye
10Fırat University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Division of Internal Medicine, Elazığ, Türkiye
11Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Division of Internal Medicine, Van, Türkiye
12Bursa Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Division of Internal Medicine, Bursa, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, relaps/refrakter multipl myelom (RRMM) tanısı ile daratumumab (DARA) kullanan hastaların değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, çok merkezli ve retrospektif olarak tasarlandı. 01.02.2018-15.04.2022 tarifleri arasında en az iki kür DARA kullanmış olan 134 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların epidemiyolojik, hastalık ve tedavi ile ilişkili özellikleri ve tedavi ilişkili yan etkileri değerlendirildi. Sağ kalım analizleri yapıldı.
Bulgular: DARA tedavisine başlama yaşının ortancası 60 (35-88) olup, hastaların 56’sı (%41,8) kadın ve 48’i (%58,2) erkekti. DARA tedavisine başlama ve takip sürelerinin ortanca değerleri sırasıyla 41,2 (5,1-223) ve 5,7 (2,1-24,1) aydı. DARA tedavisi sonrası genel yanıt oranı hastaların 75’inde (%55,9) ve çok iyi kısmi yanıt veya daha iyisi hastaların 48’inde (%35,8) gözlendi. Tüm hastalar için genel sağkalım (OS) ve progresyonsuz sağkalım (PFS) sırasıyla 11,6 (7,8-15,5) ve 8,0 (5,1-10,9) aydı. DARA ve bortezomib-deksametazon (DARA-Vd) ile tedavi gören hastalarda OS, DARA ve lenalidomid-deksametazon (DARA-Rd) ile tedavi görenlere göre daha yüksek bulundu (sırasıyla 16,9 ve 8,3 ay; p=0,014). DARA-Rd tedavisi gören hastalar arasında, ekstramedüller hastalığı olmayanlarda PFS, ekstramedüller hastalığı olanlara göre daha yüksekti (NA’ya karşılık 3,7 ay; OR: 3,4; p<0,001). Önceki tedavilerin ortanca sayısı 3 (1-8) idi. DARA tedavisine erken dönemde başlamanın OS ve PFS için bir avantaj sağladığı, ancak istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü. İnfüzyonla ilişkili reaksiyonlar 18 (%13,4) hastada gözlendi. Tüm reaksiyonlar ilk infüzyon sırasında meydana geldi ve reaksiyonların çoğu 1 veya 2. derecedeydi (%94,5). Nötropeni ve trombositopeni sıklığı DARA-Rd grubunda daha yüksekti (%61,9’a karşı %24,7, p<0,001 ve %42,9’a karşı %15,7, p<0,001).
Sonuç: Çalışmamız, RRMM hastalarında DARA kullanımıyla ilişkin gerek yaşam verisi niteliğini taşımaktadır ve DARA’nın erken dönemde kullanılmasını destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Daratumumab, Relaps/refrakter multipl myelom, Gerçek yaşam deneyimi


Atakan Tekinalp, Ayfer Gedük, Aydan Akdeniz, Esra Terzi Demirsoy, Vildan Gürsoy, Müzeyyen Aslaner Ak, Metin Bağcı, Sema Seçilmiş, Fatma Keklik Karadağ, Ayşe Oruç Uysal, Ali Doğan, Sinan Demircioğlu, Haşim Atakan Erol, Ceyda Aslan, Fahir Özkalemkaş, Şehmus Ertop, Mehmet Dağlı, Mehmet Sinan Dal, Güray Saydam, Mustafa Merter, Cihan Ural, Özcan Çeneli. Experience of Daratumumab in Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: A Multicenter Study from Türkiye. Turk J Hematol. 2023; 40(4): 242-250

Corresponding Author: Atakan Tekinalp, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar