E-ISSN: 1308-5263
Sonographic evaluation of spleen size and prevalence of accessory spleen in a healthy male Turkish population [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2010; 27(1): 25-28

Sonographic evaluation of spleen size and prevalence of accessory spleen in a healthy male Turkish population

Selim Serter, Cengiz Ceylan, Özüm Tunçyürek, Şebnem Örgüç, Yüksel Pabuçcu
Department Of Radiology, Celal Bayar University, Manisa, Turkey

OBJECTIVE: It is known that the measurement of splenic length in routine clinical practice is a very good indicator of actual splenic size. Knowledge of the normal range of spleen size in the population being examined is a prerequisite. Racial differences in splenic length could result in incorrect interpretation of splenic measurements. The purpose of this study was to establish the range of spleen length in a young male Turkish population.
METHODS: A total of 2179 volunteers, healthy men aged 17-42 years, from the annual Army Reserve Officer Training Corps training camp at Manisa were included in the study. Sonographic measurements of spleen length were performed on 2179 military personnel. Presence of accessory spleen was also determined. In addition, the height, weight, and age of each volunteer were recorded. Using linear regression analysis, the relation of spleen length and body height, weight and body mass index (BMI) was evaluated. Additionally, the prevalence of accessory spleen detected on ultrasound was calculated.
RESULTS: The mean±SD height was 173,1±6,5 cm, mean weight 69,1±9,7 kg, and mean BMI 22,62±2,87. Mean spleen length was 10,76±1,8 cm. The length of the spleen was below 12,80 cm in 95% of the subjects. No statistically significant correlation (p<0.01) between spleen length and body height, weight and BMI was found. The prevalence of accessory spleen was determined as 2.5% on ultrasound screening.
CONCLUSION: It was found that in healthy Turkish men, mean spleen length was 10,76±1,8 cm. This data should be taken into consideration when the diagnosis of splenomegaly is established in Turkish males.

Keywords: Splenomegaly, ultrasonography, prevalence of accessory spleen


Sağlıklı Türk erkeklerinde dalak boyutu ve aksesuar dalak prevelansının ultrasonografi ile değerlendirilmesi

Selim Serter, Cengiz Ceylan, Özüm Tunçyürek, Şebnem Örgüç, Yüksel Pabuçcu
Celal Bayar Üniversitesi Radyoloji Anabilimdalı

AMAÇ: Dalak boyutu hematolojik hastalıklarda önemli bir parametredir. Rutin klinik pratikte dalak uzunluğu gerçek dalak boyutunun en iyi göstergesidir. Dalak boyutlarındaki bölgesel farklılıklar doğru olmayan dalak ölçümü değerlendirmelerine ve en sık karşılaşılan dalak patolojisi olan splenomegalinin yanlış yorumlanmasına neden olabilir. Dalak boyutunun normal aralığının bilinmesi bu durumda önşarttır. Prospektif çalışmamızın amacı sağlıklı genç erişkin Türk erkeklerinde ortalama dalak uzunluğunun belirlenmesidir.
YÖNTEMLER: Mart 1993 ve Ağustos 2006 yılları arasında 161 hastaya allojeneik hematopoetik kök hücre nakli uygulandı. Siklofosfamide bağlı hemorajik sistit gelişimi engelleyebilmek amacıyla profilaktik olarak Mesna, hiperhidrasyon ve zorlu diürez uygulandı. Buna rağmen 161 olgunun 17’si ağır olmak üzere 49’unda hemorajik sistit gelişti. Tedavi yaklaşımı ve bulgular geriye dönük olarak değerlendirildi. Yaşları 17-42 arasında 2179 sağlıklı genç erişkin asker (Manisa er eğitim merkezi) tarama ultrasongrafisi ile incelendi. Olguların yaş, boy, kiloları, dalak uzunluğu ve aksesuar dalak varlığı kaydedildi. Lineer regresyon analizi ile olguların dalak boyutu ile kilo, boy ve BMI (vücut kitle indeksi)'leri ilişkisi değerlendirildi.
BULGULAR: Olgularda ortalama boy 173,1 cm±(SD) 6,5 cm, ortalama ağırlık 69,0 kg±(SD) 9,7 kg, ortalama BMI 22,62± (SD) 2,8. ortalama dalak boyu 10,76 cm±(SD) 1,84 cm bulundu. Dalak uzunluğu ile boy, ağırlık ve BMI arasında istatistiki anlamlı bir ilişki saptanmadı. (p < 0.01). Çalışma grubumuzdaki olguların % 2.5'inde ultrasonografi ile aksesuar dalak saptandı.
SONUÇ: US tarama ile sağlıklı genç erişkin Türk popülasyonu için dalak boyutu ortalama 10,76 cm bulundu. Türk toplumunda splenomegali değerlendirilirken bu değer göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Splenomegali, ultrasonografi, aksesuar dalak sıklığı


Selim Serter, Cengiz Ceylan, Özüm Tunçyürek, Şebnem Örgüç, Yüksel Pabuçcu. Sonographic evaluation of spleen size and prevalence of accessory spleen in a healthy male Turkish population. Turk J Hematol. 2010; 27(1): 25-28

Corresponding Author: Selim Serter, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar