E-ISSN: 1308-5263
Hospital-acquired pneumonia in patients receiving immunosuppressive therapy [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2010; 27(1): 20-24

Hospital-acquired pneumonia in patients receiving immunosuppressive therapy

Ebru Çakır Edis1, Osman Nuri Hatipoğlu1, İlker Yılmam1, Alper Eker2, Özlem Tansel2, Necdet Süt3, Emre Tekgündüz4, Muzaffer Demir4
1Department Of Pulmonary Medicine, Trakya University Faculty Of Medicine, Edirne, Turkey
2Department Of Infectious Diseases And Clinical Bacteriology, Trakya University Faculty Of Medicine, Edirne, Turkey
3Department Of Biostatistics And Medical Informatics, Trakya University Faculty Of Medicine, Edirne, Turkey
4Department Of Hematology, Trakya University Faculty Of Medicine, Edirne, Turkey

OBJECTIVE: The aims of this study were to determine the clinical success rates, effect of neutropenia on treatment success rates, risk factors related to mortality, and survival in patients who developed hospital-acquired pneumonia (HAP) while receiving immunosuppressive therapy.
METHODS: Forty-three adult patients receiving immunosuppressive therapy who developed HAP were included in this prospective study. Transplantation patients and human immunodeficiency virus (HIV)-positive patients were not included. Antibiotic treatment was managed by a multidisciplinary team. The Kaplan Meier method was used for the survival analysis and Cox regression was used for the identification of mortality-related independent risk factors. The relationship between neutropenia and the clinical success rate was determined using the chi-square test.
RESULTS: Although anti-pseudomonal antibiotics were started empirically in 40 of the 43 patients (93%) at the beginning of the treatment, the most frequently isolated pathogens were Acinetobacter spp. and Escherichia coli. The success rate at the end of the treatment was 65.1%. The survival rates for the 3rd, 14th, 42nd, and 365th days were 97%, 86%, 58%, and 19%, respectively. Elevated levels of urea [Hazard Ratio=1.01 (95% CI: 1.00–1.02)] and blood glucose [HR=1.01 (95% CI: 1.00–1.02)] were found to be independent risk factors affecting survival. The treatment success rate was higher in patients without neutropenia (n=23) than in those with neutropenia (n=20) (p=0.05).
CONCLUSION: The treatment success rate was low in patients who developed HAP while receiving immunosuppressive therapy.

Keywords: Immunocompromised patients, hospital-acquired pneumonia, survival


İmmunsupresif tedavi alan hastalarda gelişen hastane kökenli pnömoni

Ebru Çakır Edis1, Osman Nuri Hatipoğlu1, İlker Yılmam1, Alper Eker2, Özlem Tansel2, Necdet Süt3, Emre Tekgündüz4, Muzaffer Demir4
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Edirne-türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Edirne-türkiye
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Bioistatistik Bilim Dalı Edirne-türkiye
4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Edirne-türkiye

AMAÇ: Çalışmamızda immunsupresif tedavi alırken hastane kökenli pnömoni (HKP) gelişen hastalarda klinik başarı oranlarını, nötropeninin tedavi başarısına olan etkilerini, mortalite ile ilişkili risk faktörlerini ve survi oranlarını saptamayı amaçladık.
YÖNTEMLER: İmmunsupresif tedavi alırken HKP gelişen 45 erişkin hasta prospektif olarak çalışmaya alındı. Transplant hastaları ve human immunodeficiency virus (HIV)-pozitif olan hastalar çalışmaya alınmadı.Antibiyotik tedavisi multidisipliner olarak yönetildi. Survi analizlerinde Kaplan Meier, mortaliteyle ilişkili bağımsız risk faktörlerini saptamak için Cox regresyon uygulandı. Nötropeninin klinik başarı oranları ile ilişkisi Chi Square yöntemiyle karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ampirik tedavi olarak 43 hastanın 40’da (%93) antipseudomonal tedavi başlanmasına rağmen en sık izole edilen etkenler Acinetobacter spp ve Escherichia coli idi. Tedavi sonu klinik başarı oranı %65.1 idi. Sürvi oranları 3.,14., 42. ve 365. gün sırasıyla % 97, 86, 58 ve 19 olarak bulundu. Üre yüksekliği [Hazard Ratio=1.01 (%95 GA: 1.00-1.02)] ve kan şekeri yüksekliği [HR=1.01 (%95 GA: 1.00-1.02)] surviyi olumsuz etkileyen bağımsız risk faktörleri olarak bulundu. Nötropenik olmayan (n=23) hastalarda klinik başarı oranları nötropenik (n=20) olanlara göre daha yüksek bulundu (p=0.05).
SONUÇ: İmmunsupresif tedavi alan hastalarda gelişen HKP’lerde tedavi başarı oranları düşüktür.

Anahtar Kelimeler: İmmunsupresif hasta, hastane kökenli pnömoni, sürvi


Ebru Çakır Edis, Osman Nuri Hatipoğlu, İlker Yılmam, Alper Eker, Özlem Tansel, Necdet Süt, Emre Tekgündüz, Muzaffer Demir. Hospital-acquired pneumonia in patients receiving immunosuppressive therapy. Turk J Hematol. 2010; 27(1): 20-24

Corresponding Author: Ebru Çakır Edis, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar