E-ISSN: 1308-5263
The protection of the myocardium by amifostine against mitoxantrone-induced acute cardiotoxicity in rats [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2010; 27(2): 62-69 | DOI: 10.5152/tjh.2010.02  

The protection of the myocardium by amifostine against mitoxantrone-induced acute cardiotoxicity in rats

Vefki Gürhan Kadıköylü1, İbrahim Meteoğlu2, Süleyman Demir3, Hülya Aybek3, Mete Kalak1, Muharrem Balkaya4, Çiğdem Yenisey5, Zahit Bolaman1
1Division Of Hematology, Adnan Menderes University Medical Faculty, Aydın, Turkey
2Division Of Pathology, Adnan Menderes University Medical Faculty, Aydın, Turkey
3Division Of Biochemistry, Pamukkale University Medical Faculty, Denizli, Turkey
4Adnan Menderes University, Faculty Of Veterinary Medicine, Aydın, Turkey
5Division Of Biochemistry, Adnan Menderes University Medical Faculty, Aydın, Turkey

OBJECTIVE: Amifostine (AMI) has been used for the prevention of doxorubicin-induced cardiotoxicity in several experimental and a few clinical studies. The aim of this study was to investigate the effects of AMI on lipid peroxidation, protective enzymes, and mitoxantrone (MITO)-induced acute cardiotoxicity in the rat heart using biochemical tests and histopathological examinations.
METHODS: Thirty-six rats were divided into six groups (n=6 in each). Control rats were given intraperitoneal (i.p.) serum saline and AMI group rats were given 200 mg/kg AMI i.p. Rats received MITO-2.5 and 5 mg/kg i.p. in the MITO-2.5 and MITO-5 groups. AMI 200 mg/kg i.p. was administered 30 min. before the same doses of MITO in the MITO-2.5+AMI and MITO-5+AMI groups.
RESULTS: The levels of cardiac enzymes such as creatinine phosphokinase-myocardial band and cardiac troponin T did not change. Malondialdehyde (MDA) levels increased in MITO groups compared to controls. Catalase and glutathione (GSH) levels in the MITO and MITO+AMI groups were higher than in controls. Superoxide dismutase and glutathione peroxidase levels were not different between MITO groups and controls. There was no difference in MDA levels between MITO+AMI groups and controls. Calcium deposition was not detected. The scores of fibrosis, apoptosis, inflammation, and degeneration in MITO groups were higher than in controls. The scores of fibrosis, degeneration and inflammation in MITO+AMI groups were lower.
CONCLUSION: MITO caused lipid peroxidation and myocardial damage, and the myocardium increased catalase and GSH levels to prevent this damage. AMI can protect against MITO-induced acute cardiotoxicity, decreasing myocardial damage and lipid peroxidation.

Keywords: Amifostine, acute cardiotoxicity, mitoxantrone, lipid peroxidation


Sıçanlarda mitoksantronun yol açtığı akut kardiyotoksisteye karşı amifostin ile miyokardın korunması

Vefki Gürhan Kadıköylü1, İbrahim Meteoğlu2, Süleyman Demir3, Hülya Aybek3, Mete Kalak1, Muharrem Balkaya4, Çiğdem Yenisey5, Zahit Bolaman1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
4Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Aydın, Türkiye
5Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

AMAÇ: Amifostin (AMI) doksorubisinin yol açtığı kardiyotoksisiteden korunmada çeşitli deneysel ve bir kaç klinik çalışmada kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı Sıçan kalbindeki lipid peroksidasyonu, koruyucu enzimler ve mitoksantronun (MITO) yol açtığı akut kardiyotoksisite üzerinde AMI’nin etkilerini biyokimyasal ve histopatolojik incelemeler ile araştırmaktı.
YÖNTEMLER: Her bir grupta 6 sıçan olmak üzere 36 sıçan 6 gruba bölündü. İntraperitoneal (ip) olarak kontrol grubuna serum fizyolojik ve AMI grubuna 200 mg/kg AMI verildi. MITO 2.5 ve 5 gruplarındaki sıçanlar ip MITO 2.5 ve 5 mg/kg aldı. MITO 2.5+AMI ve MITO 5+AMI gruplarında aynı dozlarda MITO’dan 30 dk önce 200 mg/kg AMI uygulandı.
BULGULAR: Kretainin fosfokinaz-miyokardial bant ve kardiyak troponin T gibi kardiyak enzimlerin düzeyi değişiklik göstermedi. MITO gruplarındaki malondialdehid (MDA) düzeyleri kontrollere kıyasla yüksekti. MITO ve MITO+AMI gruplarındaki katalaz ve glutatyon düzeyleri kontrollerden yüksekti. MITO+AMI ve kontroller arasında süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksidaz düzeyleri bakımından fark yoktu. Kalsiyum birikimi saptanmadı. Fibrozis, dejenerasyon ve inflamasyon skorları MITO+AMI gruplarında daha düşüktü.
SONUÇ: MITO lipid peroksidasyonu ve miyokardiyal zaralanmaya neden olurken miyokardiyum bu zaralanmadan korunmak için katalaz ve GSH düzeylerini arttırmaktadır. AMI miyokardiyal zararlanma ve lipid peroksidasyonu azaltarak MITO’nun yol açtığı akut kardiyotoksisiteye karşı koruyucu olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Amifostin, akut kardiyotoksisite, mitoksantron, lipid peroksidasyonu


Vefki Gürhan Kadıköylü, İbrahim Meteoğlu, Süleyman Demir, Hülya Aybek, Mete Kalak, Muharrem Balkaya, Çiğdem Yenisey, Zahit Bolaman. The protection of the myocardium by amifostine against mitoxantrone-induced acute cardiotoxicity in rats. Turk J Hematol. 2010; 27(2): 62-69

Corresponding Author: Vefki Gürhan Kadıköylü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar