E-ISSN: 1308-5263
Investigation of Rho-Kinase Expressions and Polymorphisms in Mantle Cell Lymphoma Patients [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(2): 141-147 | DOI: 10.4274/tjh.2015.0193  

Investigation of Rho-Kinase Expressions and Polymorphisms in Mantle Cell Lymphoma Patients

Didar Yanardağ Açık1, Mehmet Yılmaz1, İbrahim Sarı2, Serdar Öztuzcu3, Zeynel A. Sayıner4, Salih Subari4, Abdullah T. Demiryürek5
1Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Gaziantep, Turkey
2Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Gaziantep, Turkey
3Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Gaziantep, Turkey
4Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Gaziantep, Turkey
5Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Medical Pharmacology, Gaziantep, Turkey

INTRODUCTION: Mantle cell lymphoma (MCL) is a rare but aggressive form of B-cell non-Hodgkin lymphoma characterized by excessive expression of cyclin D1. Intracellular signaling enzyme Rho-kinase (ROCK) can contribute to cellular migration, proliferation, and differentiation, as well as tumor development and metastasis. However, ROCK gene and protein expressions or polymorphisms have never been investigated in MCL patients. The purpose of this study was to investigate the role of ROCK gene and protein expressions in MCL patients. We also examined ROCK2 gene polymorphisms in this study.
METHODS: A total of 60 patients with MCL and 60 healthy controls were included in this retrospective study. Hematoxylin and eosin-stained lymph node tissue slides in the entire archive were reevaluated and used for immunohistochemistry, gene expression, and polymerase chain reaction studies.
RESULTS: In immunohistochemical studies, there were significant increases in ROCK1 (p=0.0009) and ROCK2 (p<0.0001) protein expressions in MCL patients when compared with the control group. Although a marked increase in ROCK1 gene expression (p=0.0215) was noted, no significant change was observed in ROCK2 gene expression in MCL patients. Seven ROCK2 polymorphisms were studied, but the results showed no significant differences between the groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This is the first study to show that ROCK1 gene and ROCK protein expressions may contribute to the development of MCL.

Keywords: Lymphoma, Expression, Polymorphism, Rho-kinase


Mantle Hücreli Lenfoma Hastalarında Rho-Kinaz Ekspresyonları ve Polimorfizmlerinin Araştırılması

Didar Yanardağ Açık1, Mehmet Yılmaz1, İbrahim Sarı2, Serdar Öztuzcu3, Zeynel A. Sayıner4, Salih Subari4, Abdullah T. Demiryürek5
1Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Gaziantep, Turkey
2Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Gaziantep, Turkey
3Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Gaziantep, Turkey
4Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Gaziantep, Turkey
5Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Medical Pharmacology, Gaziantep, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Mantle hücreli lenfoma (MHL) siklin D1’in aşırı ekspresyonuyla karakterize B-hücreli Hodgkin dışı lenfomanın nadir fakat agresif bir şeklidir. İntraselüler sinyal enzimi olan Rho-kinaz (ROCK), hücre migrasyonu, proliferasyonu, farklılaşması yanında tümör gelişimi ve metastazına da katkıda bulunur. Fakat MHL hastalarında ROCK gen ve protein ekspresyonları veya polimorfizmleri araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, MHL hastalarında ROCK gen ve protein ekspresyonlarının rolünü araştırmaktı. Biz bu çalışmada ROCK2 gen polimorfizmleri de araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya 60 MCL hastası ve 60 sağlıklı kontrol dahil edildi. Bütün arşivde hematoksilin ve eosBu retrospektif çalışmaya 60 MHL hastası ve 60 sağlıklı kontrol dahil edildi. Bütün arşivde hematoksilin ve eosin boyalı lenf düğümü kesitleri yeniden incelendi ve immünohistokimya, gen ekspresyonu ve polimeraz zincir reaksiyonu çalışmaları için kullanıldı.in boyalı lenf düğümü kesitleri yeniden incelendi ve immünohistokimya, gen ekspresyonu ve polimeraz zincir reaksiyonu çalışmaları için kullanıldı.
BULGULAR: İmmünohistokimyasal çalışmada, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında MHL hastalarında ROCK1 (p=0,0009) ve ROCK2 protein ekspresyonlarında (p<0,0001) anlamlı artış vardı. MHL hastalarında ROCK1 gen ekspresyonunda (p=0,0215) anlamlı artış bulunmasına karşın ROCK2 gen ekspresyonunda anlamlı değişiklik gözlenmedi. Yedi ROCK2 polimorfizmi çalışıldı, fakat sonuçlar gruplar arasında anlamlı farklılıklar göstermedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, ROCK1 gen ve ROCK protein ekspresyonlarının MHL gelişimine katkısı olabileceğini gösteren ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Lenfoma, Ekspresyon, Polimorfizm, Rho-kinaz


Didar Yanardağ Açık, Mehmet Yılmaz, İbrahim Sarı, Serdar Öztuzcu, Zeynel A. Sayıner, Salih Subari, Abdullah T. Demiryürek. Investigation of Rho-Kinase Expressions and Polymorphisms in Mantle Cell Lymphoma Patients. Turk J Hematol. 2016; 33(2): 141-147

Corresponding Author: Didar Yanardağ Açık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685