E-ISSN: 1308-5263
Secondary Infections in Cancer Patients with Febrile Neutropenia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(3): 254-258 | DOI: 10.5152/tjh.2011.75  

Secondary Infections in Cancer Patients with Febrile Neutropenia

Alpay Azap1, Gülden Yılmaz Bozkurt1, Meltem Kurt Yüksel2, Hakan Kutlu1, Pervin Topçuoğlu3, Adalet Aypak4, Hamdi Akan3
1Ankara University, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Ankara, Turkey
2Medicana International Ankara Hospital, Ankara, Turkey
3Ankara University, Department Of Hematology, Ankara, Turkey
4Ankara Numune Education And Research Hospital, Department Of First Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Ankara Turkey

OBJECTIVE: Patients with neutropenia due to cancer chemotherapy are prone to severe infections. Cancer patients can experience >1 infectious episode during the same period of neutropenia. This study aimed to determine the etiological and clinical characteristics of secondary infectious episodes in cancer patients with febrile neutropenia and to identify the factors associated with the risk of secondary infectious episodes.
METHODS: All cancer patients that received antineoplastic chemotherapy at Ankara University, School of Medicine, Department of Hematology between May 2004 and May 2005 and developed neutropenia were included in the study. Data were collected using survey forms that were completed during routine infectious diseases consultation visits. Categorical data were analyzed using the chi-square test, whereas Student’s t-test was used for continuous variables. Multivariate logistic regression analysis was performed to identify independent predictors of secondary infections (SIs).
RESULTS: SIs were observed during 138 (53%) of 259 febrile neutropenic episodes. Of the 138 episodes, 89 (64.5%) occurred in male patients with a mean age of 40.9 years (range: 17-76 years). In total, 80% of the SIs were clinically or microbiologically documented. Factors on d 4 of the initial febrile episode were analyzed via a logistic regression model. The presence of a central intravenous catheter (OR: 3.01; P < 0.001), acute myeloid leukemia (AML) as the underlying disease (OR: 2.12; P = 0.008), diarrhea (OR: 4.59; P = 0.005), and invasive aspergillosis (IA) during the initial febrile episode (OR: 3.96; P = 0.009) were statistically significant risk factors for SIs.
CONCLUSION: Among the cancer patients with neutropenia in the present study, AML as the underlying disease, the presence of a central venous catheter, diarrhea, and IA during the initial febrile episode were risk factors for the development of SIs.

Keywords: Hematologic malignancy, Febrile neutropenia, Secondary infection


Febril Nötropenik Hastalarda Gelişen Sekonder İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Alpay Azap1, Gülden Yılmaz Bozkurt1, Meltem Kurt Yüksel2, Hakan Kutlu1, Pervin Topçuoğlu3, Adalet Aypak4, Hamdi Akan3
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Infeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Medicana International Ankara Hastanesi, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
4Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, I. Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ad, Ankara

AMAÇ: Antineoplastik kemoterapi uygulanan kanser hastalarının hemen tamamında nötropeni gelişmektedir. Nötropenik dönemde birden fazla febril atak ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada, nötropenik hastalarda ilk febril atak sonrasında gelişen ikincil atakların etiyolojik ve klinik özellikleri ile birlikte sekonder infeksiyon için risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı'nda çeşitli maligniteler nedeniyle 2004 Mayıs ve 2005 Mayıs tarihleri arasında kemoterapi uygulanan ve febril atak/ataklar gelişen hastalar çalışmaya dahil edilmiş ve bu hastaların kayıtları geriye dönük olarak taranmıştır. Kategorik değişkenler ki-kare testi, devamlı değişkenler ise Student’s test uygulanarak değerlendirilmiştir. İkincil febril atak için risk faktörlerini belirlemede lojistik regresyon analizi uygulanmıştır.
BULGULAR: Çalışma periyodunda gelişen 259 febril nötropenik atağın 138’inde (%53) sekonder infeksiyon gözlemlenmiştir. Sekonder infeksiyon gelişen hastaların %64.5’i erkek iken ortalama yaş 40’dır (17-76). Gelişen sekonder infeksiyonların yaklaşık %80’i klinik ya da mikrobiyolojik dökümente infeksiyonlardır. Birincil atağın 4. gününde incelenen faktörler için lojistik regresyon analizi uygulandığında; sekonder infeksiyon gelişimi için risk faktörleri olarak sanral venöz keter bulunması (odds oranı [OR], 3.01; p<0.001), altta yatan hastalık olarak Akut Myeloid Lösemi (AML) olması (OR, 2.12; p=0.008), diare olması (OR, 4.59; p=0.005) ve ilk atakta invazif aspergilloz (İA) tanısı bulunması (OR, 3.96; p=0.009) belirlenmiştir.
SONUÇ: Sanral venöz kateter bulunması, altta yatan hastalığın AML olması, diare görülmesi ve ilk atakta İA gelişmiş olması nötropenik hastalarda sekonder infeksiyon riskini artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hematolojik malignite, Febril nötropeni, Sekonder infeksiyon


Alpay Azap, Gülden Yılmaz Bozkurt, Meltem Kurt Yüksel, Hakan Kutlu, Pervin Topçuoğlu, Adalet Aypak, Hamdi Akan. Secondary Infections in Cancer Patients with Febrile Neutropenia. Turk J Hematol. 2012; 29(3): 254-258

Corresponding Author: Alpay Azap, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685