E-ISSN: 1308-5263
Growth Arrest-Specific 6 (Gas6) and TAM Receptors in Mouse Platelets [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2015; 32(1): 58-63 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0097  

Growth Arrest-Specific 6 (Gas6) and TAM Receptors in Mouse Platelets

Fikriye Uras1, Burhanettin Küçük1, Özlem Bingöl Özakpınar1, Ahmet Muzaffer Demir2
1Marmara University Faculty of Pharmacy, Department of Biochemistry, İstanbul, Turkey
2Trakya University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Edirne, Turkey

Objective: Growth arrest-specific 6 (Gas6) is a newly discovered vitamin K-dependent protein, which is a ligand for TAM receptors [Tyro3 (Sky), Axl, and Mer] from the tyrosine kinase family. Gas6 knockout mice were resistant to venous and arterial thrombosis. There are contradictory reports on the presence of Gas6 and its receptors in mouse platelets. The objective of this study was to investigate whether Gas6 and its receptors were present in mouse platelets or not.
Materials and Methods: Specific pathogen-free BALB/c male and female mice of 8-10 weeks old and 25-30 g in weight were anesthetized under light ether anesthesia and blood samples were taken from their hearts. RNAs were isolated from
isolated platelets, and then mRNAs encoding Gas6 and TAM receptors were detected by reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR). Protein concentrations of Gas6 and TAM receptors in platelets were measured by ELISA, but not those of Mer, because of the absence of any commercial ELISA kit for mouse specimens.
Results: RT-PCR results indicated the presence of mRNAs encoding Gas6 and Mer in mouse platelets. However, although RTPCR reactions were performed at various temperatures and cycles, we could not detect the presence of mRNAs encoding Axl
and Tyro3 (Sky). Receptor protein levels of Axl and Tyro3 were below the detection limits of the ELISA method.
Conclusion: We found the presence of mRNAs encoding Gas6 and the receptor Mer in mouse platelets, but not Axl and Tyro3. Gas6, Axl, and Tyro3 protein levels were below the detection limits of the ELISA. The presence of mRNA is not obvious evidence of protein expression in platelets that have no nucleus or DNA. Further studies are required to clarify the presence of Gas6/TAM receptors in platelets using real-time PCR and more sensitive immunological methods, and future studies on mechanisms will indicate whether the Gas6/TAM pathway is a strategy for treatment of disorders.

Keywords: Blood platelets, Growth arrest-specific protein 6, Hemostasis


Fare Trombositlerinde “Growth Arrest-Specific 6” (Gas6) ve TAM Reseptörleri

Fikriye Uras1, Burhanettin Küçük1, Özlem Bingöl Özakpınar1, Ahmet Muzaffer Demir2
1Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı

Amaç: Gas6 proteini (growth arrest specific 6), K vitaminine bağımlı protein ailesinin yeni bir üyesi olup reseptör tirozin kinazlardan TAM reseptörlerinin [Tyro3 (Sky), Axl ve Mer] bir ligandıdır. Gas6 geni susturulmuş farelerin, venöz tromboembolizme daha dirençli oldukları görülmüştür. Fare trombositlerinde Gas6 proteininin var olup olmadığı konusunda birbiriyle çelişkili yayınlar bulunmaktadır. Biz bu araştırmada, fare trombositlerinde Gas6 proteini ve reseptörlerinin varlığını hem mRNA hem de protein seviyesinde araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Spesifik patojen içermeyen 8-10 haftalık, 25-30 gr ağırlığındaki Balb-C ırkı dişi/erkek fareler hafif eter anestezisi altında bayıltıp, kalpten kan örnekleri alındı. Önce trombositlerden mRNA’lar elde edildi. Daha sonra ters
transkripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) yöntemiyle Gas6 ve TAM reseptörlerinin herbirini kodlayan mRNA’lar araştırıldı. Trombositlerdeki Gas6 ve TAM reseptör proteinleri ELISA yöntemiyle ölçüldü. Ancak farede Mer protein seviyesini
ölçen bir ELISA kiti henüz üretilmediği için Mer seviyesi ölçülemedi.
Bulgular: RT-PCR sonuçları fare trombositlerinde Gas6 ve Mer’i kodlayan mRNA’ların var olduğunu gösterdi. Çeşitli sıcaklık ve döngülerde RT-PCR deneyleri yapıldığı halde, Axl ve Tyro3’e (Sky) ait mRNA varlığı saptanamadı. Gas6, Axl ve Tyro3 (Sky)
protein seviyeleri ELISA yöntemlerinin en düşük ölçüm sınırlarının altındaydı.
Sonuç: Biz fare trombositlerinde, Gas6 ve onun reseptörlerinden sadece Mer’i kodlayan mRNA’ların var olduğunu bulduk ama Axl ve Tyro3’ü kodlayan mRNA’ların varlığını saptayamadık. Protein olarak Gas6, Axl ve Tyro3 seviyeri, ELISA yöntemlerinin ölçüm limitlerinin altındaydı. Trombositlerde mRNA’ların var olması, protein sentezinin burada yapıldığının kesin bir kanıtı değildir. Çünkü trombositlerde DNA yoktur. Trombositlerde Gas6/TAM reseptörlerinin varlığını daha iyi aydınlatmak için Gerçek Zamanlı-PCR ve yüksek duyarlılığa sahip immunolojik yöntemlerle yapılacak ileri araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu moleküllerin fizyolojik mekanizması aydınlatıldığında hastalıkların tedavisinde yeni bir strateji olabilir.

Anahtar Kelimeler: Trombositler, Growth arrest-specific protein 6, Hemostaz


Fikriye Uras, Burhanettin Küçük, Özlem Bingöl Özakpınar, Ahmet Muzaffer Demir. Growth Arrest-Specific 6 (Gas6) and TAM Receptors in Mouse Platelets. Turk J Hematol. 2015; 32(1): 58-63

Corresponding Author: Fikriye Uras, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar