E-ISSN: 1308-5263
A rare extramedullary involvement in myeloma: lung parenchyma and association with unfavorable chromosomal abnormalities [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2010; 27(2): 109-112 | DOI: 10.5152/tjh.2010.08  

A rare extramedullary involvement in myeloma: lung parenchyma and association with unfavorable chromosomal abnormalities

Özlem Şahin Balçık1, Murat Albayrak1, Simten Dağdaş2, Funda Ceran2, Gülsüm Özet2, Funda Demirağ3, Osman Yokuş4
1Department Of Hematology, Oncology Education And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Hematology, Numune Education And Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department Of Pathology, Atatürk Chest Diseases And Chest Surgery Education And Research Hospital, Ankara, Turkey
4Department Of Hematology, Kayseri Education And Research Hospital, Kayseri, Turkey

Although pulmonary complications developing secondary to lung infections and involvement in ribs occur frequently in multiple myeloma (MM), involvement of the lung parenchyma is quite rare. In clinical studies, the involvement of lung parenchyma has been found to be associated with unfavorable prognosis. Here, a MM case in whom involvement of lung parenchyma was accompanied by unfavorable prognostic cytogenetic markers is presented.
A 62-year-old male presented with complaint of cough, and heterogeneous hypodense mass was detected in thorax computerized tomography. The patient underwent bronchoscopic biopsy. Pathological examination revealed diffuse plasma cell infiltration staining with kappa immunohistochemically. In bone marrow biopsy, plasma cell infiltration was observed. In conventional cytogenetic examination, hypodiploidy was established. In cytogenetic examination carried out with fluorescence in situ hybridization, deletion (13q) was determined. In conclusion, in patients diagnosed with MM and presenting with pulmonary mass lesion, lung involvement associated with plasma cell infiltration should also be considered in the differential diagnosis. As overall survival is low in these cases, more aggressive treatment approaches such as high-dose treatment should be immediately considered.

Keywords: Myeloma, pulmonary involvement, prognostication, cytogenetics, molecular genetics, del(13q), hypodiploidy


Miyelom’da nadir bir ekstramedüller tutulum: Akciğer parankimi ve olumsuz kromozomal anormalliklerle ilişkisi

Özlem Şahin Balçık1, Murat Albayrak1, Simten Dağdaş2, Funda Ceran2, Gülsüm Özet2, Funda Demirağ3, Osman Yokuş4
1Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Turkey
4Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Kayseri, Türkiye

Multipl miyelomda (MM) akciğer enfeksiyonları ve göğüs kafesi kemiklerinde tutuluma bağlı gelişen pulmoner komplikasyonlar sıkça görülmesine karşın, akciğer parankim tutulumu oldukça nadirdir. Yapılan klinik çalışmalarda akciğer parankim tutulumunun kötü prognoz ile ilişkisi bulunmuştur. Burada akciğer parankim tutulumuna olumsuz prognostik sitogenetik belirleyicilerin eşlik ettiği bir MM olgusu sunulmaktadır.
Öksürük şikayeti ile başvuran 62 yaşında erkek olguya çekilen toraks tomografisinde; sağ orta lob düzeyinde heterojen hipodens kitle görünümü saptandı. Bronkoskopik biyopsi yapıldı. Patolojik incelemede immünhistokimyasal olarak kappa ile diffüz boyanma gösteren plazma hücre infiltrasyonu saptandı. Kemik iliği biyopsisinde plazma hücre infiltrasyonu görüldü. Konvansiyonel sitogenetik incelemede hipodiploidi saptandı. Fluorescence in situ hybridization ile yapılan sitogenetik incelemede delesyon (13q) tespit edildi. Sonuç olarak, akciğerde kitle lezyonu ile başvuran ve MM tanısı alan hastalarda ayırıcı tanıda MM a bağlı plazma hücre infiltrasyonu da düşünülmelidir. Bu olgular toplam sağ kalımları düşük olduğundan, yüksek doz tedavi gibi daha agresif tedavi yaklaşımlarına hızla yönlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Miyelom, akciğer tutulumu, prognoz, sitogenetik, moleküler genetik, del(13q), hipodiploidi


Özlem Şahin Balçık, Murat Albayrak, Simten Dağdaş, Funda Ceran, Gülsüm Özet, Funda Demirağ, Osman Yokuş. A rare extramedullary involvement in myeloma: lung parenchyma and association with unfavorable chromosomal abnormalities. Turk J Hematol. 2010; 27(2): 109-112

Corresponding Author: Özlem Şahin Balçık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar