E-ISSN: 1308-5263
Assessment of Aspirin and Clopidogrel Resistance in Patients Undergoing Cardiovascular Surgery: A Single-Center Cross- Sectional Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2024; 41(2): 105-112 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2024.2024.0043  

Assessment of Aspirin and Clopidogrel Resistance in Patients Undergoing Cardiovascular Surgery: A Single-Center Cross- Sectional Study

Abdullah Özer1, Hüseyin Demirtaş1, Sercan Tak1, Başak Koçak1, Eda Nur Yiğiter1, Gürsel Levent Oktar1, Zühre Kaya2
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Ankara, Türkiye
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, Ankara, Türkiye; Gazi University Faculty of Medicine, Hemostasis Laboratory, Ankara, Türkiye

Objective: We aimed to investigate antiplatelet drug resistance utilizing light transmission-lumiaggregometry (LT-LA) and the Platelet Function Analyzer-100 (PFA-100) in patients undergoing cardiovascular surgery.
Materials and Methods: The study included 60 patients diagnosed with stable coronary artery disease and peripheral vascular diseases that required surgery. Participants were divided into three groups: patients receiving aspirin (ASA) (n=21), patients receiving clopidogrel (CLO) (n=19), and patients receiving dual therapy (ASA+CLO) (n=20). Aggregation and secretion tests by LT-LA and closure time by the PFA- 100 were used to measure antiplatelet drug resistance.
Results: Based on the adenosine diphosphate (ADP)-induced aggregation test, 43% of patients were resistant to ASA, 22% to CLO, and 15% to dual therapy. Diabetes, hypertension, and hyperlipidemia were the most commonly identified comorbid disorders. In patients with comorbid risk factors, the median value of platelet aggregation response to ADP was significantly higher in the ASA group than in the CLO and dual therapy groups (p=0.0001). In patients receiving ASA monotherapy, the maximum amplitude of aggregation response to platelet agonists was ≥70% in 43% of patients for ADP and 28% for collagen by LT-LA. Elevated ADP (≥0.29 nmol) and collagen (≥0.41 nmol)-induced adenosine triphosphate release were found by LT-LA in 66% of patients utilizing an ADP agonist and 80% of patients using a collagen agonist undergoing ASA therapy. Closure times obtained with the PFA-100 were normal in 28% of patients using collagen- ADP cartridges and 62% of patients using collagen-epinephrine (CEPI) cartridges who received ASA. Recurrent thrombosis and bleeding were observed in 12 (20%) patients with cardiovascular disease. Three of these individuals (25%) showed ASA resistance with normal responses to ADP-induced aggregation (≥70%) and secretion (≥0.29 nmol), as well as normal CEPI closure times.
Conclusion: Our findings suggest that antiplatelet drug monitoring with LT-LA and PFA-100 may be useful in high-risk and complicated cardiovascular patients.

Keywords: Antiplatelet therapy, Lumiaggregometry, Platelet Function Analyzer-100, Cardiovascular disorder


Kardiyovasküler Cerrahi Geçiren Hastalarda Aspirin ve Klopidogrel Direncinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Kesitsel Çalışma

Abdullah Özer1, Hüseyin Demirtaş1, Sercan Tak1, Başak Koçak1, Eda Nur Yiğiter1, Gürsel Levent Oktar1, Zühre Kaya2
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Ankara, Türkiye
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, Ankara, Türkiye; Gazi University Faculty of Medicine, Hemostasis Laboratory, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı kardiyovasküler cerrahi geçiren hastalarda light transmission-lumiaggregometry (LT-LA) ve Platelet Function Analyzer-100 (PFA-100) kullanarak antitrombosit ilaç direncini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya cerrahi gerektiren stabil koroner arter hastalığı ve periferik vasküler hastalık tanısı konan 60 hasta dahil edilmiştir. Katılımcılar üç gruba ayrılmıştır: Aspirin (ASA) alan hastalar (n=21), klopidogrel (KLO) alan hastalar (n=19) ve ikili tedavi (ASA+KLO) alan hastalar (n=20). Antitrombosit ilaç direncini araştırmak için agregasyon, sekresyon ve kapanma zamanının test edildiği LT-LA ve PFA-100 cihazları kullanılmıştır.
Bulgular: Adenozin difosfat (ADP) ile indüklenmiş agregasyon yanıtına göre ASA direnci 21 hastanın %43’ünde tespit edilirken, bunu 19 hastanın %22’sinde KLO direnci ve 20 hastanın %15’inde ikili ilaç direnci izlemiştir. Diyabet, hipertansiyon ve hiperlipidemi en sık tanımlanan komorbid hastalıklardı. Komorbid risk faktörleri olan hastalarda, ADP’ye verilen trombosit agregasyon yanıtının medyan maksimum amplitüdü ASA grubunda KLO ve ikili tedavi gruplarına göre anlamlı olarak yüksekti (p=0,0001). ASA monoterapisi ile tedavi edilen hastalarda, LT-LA’da trombosit agonistlerine karşı agregasyon yanıtının maksimum amplitüdü, ADP agonisti kullanan hastaların %43’ünde ve kolajen agonisti kullanan hastaların %28’inde ≥%70 üzerinde bulunmuştur. ASA tedavisi sırasında LT-LA’da ADP (≥0,29 nmol) ve kolajen (≥0,41 nmol) ile indüklenen artmış ATP salınımı, ADP agonisti kullanılan hastaların %66’sında ve kolajen agonisti kullanılan hastaların %80’inde saptanmıştır. Sadece ASA alan hastaların PFA-100 cihazında kapanma süreleri, kolajen-ADP kartuşu kullanarak %28’sinde ve kolajen-epinefrin (CEPI) kartuşu kullanarak %62’sinde normaldi. Kardiyovasküler cerrahi geçiren hastaların 12’sinde (%20) tekrarlayan tromboz ve kanama tespit edildi. Bu hastaların üçünde (%25) ADP ile indüklenen agregasyon (≥%70) ve sekresyon (≥0,29 nmol) normal yanıtı yanında CEPI kartuşu ile normal kapanma sürelerini içeren ASA direnci bulundu.
Sonuç: Bulgularımız, LT-LA ve PFA-100 ile antitrombosit ilaç takibinin yüksek riskli ve komplike kardiyovasküler cerrahi hastalarında yararlı olabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antitrombosit tedavi, Lumiaggregometri, Platelet Function Analyzer-100, Kardiyovasküler hastalıklar


Abdullah Özer, Hüseyin Demirtaş, Sercan Tak, Başak Koçak, Eda Nur Yiğiter, Gürsel Levent Oktar, Zühre Kaya. Assessment of Aspirin and Clopidogrel Resistance in Patients Undergoing Cardiovascular Surgery: A Single-Center Cross- Sectional Study. Turk J Hematol. 2024; 41(2): 105-112

Corresponding Author: Zühre Kaya


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar