E-ISSN: 1308-5263
Fluorescence in situ hybridization analysis of the hTERC region in acute myeloid leukemia patients [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2011; 28(2): 103-106 | DOI: 10.5152/tjh.2011.25  

Fluorescence in situ hybridization analysis of the hTERC region in acute myeloid leukemia patients

Özge Özer, Tuğçe Bulakbaşı Balcı, Zerrin Yılmaz, Feride İffet Şahin
Department Of Medical Genetics, Faculty Of Medicine, Başkent University, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: The telomerase RNA component (hTERC) gene is located at 3q26. Increased hTERC gene expression has been frequently observed and amplification was shown using fluorescence in situ hybridization (FISH) in different cancers. The aim of this study was to determine whether hTERC gene amplification is detectable by FISH in acute myeloid leukemia (AML) cells.
METHODS: FISH and karyotype results at the time of diagnosis of 23 adult AML patients were retrospectively evaluated. Additionally, fixed cells were hybridized with an hTERC region-specific FISH probe to determine gene amplification.
RESULTS: Ten of the 23 patients had a normal karyotype and 6 had an abnormal karyotype. hTERC region amplification was not observed in any of the patients.
CONCLUSION: Although it was reported that hTERC gene amplification may partially contribute to increased telomerase expression and activity in leukemic cells, it is not possible to make such a conclusion based on the results of the this study, as hTERC amplification was not observed in the study group. This suggests that increased telomerase activity via gene amplification in the development of AML may not be as important a factor as it is in solid tumors.

Keywords: AML, hTERC, FISH


Akut myeloid lösemi olgularında floresan in situ hibridizasyon yöntemi ile hTERC bölgesinin analizi

Özge Özer, Tuğçe Bulakbaşı Balcı, Zerrin Yılmaz, Feride İffet Şahin
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Telomeraz RNA komponenti (hTERC) geni 3q26 bölgesinde yer alır. Çeşitli kanserlerde artmış hTERC gen anlatımı sıklıkla saptanmış ve FISH yöntemi ile gen amplifikasyonu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı akut miyeloid lösemi (AML) hücrelerinde hTERC gen amplifikasyonunun FISH yöntemi ile saptanabilirliğinin araştırılmasıdır.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada 23 yeni tanı erişkin AML olgusunun FISH ve karyotip sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi. Ayrıca gen amplifikasyonunu değerlendirebilmek için tespit edilmiş hücreler hTERC bölgesine özgül FISH probu ile melezlendi.
BULGULAR: Çalışma kapsamına alınan 23 hastanın 10’unda normal karyotip; 6 hastada anormal karyotip bulundu. Hastaların hiçbirinde hTERC bölgesinde gen amplifikasyonu saptanamadı.
SONUÇ: Hasta grubumuzda hTERC amplifikasyonu bulmadık. Bu nedenle, hTERC gen amplifikasyonunun lösemik hücrelerde telomeraz anlatımı ve aktivitesini arttırmada kısmen etkili olduğunun bildirilmesine karşın, çalışmamızın sonuçları ile benzer bir sonuca ulaşmak mümkün olmamıştır. Bu sonuç, AML gelişiminde gen amplifikasyonu yoluyla telomeraz aktivite artışının, solid tümörlerde olduğu kadar önemli bir faktör olmadığı görüşünü destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: AML, hTERC, FISH


Özge Özer, Tuğçe Bulakbaşı Balcı, Zerrin Yılmaz, Feride İffet Şahin. Fluorescence in situ hybridization analysis of the hTERC region in acute myeloid leukemia patients. Turk J Hematol. 2011; 28(2): 103-106

Corresponding Author: Feride İffet Şahin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar