E-ISSN: 1308-5263
The Assessment of CD56 and CD117 Expressions at the Time of the Diagnosis in Multiple Myeloma Patients [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2017; 34(3): 226-232 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0394  

The Assessment of CD56 and CD117 Expressions at the Time of the Diagnosis in Multiple Myeloma Patients

Funda Ceran, Mesude Falay, Simten Dağdaş, Gülsüm Özet
Ankara Numune Training and Research Hospital, Clinic of Hematology, Ankara, Turkey

Objective: The purpose of this study is to investigate the relationship between the CD56 and CD117 expressions and the clinical and laboratory findings in multiple myeloma (MM) patients.
Materials and Methods: Analyses of multiparametric flow cytometry data obtained from the diagnostic bone marrow aspirations of a total of 34 newly diagnosed MM patients were assessed retrospectively. CD56 and CD117 expressions of the patients were compared with their stages and clinical parameters. The staging was performed according to the International Staging System (ISS).
Results: Of the patients, 58.8% had ISS stage 1-2 MM while 41.2% had stage 3 MM. The number of CD56-positive patients was 29, whereas the number of CD117-positive patients was 13. There was no statistical difference between the CD56 and CD117 expressions and extramedullary involvement and lytic bone lesions. The median beta-2 microglobulin level was higher in the CD117-negative group (p=0.047). CD56 and CD117 expression levels were found to be lower in advanced-stage patients than in early-stage ones (p=0.026 and p=0.017). The lactate dehydrogenase (LDH) levels were high in advanced-stage patients, and an inverse relationship was found between LDH level and CD117 expression.
Conclusion: Our findings that the CD56 and CD117 expression levels are lower in advanced stages than earlier stages and that LDH level and CD117 expression have an inverse relationship in patients with newly diagnosed MM suggest that CD56 and CD117 expressions may be prognostic markers for MM.

Keywords: CD56, CD117, Flow cytometry, Multiple myeloma


Multipl Miyeloma Hastalarında Tanı Sırasında CD56 ve CD117 Ekspresyonlarının Değerlendirilmesi

Funda Ceran, Mesude Falay, Simten Dağdaş, Gülsüm Özet
Ankara Numune Training and Research Hospital, Clinic of Hematology, Ankara, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı multipl miyeloma (MM) hastalarında CD56 ve CD117 ekspresyonları ile klinik ve laboratuvar bulguları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Yeni tanı toplam 34 MM hastasının kemik iliği aspirasyon örneklerinde çalışılan multiparametrik flow sitometri analizleri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların CD56 ve CD117 ekspresyonları hastalık evreleri ve klinik parametreleri ile karşılaştırıldı. Evreleme, Uluslararası Evreleme Sistemi (ISS)’ne göre gerçekleştirildi.
Bulgular: Hastaların %58,8’i ISS evre 1-2 MM iken, %41,2’si evre 3 MM’ydi. CD56 pozitif hasta sayısı 29, CD117 pozitif hasta sayısı 13’tü. CD56 ve CD117 ekspresyonları ile ekstramedüller tutulum ve litik kemik lezyonları arasında istatistiksel fark yoktu. Ortalama beta-2 mikroglobulin düzeyi, CD117 negatif grupta daha yüksekti (p=0,047). İleri evre hastalarda CD56 ve CD117 ekspresyon düzeyleri erken evre hastalara kıyasla daha düşük bulundu (p=0,026 ve p=0,017). İleri evre hastalarda laktat dehidrogenaz (LDH) düzeyleri yüksekti ve LDH düzeyi ile CD117 ekspresyonu arasında ters bir ilişki saptandı.
Sonuç: Yeni tanı MM hastalarında ileri evrelerde CD56 ve CD117 ekspresyon düzeylerinin erken evre olanlardan daha düşük olması ve LDH düzeyi ile CD117 ekspresyonunun bulduğumuz ters ilişkisi, CD56 ve CD117 ekspresyonlarının MM için prognostik belirteç olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: CD56, CD117, Akım sitometri, Multipl miyeloma


Funda Ceran, Mesude Falay, Simten Dağdaş, Gülsüm Özet. The Assessment of CD56 and CD117 Expressions at the Time of the Diagnosis in Multiple Myeloma Patients. Turk J Hematol. 2017; 34(3): 226-232

Corresponding Author: Funda Ceran, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685