E-ISSN: 1308-5263
TP53 Staining in Tissue Samples of Chronic Lymphocytic Lymphoma Cases: An Immunohistochemical Survey of 51 Cases [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2017; 34(1): 34-39 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0115  

TP53 Staining in Tissue Samples of Chronic Lymphocytic Lymphoma Cases: An Immunohistochemical Survey of 51 Cases

İbrahim Kulaç1, Çetin Demir2, Yahya Büyükaşık3, Tezer Kutluk2, Aysegül Üner1
1Hacettepe University School of Medicine Department of Pathology
2Department of Pediatrics- Division of Pediatric Oncology, Drug Resistance Laboratory
3Department of Internal Medicine-Division of Hematology

Objective: Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common lymphoproliferative disease in adults. The aim of this study is to find out if the extent of proliferation centers or the immunohistochemical expression of p53 is related to disease prognosis.
Materials and Methods: In the scope of this study, 54 biopsy specimens from 51 patients (50 of lymph nodes; the others of spleen, tonsil, orbit, and liver) diagnosed with CLL at the Hacettepe University Department of Pathology in 2000-2013 were reevaluated. The clinical and demographic data of the patients were obtained from our patient database. Biopsy samples were assessed semi-quantitatively for the percentage of proliferation center/total biopsy area (PC/TBA) and an immunohistochemical study was performed on representative blocks of tissues for p53 expression.
Results: When the patients were divided into two categories according to Rai stage as high and low (stages 0, 1, and 2 vs. stages 3 and 4), it was seen that patients with low Rai stage had a better prognosis than those with high stages (p=0.030). However, there was no statistically significant correlation between overall survival and PC/TBA ratio or p53 expression levels.
Conclusion: In our cohort, PC/TBA ratio and immunopositivity of p53 did not show correlations with overall survival.

Keywords: TP53, Immunohistochemistry, Chronic lymphocytic lymphoma, Proliferation centers


Kronik Lenfositik Lenfoma Hastalarının Doku Örneklerinde TP53 Boyaması: Elli Bir Hastanın İmmünohistokimya ile Değerlendirilmesi

İbrahim Kulaç1, Çetin Demir2, Yahya Büyükaşık3, Tezer Kutluk2, Aysegül Üner1
1Hacettepe University School of Medicine Department of Pathology
2Department of Pediatrics- Division of Pediatric Oncology, Drug Resistance Laboratory
3Department of Internal Medicine-Division of Hematology

Amaç: Kronik lenfositik lösemi (KLL) erişkin bireylerde en sık görülen lenfoproliferatif hastalıktır. Bu çalışmanın amacı KLL tanısı almış hastaların doku örneklerindeki proliferasyon merkezlerinin yaygınlığı ve p53 ekspresyonu ile prognozları arasında bağlantı olup olmadığını araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma kapsamında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı’nda 2000-2013 yılları arasında KLL tanısı almış 51 hastanın 54 biyopsi örneği yeniden değerlendirilmiştir. Hastaların klinik ve demografik verileri hasta veri tabanından elde edilmiştir. Yapılan incelemede biyopsi örneklerinde proliferasyon merkezlerinin tüm biyopsi alanına oranı (PM/TBA) yarı niceleyici olarak değerlendirilmiş ve seçilen temsili bloklardan elde edilen kesitlerde immünohistokimyasal yöntemle p53 ekspresyonuna bakılmıştır.
Bulgular: Hastalar Rai evrelerine göre düşük ve yüksek olmak üzere iki gruba ayrıldığında düşük evreli hastaların genel sağkalım sürelerinin yüksek evreli hastalara göre daha uzun olduğu görülmüştür (p=0,030). Ancak, proliferasyon merkezi oranı veya p53 ekspresyon düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki gösterilememiştir.
Sonuç: Çalışmamıza dahil edilen hasta grubunda PM/TBA oranı ve p53 immünpozitifliginin sağkalım ile ilişkisi olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: TP53, İmmünohistokimya, Kronik lenfositik lenfoma, Proliferasyon merkezleri


İbrahim Kulaç, Çetin Demir, Yahya Büyükaşık, Tezer Kutluk, Aysegül Üner. TP53 Staining in Tissue Samples of Chronic Lymphocytic Lymphoma Cases: An Immunohistochemical Survey of 51 Cases. Turk J Hematol. 2017; 34(1): 34-39

Corresponding Author: İbrahim Kulaç, United States


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar