E-ISSN: 1308-5263
Long-term Results of Imatinib Discontinuation in Patients with Chronic-phase Chronic Myeloid Leukemia: A National Multicenter Prospective Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2023; 40(4): 236-241 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2023.2023.0194  

Long-term Results of Imatinib Discontinuation in Patients with Chronic-phase Chronic Myeloid Leukemia: A National Multicenter Prospective Study

Emine Merve Savaş1, Seda Yılmaz2, Ayşe Asena Başer Dikyar3, Zübeyde Nur Özkurt1, Ramazan Öcal4, Ferda Can5, Sezgin Pepeler5, Lale Aydın Kaynar3, Sanem Gökçen1, Abdulkerim Yıldız6, Murat Albayrak7, Sema Karakuş8, Özcan Çeneli9, Münci Yağcı1
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Türkiye
2Konya City Hospital, Department of Hematology, Konya, Türkiye
3Ankara Etlik City Hospital, Clinic of Hematology, Ankara, Türkiye
4Liv Hospital, Clinic of Hematology, Ankara, Türkiye
5Ankara Bilkent City Hospital, Clinic of Hematology, Ankara, Türkiye
6University of Health Sciences Türkiye, Hitit University Çorum Erol Olçok Training and Research Hospital, Clinic of Hematology, Çorum, Türkiye
7University of Health Sciences Türkiye, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Clinic of Hematology, Ankara, Türkiye
8Başkent University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Türkiye
9Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Konya, Türkiye

Objective: The discovery of imatinib was a milestone for chronic myeloid leukemia (CML). As the life expectancy of CML patients has approached that of the general population, research has shifted towards improving quality of life and economic considerations. After 2010, it was shown that some patients could maintain molecular response even after discontinuing imatinib. This national multicenter prospective cohort study aimed to observe the long-term consequences of discontinuing imatinib therapy in adult chronicphase CML patients.
Materials and Methods: We enrolled 41 CML patients from 4 different centers in this non-randomized single-arm trial. Molecular responses of all patients were re-evaluated using real-time polymerase chain reaction at a single center. The median follow-up time after imatinib discontinuation was 48 months (minimum-maximum: 6-81 months).
Results: The rate of molecular relapse-free survival at 48 months was 33.2% (confidence interval: 48.2-18.2). Twenty-seven of 41 patients lost their major molecular response, treatment was started again, and deep molecular response was re-achieved with imatinib in all cases. There was no significant relationship between molecular relapse and clinical factors such as duration of treatment or molecular response status. Discontinuing imatinib resulted in savings of approximately 4,392,000 Turkish lira or 245,150 US dollars.
Conclusion: Tyrosine kinase inhibitor discontinuation with close molecular monitoring is a safe option and provides important national economic benefits for chronic phase CML patients. This approach should be considered for all eligible patients. This is the first tyrosine kinase inhibitor discontinuation study from Türkiye.

Keywords: Chronic myeloid leukemia, Tyrosine kinase inhibitor, Treatment-free survival, Molecular relapse-free survival


Kronik Faz Kronik Myeloid Lösemi Hastalarında İmatinib Tedavisinin Kesilmesinin Uzun Dönem Sonuçları: Ulusal Çok Merkezli Prospektif Bir Çalışma

Emine Merve Savaş1, Seda Yılmaz2, Ayşe Asena Başer Dikyar3, Zübeyde Nur Özkurt1, Ramazan Öcal4, Ferda Can5, Sezgin Pepeler5, Lale Aydın Kaynar3, Sanem Gökçen1, Abdulkerim Yıldız6, Murat Albayrak7, Sema Karakuş8, Özcan Çeneli9, Münci Yağcı1
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Türkiye
2Konya City Hospital, Department of Hematology, Konya, Türkiye
3Ankara Etlik City Hospital, Clinic of Hematology, Ankara, Türkiye
4Liv Hospital, Clinic of Hematology, Ankara, Türkiye
5Ankara Bilkent City Hospital, Clinic of Hematology, Ankara, Türkiye
6University of Health Sciences Türkiye, Hitit University Çorum Erol Olçok Training and Research Hospital, Clinic of Hematology, Çorum, Türkiye
7University of Health Sciences Türkiye, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Clinic of Hematology, Ankara, Türkiye
8Başkent University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Türkiye
9Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Konya, Türkiye

Amaç: İmatinib'in keşfi, kronik myeloid lösemi (KML) için bir dönemeç olmuştur. KML hastalarının yaşam süresi genel nüfusun yaşam süresine yaklaştıkça, araştırmalar yaşam kalitesini artırmaya ve ekonomik faktörlere odaklanmıştır. 2010'dan sonra, bazı hastaların imatinib'i bıraktıktan sonra bile moleküler yanıtı sürdürebildiği gösterilmiştir. Bu ulusal çok merkezli prospektif kohort çalışması, erişkin kronik faz KML hastalarında imatinib tedavisinin sonlandırılmasının uzun vadeli sonuçlarını gözlemlemeyi amaçlamıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu prospektif, randomize olmayan, çok merkezli çalışmaya dört farklı merkezden 41 kronik faz KML hastası dahil edildi. Tüm hastaların moleküler yanıtları, tek bir merkezde gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu kullanılarak yeniden değerlendirildi. Tedavi kesilmesinden sonraki ortanca takip süresi 48 aydı (minimummaksimum 6-81 ay).
Bulgular: Kırk sekizinci ayda moleküler relapssız sağkalım oranı %33,2 (güven aralığı: 48,2-18,2) olarak hesaplandı. 41 hastanın 27’si majör moleküler yanıtı kaybetti, tedaviye tekrar başlandı ve tüm hastalarda imatinib ile derin moleküler yanıt sağlandı. Moleküler nüks ile tedavi süresi veya moleküler yanıtın derinliği gibi klinik faktörler arasında ilişki yoktu. Çalışma ile şu ana kadar toplamda yaklaşık 4.392.000 Türk lirası (TRY) veya 245.150 dolar (USD) tasarruf sağlandı.
Sonuç: Kronik faz KML hastalarında yakın moleküler izlem ile tirozin kinaz inhibitörü kesimi güvenli bir seçenektir ve önemli ulusal ekonomik faydalar sağlar. Bu yaklaşım, tüm uygun hastalar için düşünülmelidir. Bu çalışma Türkiye’de yapılan ilk tirozin kinaz inhibitörü kesilme çalışmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Kronik myeloid lösemi, Tirozin kinaz inhibitörü, Tedavisiz sağkalım, Moleküler relapssız sağkalım


Emine Merve Savaş, Seda Yılmaz, Ayşe Asena Başer Dikyar, Zübeyde Nur Özkurt, Ramazan Öcal, Ferda Can, Sezgin Pepeler, Lale Aydın Kaynar, Sanem Gökçen, Abdulkerim Yıldız, Murat Albayrak, Sema Karakuş, Özcan Çeneli, Münci Yağcı. Long-term Results of Imatinib Discontinuation in Patients with Chronic-phase Chronic Myeloid Leukemia: A National Multicenter Prospective Study. Turk J Hematol. 2023; 40(4): 236-241

Corresponding Author: Emine Merve Savaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar