E-ISSN: 1308-5263
New Insights on Iron Study in Myelodysplasia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(4): 394-398 | DOI: 10.4274/tjh.2012.0154  

New Insights on Iron Study in Myelodysplasia

Noha M. El Husseiny1, Dina Ahmed Mehaney2, Mohamed Abd El Kader Morad1
1Cairo University Faculty Of Medicine, Department Of Clinical Hematology, Cairo, Egypt
2Cairo University Faculty Of Medicine, Department Of Chemical Pathology, Cairo, Egypt

OBJECTIVE: Hepcidin plays a pivotal role in iron homeostasis. It is predominantly produced by hepatocytes and inhibits iron release from macrophages and iron uptake by intestinal epithelial cells. Competitive ELISA is the current method of choice for the quantification of serum hepcidin because of its lower detection limit, low costs, and high throughput. This study aims to discuss the role of hepcidin in the pathogenesis of iron overload in recently diagnosed myelodysplasia (MDS) cases.
METHODS: The study included 21 recently diagnosed MDS patients and 13 healthy controls. Ferritin, hepcidin, and soluble transferrin receptor (sTFR) were measured in all subjects.
RESULTS: There were 7 cases of hypocellular MDS, 8 cases of refractory cytopenia with multilineage dysplasia, and 6 cases of refractory anemia with excess blasts. No difference was observed among the 3 MDS subtypes in terms of hepcidin, sTFR, and ferritin levels (p>0.05). Mean hepcidin levels in the MDS and control groups were 55.8±21.5 ng/mL and 19.9±2.6 ng/ mL, respectively. Mean sTFR was 45.7±8.8 nmol/L in MDS patients and 31.1±5.6 nmol/L in the controls. Mean ferritin levels were significantly higher in MDS patients than in controls (539.14±83.5 ng/mL vs. 104.6±42.9 ng/mL, p<0.005). There was a statistically significant correlation between hepcidin and sTFR (r=0.45, p=0.039). No difference in hepcidin levels between males and females was observed, although it was lower in males in comparison to females (47.9±27.6 vs. 66.7±35.7, p>0.05).
CONCLUSION: Hepcidin may not be the main cause of iron overload in MDS. Further studies are required to test failure of production or peripheral unresponsiveness to hepcidin in MDS cases.

Keywords: Hepcidin, Myelodysplasia, Iron overload


Miyelodisplazide Demir Testleri ile İlgili Yeni Görüşler

Noha M. El Husseiny1, Dina Ahmed Mehaney2, Mohamed Abd El Kader Morad1
1Kahire Üniversitesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Kahire, Mısır
2Kahire Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kahire, Mısır

AMAÇ: Hepsidin demir dengesinde önemli bir rol oynar. Temel olarak hepatositler tarafından üretilir ve intestinal epitel hücrelerinden demir alımını ve makrofajlardan demir salınımını inhibe eder. Kompetitif ELİZA en düşük değeri tespit edebilmesi, düşük maliyeti ve yüksek iş gücünden dolayı kantitatif serum hepsidin miktari ölçümü için tercih edilen mevcut bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı son zamanlarda myelodisplazi (MDS) tanısı almış olgularda demir yükünün patogenezinde hepsidinin rolünü tartışmaktır.
YÖNTEMLER: Bu çalışmaya 21 yeni tanı MDS hastası ve 13 sağlıklı kontrol alındı. Ferritin, hepsidin ve soluble transferrin reseptörü (sTFR) tüm olgularda ölçüldü.
BULGULAR: Hiposellüler MDS li 7 olgu, multilineage displazili refrakter sitopenili 8 olgu ve artmış blastlı refrakter anemili 6 olgu vardı. Bu 3 MDS alt tipleri arasında hepsidin, sTFR ve ferritin düzeyleri açısından fark gözlenmedi (p>0,05). Ortalama hepsidin seviyesi sırasıyla MDS grubunda 55,8±21,5 ng/mL ve kontrol grubunda ise 19,9±2,6 ng/mL idi. Ortalama sTFR, MDS grubunda 45,7±8,8 nmol/L ve kontrol grubunda ise 31,1±5,6 nmol/L idi. Ortalama ferritin seviyeleri ise MDS grubunda kontrolden anlamlı olarak yüksekti (539,14±83,5 ng/mL vs. 104,6±42,9 ng/mL, p<0,005). Hepsidin ve sTFR arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki vardı (r=0,45, p=0,039). Hepsidin düzeyleri erkeklerde kadınlarla karşılaştırıldığında daha düşük değerlerde bulunmasına karşılık erkek ve kadınlar arasında istatistiksel anlamlı fark görülmedi (47,9±27,6 vs. 66,7±35,7, p>0,05).
SONUÇ: Hepsidin MDS de aşırı demir yükünün ana nedeni olmayabilir. MDS li olgularda hepsidine periferal yanıtsızlık veya üretiminin yetersizliğini test edecek başka çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Hepsidin, Miyelodisplazi, Demir yükü


Noha M. El Husseiny, Dina Ahmed Mehaney, Mohamed Abd El Kader Morad. New Insights on Iron Study in Myelodysplasia. Turk J Hematol. 2014; 31(4): 394-398

Corresponding Author: Noha M. El Husseiny, Egypt


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar