E-ISSN: 1308-5263
Plasma levels of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor antigen in active and inactive inflammatory bowel disease [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2006; 23(2): 94-99

Plasma levels of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor antigen in active and inactive inflammatory bowel disease

Mehmet Ali Özcan1, Mesut Akarsu2, Fatih Demirkan1, Hale Akpınar2, Faize Yüksel1, Güner Hayri Özsan1, Bülent Ündar1, Özden Pişkin1, İnci Alacacıoğlu1
1Department Of Hematology-oncology, Dokuz Eylül University School Of Medicine, İzmir, Turkey
2Department Of Gastroenterology, Dokuz Eylül University School Of Medicine, İzmir, Turkey

BACKGROUND: The clinical course of patients with inflammatory bowel disease (IBD) is frequently complicated by thromboembolic events and may involve the arterial and venous systems. Although not uniformly documented, several studies document substantial alterations in markers of coagulation and fibrinolysis in patients with IBD. METHODS: 45 patients with IBD (31 UC,14 CD) were included in the study. Age and sex matched 16 volunteers were used as a control group. TAFI antigen was determined using an ELISA kit VisuLiseTM for quantitative measurement. RESULTS: Inflammatory parameters such as white blood cell, platelet levels, erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein were found to be significantly higher in active disease group compared to inactive patients. Coagulation parameters of prothrombin time, activated partial thromboplastin time and d-dimer levels showed no significant difference between active and inactive IBD. Fibrinogen levels were significantly higher in clinically active IBD patients. Plasma TAFI levels demonstrated no significant difference between active and control, inactive and control as well as active and inactive groups. We observed no significant changes in levels of β-TG and PF-4 between active and inactive disease group. CONCLUSIONS: We studied plasma TAFI levels in IBD. In conclusion, plasma TAFI levels does not appear to represent to be a marker of activation in IBD in contrast to literature. So further studies covering more patients with different clinic and disease activity status might improve the perspective on this issue.

Keywords: Crohn’s disease, TAFI, ulcerative colitis


Aktif ve aktif olmayan inflamatuar barsak hastalığında trombin ile aktive olan fibrinolizis inhibitör antijeninin plazma düzeyleri

Mehmet Ali Özcan1, Mesut Akarsu2, Fatih Demirkan1, Hale Akpınar2, Faize Yüksel1, Güner Hayri Özsan1, Bülent Ündar1, Özden Pişkin1, İnci Alacacıoğlu1
1Department Of Hematology-oncology, Dokuz Eylül University School Of Medicine, İzmir
2Department Of Gastroenterology, Dokuz Eylül University School Of Medicine, İzmir

GİRİŞ: İnflamatuar barsak hastalığının (IBH) seyri, arteriyel ya da venöz sistemde olabilen tromboembolik olaylar ile sık olarak komplike olmaktadır. Tümü olmasa da çalışmaların çoğu IBH olan hastalarda koagülasyon ve fibrinoliz göstergelerindeki değişiklikleri ortaya koymaktadır. YÖNTEM: Çalışmaya IBH olan 45 hasta (31 UC, 14 CD) dahil edildi. Yaşı ve cinsiyeti uyumlu 16 gönüllü kontrol grubu olarak alındı. TAFI antijeninin kantitatif olarak saptanması için VisuLiseTM ELISA kiti kullanıldı. SONUÇLAR: Beyaz küre sayısı, trombosit sayısı, eritrosit sedimentasyon hızı ve C-reaktif protein gibi inflamasyon belirteçleri aktif hastalığı olanlarda belirgin yüksek bulundu. Aktif ya da inaktif IBH olanların protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı ve d-dimer düzeyleri gibi koagülasyon ölçekleri arasında anlamlı fark bulunmadı. Hastalığı aktif olanların fibrinojen düzeyleri belirgin olarak daha yüksekti. Aktif ya da inaktif hastalığı olanlar ile sağlıklı kontrollerin plazma TAFI düzeyleri arasında anlamlı bir fark gösterilemedi. Aktif ve inaktif hastalığı olanların β-TG ve PF-4 düzeyleri arasında da anlamlı bir değişiklik gözlenmedi. SONUÇ: IBH’da TAFI düzeylerini araştırdık. Literatürdeki bilgilerle çelişecek şekilde TAFI düzeyleri IBH’nın aktivasyon göstergesi olarak kullanılabilir gözükmemektedir. Hastalığın farklı aşamalarında ve aktivasyon düzeylerinde olan daha fazla hastayı kapsayan çalışmaların yapılması konunun daha iyi aydınlamasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Crohn hastalığı, TAFI, ülseratif kolit


Mehmet Ali Özcan, Mesut Akarsu, Fatih Demirkan, Hale Akpınar, Faize Yüksel, Güner Hayri Özsan, Bülent Ündar, Özden Pişkin, İnci Alacacıoğlu. Plasma levels of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor antigen in active and inactive inflammatory bowel disease. Turk J Hematol. 2006; 23(2): 94-99

Corresponding Author: Mehmet Ali Özcan


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831