E-ISSN: 1308-5263
Presence of Essential Hypertension or Diabetes Mellitus Is a Predictor of Intracranial Bleeding in Elderly Patients: A Study of 108 Patients with Isolated Thrombocytopenia from a Single Reference Center [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2015; 32(2): 158-162 | DOI: 10.4274/Tjh.2013.0161  

Presence of Essential Hypertension or Diabetes Mellitus Is a Predictor of Intracranial Bleeding in Elderly Patients: A Study of 108 Patients with Isolated Thrombocytopenia from a Single Reference Center

Rajan Kapoor1, Hara Prasad Pati1, Manoranjan Mahapatra1, Anuradha Monga2
1All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Department of Hematology, New Delhi, India
2MD India Healthcare Services (TPA), New Delhi, India

INTRODUCTION: Thrombocytopenia poses a significant problem in the elderly. Not only are there varied causes, but it is also associated with significant morbidity and mortality. We carried out a study to learn the causes of isolated thrombocytopenia in elderly patients and to correlate the severity of thrombocytopenia and bleeding manifestations with various etiologic factors and comorbidities.
METHODS: A total of 108 patients above 50 years of age presenting with isolated thrombocytopenia (platelet counts of <100x109/L with normal hemoglobin and total leukocyte counts) were enrolled in the study. Detailed history and clinical examinations were carried out for each patient. Complete blood counts were analyzed by automated cell counter. Peripheral smears were examined in all cases. HbsAg, anti-HCV, and anti-HIV testing by enzyme-linked immunosorbent assay was done in all patients. Wherever clinically indicated, bone marrow aspiration biopsy and cytogenetic studies were done.
RESULTS: Out of 108 patients, 102 (94.4%) presented with bleeding tendencies. Twenty-nine (26.8%) presented with serious (World Health Organization grade 3/4) bleedings. Major findings were immune thrombocytopenic purpura in 79 (73.1%), myelodysplastic syndrome in 7 (6.5%), drug-induced thrombocytopenia in 7 (6.5%), and connective tissue disorder in 4 (3.7%) cases. Ten patients presented with intracranial bleedings. Upon logistic regression analysis, comorbidities in the form of essential hypertension and diabetes mellitus were significantly associated with occurrence of intracranial bleeding. There was no correlation of serious bleedings with platelet counts.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Isolated thrombocytopenia in the elderly is associated with significant morbidity. Diligent clinical and laboratory evaluation is required to elucidate the cause of thrombocytopenia in the elderly. Comorbidities in this population are associated with serious bleedings and not low platelet counts as is commonly thought.

Keywords: Thrombocytopenia, Elderly, Immune thrombocytopenic purpura, Intracranial bleeding


Esansiyel Hipertansiyon ya da Diabetes Mellitus Varlığı İleri Yaş Hastalarda İntrakraniyal Kanamanın Bir Göstergesidir: Tek Referans Merkezinden Toplam 108 İzole Trombositopeni Hastasına Yönelik Bir Çalışma

Rajan Kapoor1, Hara Prasad Pati1, Manoranjan Mahapatra1, Anuradha Monga2
1All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Department of Hematology, New Delhi, India
2MD India Healthcare Services (TPA), New Delhi, India

GİRİŞ ve AMAÇ: Trombositopeni ileri yaşlarda ciddi sorunlar doğurur. Bunda sadece çeşitli sebeplerin olduğunu söylemek yeterli olmayacaktır zira önemli hastalıklarla ve ölümle de çokça ilişkilendirilir. İleri yaştaki hastalarda görülen izole trombositopeninin sebeplerini öğrenmek ve trombositopeninin şiddetiyle çeşitli etiyolojik faktörler ve beraberinde görülen ek hastalıklardaki kanamalar arasında var olan ilişkiyi göstermek amacıyla bir çalışma yürüttük.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İzole trombositopeni (normal hemoglobin ve toplam lökosit sayısı mevcut, trombosit sayısı <100x109/L) görülen 50 yaşın üstündeki toplam 108 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Her hasta için ayrı ayrı geçmiş sorgulaması ve klinik incelemeler yapıldı. Tam kan sayımı otomatik hücre sayıcısında analiz edildi. Her olguda çevresel kan yayması incelendi. Her hastada Eliza yöntemi ile HbsAg, anti HCV ve anti HIV testleri yapıldı. Klinik olarak belirtilen her noktada kemik iliği aspirasyon biyopsisi ve sitogenetik analizler yapıldı.
BULGULAR: Yüz sekiz hastadan 102’sinde (%94,4) kanama eğilimi görüldü. Yirmi dokuz hastada (%26,8) ciddi kanamalar (Dünya Sağlık Örgütü 3./4. derece) yaşandı. Elde edilen ana bulgulara göre 79 olguda (%73,1) immün trombositopenik purpura, 7’sinde (%6,5) miyelodisplastik sendrom, 7’sinde (%6,5) ilaca bağlı oluşan trombositopeni ve 4’ünde de (%3,7) bağ dokusu hastalığı görüldü. Hastaların 10’unda intrakranial kanamalar yaşandı. Lojistik regresyon analizine göre esansiyel hipertansiyon ve diabetes mellitus gibi eşlik eden hastalıkların, intrakranial kanamalarla önemli ölçüde ilişkilendirildiği gösterilmiştir. Trombosit değerleriyle ciddi kanamalar arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İleri yaşlardaki hastalarda görülen izole trombositopeni ciddi morbidite nedenidir. Yaşlı hastalarda görülen trombositopeninin sebebini açıklamak için özenli klinik ve laboratuvar değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Bu popülasyonda görülen diğer hastalıklar ciddi kanamalarla ilişkilidir, ancak genel kanının aksine düşük trombosit değerleriyle kanama arasında herhangi bir ilişkisi yoktur.

Anahtar Kelimeler: Trombositopeni, Yaşlı, İmmün trombositopenik purpura, İntrakranial kanama


Rajan Kapoor, Hara Prasad Pati, Manoranjan Mahapatra, Anuradha Monga. Presence of Essential Hypertension or Diabetes Mellitus Is a Predictor of Intracranial Bleeding in Elderly Patients: A Study of 108 Patients with Isolated Thrombocytopenia from a Single Reference Center. Turk J Hematol. 2015; 32(2): 158-162

Corresponding Author: Rajan Kapoor, India


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar