E-ISSN: 1308-5263
Does Reinfusion of Stem Cell Products on Multiple Days Affect Engraftment? [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2018; 35(4): 271-276 | DOI: 10.4274/tjh.2018.0071  

Does Reinfusion of Stem Cell Products on Multiple Days Affect Engraftment?

Şerife Solmaz Medeni1, Doğus Türkyılmaz2, Celal Acar1, Ömür Gökmen Sevindik3, Faize Yüksel2, Özden Pişkin2, Mehmet Ali Özcan2, Fatih Demirkan2, Bülent Ündar2, İnci Alacacıoğlu2, Güner Hayri Özsan2
1University of Health Sciences, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, Clinic of Hematology, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Hematology, İzmir, Turkey
3Fırat University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Elazığ, Turkey

Objective: High-doses of melphalan treatment with autologous stem cell transplantation in multiple myeloma (MM) remains a major treatment modality in suitable patients. A minimal dose of 2x106/kg CD34+ cells is preferred to achieve engraftment. Some patients need multiple leukapheresis procedures to achieve the necessary number of CD34+ cells, but this can cause a high volume of stem cell product that cannot be given in a single day. Whether or not the number of infusion days affects engraftment has not been studied before. We aimed to evaluate the impact of reinfusion of stem cells on multiple days on engraftment results.
Materials and Methods: Demographic features, CD34+ cell doses, neutrophil and platelet engraftment days, hospitalization days, and number of infusion days of 149 autologous transplantations of 143 MM patients were evaluated retrospectively.
Results: The data of 143 MM patients who were transplanted were analyzed retrospectively. Median age was 55±8.5 (range: 26-70) years with a male/female ratio of 91/58. Hospitalization days for all patients were 24±6 (range: 14-50) days. Mean CD34+ cell number was (7.5±5.3) x106/kg (range: 1.5-31x106/kg). CD34+ cells were reinfused in 1 day in 80.5% (n=120) of the patients, 2 days in 18.2% of the patients (n=27), and 3 days in 1.3% of the patients (n=2). For 29 patients, reinfusion was applied in more than 1 day because of the high volume of stem cell product. We did not see any dimethyl sulfoxide toxicity, cardiac arrhythmia, or volume overload complications. Hypertensive attacks during infusion were easily controlled by furosemide treatment. In the group with multiple infusions, the infused CD34+ cell numbers had a mean of (4.8±2.8)x106/kg, and in the single infusion group the mean was (8.1±5.5)x106/kg. There were no statistical differences between the two groups regarding platelet and neutrophil engraftment days (p=0.850, r=0.820 and p=0.500, r=0.440). There was no statistical difference between the two groups for hospitalization days (p=0.060, r=0.050).
Conclusion: In cases with a high volume of stem cell product to acquire adequate stem cells, reinfusion can be safely applied across multiple days without any delay in engraftment.

Keywords: Multiple myeloma, Autologous transplantation, Multiple reinfusion days


Çoklu Gün Kök Hücre Reinfüzyonu Engrafmanı Etkiler mi?

Şerife Solmaz Medeni1, Doğus Türkyılmaz2, Celal Acar1, Ömür Gökmen Sevindik3, Faize Yüksel2, Özden Pişkin2, Mehmet Ali Özcan2, Fatih Demirkan2, Bülent Ündar2, İnci Alacacıoğlu2, Güner Hayri Özsan2
1University of Health Sciences, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, Clinic of Hematology, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Hematology, İzmir, Turkey
3Fırat University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Elazığ, Turkey

Amaç: Multipl myelom (MM) hastalarında yüksek doz melfalan ve otolog kök hücre nakli fit hastalarda hala majör tedavi modalitesidir. Yeterli engrafman için en az 2x106/kg CD34+ hücre dozu tercih edilir. Bazı hastalar gerekli sayıda CD34+ hücre sayısına ulaşmak için çoklu lökoferez prosedürüne ihtiyaç duyarlar, fakat bu tek günde verilemeyen yüksek miktarda kök hücre ürününe neden olabilir. İnfüzyon günü sayısının engrafmanı etkileyip etkilemediği daha önce çalışılmamıştır. Çoklu gün kök hücre reinfüzyonunun engrafman sonuçlarına etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Demografik özellikler, CD34+ hücre dozları, nötrofil ve trombosit engrafman günleri, hastanede yatış günleri ile 143 MM hastasının 149 otolog transplantasyonunun infüzyon gün sayısı retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Transplantasyon yapılan 143 MM hastasının verileri retrospektif olarak incelendi. Ortalama yaş 55±8,5 idi (en düşük: 26 - en fazla: 70) ve erkek/kadın oranı 91/58 idi. Tüm hastalar için hastanede kalış günleri 24±6 gündü (en düşük: 14 - en fazla: 50). Ortalama CD34+ hücre sayısı (7,5±5,3)x106/kg idi (en düşük: 1,5 x106/kg - en yüksek: 31x106/kg). Hastaların %80,5’inde (n=120) tek günde CD34+ hücre reinfüzyon, hastaların %18,2’sinde (n=27) 2 günde CD34+ hücre reinfüzyon ve hastaların %1,3’ünde (n=2) 3 günde CD34+ hücre reinfüzyon yapılmıştı. Yirmi dokuz hastada yüksek hacimde kök hücre ürünü olması nedeniyle 1 günden fazla reinfüzyon uygulandı. Herhangi bir dimetil sülfoksit toksisitesi, kardiyak aritmi veya hacim yükü komplikasyonları görmedik. İnfüzyon sırasında hipertansif ataklar furosemid tedavisi ile kolayca kontrol altına alındı. CD34+ hücre sayıları ortalama çoklu gün reinfüzyonu yapılan grupta (4,8±2,8)x106/kg ve tek gün reinfüzyon grubunda ise (8,1±5,5)x106/ kg idi. İki grup arasında trombosit ve nötrofil engrafman günleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,850, r=0,820 ve p=0,500, r=0,440). İki grup arasında hastanede yatış günleri açısından istatistiksel fark yoktu (p=0,060, r=0,050).
Sonuç: Yeterli kök hücre elde etmek için yüksek miktarda kök hücre toplanması durumunda, engrafmanda herhangi bir gecikme olmaksızın reinfüzyon çoklu günde güvenli bir şekilde uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Multipl myelom, Otolog transplantasyon, Çoklu gün reinfüzyon


Şerife Solmaz Medeni, Doğus Türkyılmaz, Celal Acar, Ömür Gökmen Sevindik, Faize Yüksel, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Fatih Demirkan, Bülent Ündar, İnci Alacacıoğlu, Güner Hayri Özsan. Does Reinfusion of Stem Cell Products on Multiple Days Affect Engraftment?. Turk J Hematol. 2018; 35(4): 271-276

Corresponding Author: Şerife Solmaz Medeni, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685