E-ISSN: 1308-5263
The correlation between T regulatory cells and autologous peripheral blood stem cell transplantation in multiple myeloma [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2011; 28(2): 107-114 | DOI: 10.5152/tjh.2011.26  

The correlation between T regulatory cells and autologous peripheral blood stem cell transplantation in multiple myeloma

Ayşe Pınar Erçetin, Safiye Aktaş, Özden Pişkin, Halil Ateş, Zeynep Filiz Zadeoğluları, Nur Hilal Turgut, Mehmet Ali Özcan
Department Of Institute Of Oncology, Faculty Of Medicine, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey

OBJECTIVE: Multiple myeloma (MM) is characterized by malignant proliferation of plasmocytes and their precursors. T regulatory cells (Tregs) have a role in immunosuppression and control of autoimmunity, and are currently an important topic in the study of immune response to tumor cells. The correlation between Tregs and autologous peripheral blood stem cell transplantation (APBSCT) in MM has not been studied. The aim of this study was to compare CD4+CD25+FOXP3+ Treg, CD200, and PD-1 levels in MM patients that did and did not undergo APBSCT.
METHODS: Peripheral blood samples were collected from 28 MM patients ranging in age from 41 to 78 years for analysis of CD4CD25+ FOXP3+ Tregs, PD-1 (CD279), and CD200. Peripheral blood mononuclear cells were isolated via density gradient centrifugation. Four-color flow cytometry was performed. Using a sequential gating strategy, Tregs were identified as CD4+CD25+FOXP3+ T-cells. Results were analyzed using the Mann Whitney U non-parametric test and a compare means test. p values <0.05 were considered statistically significant.
RESULTS: The study included 28 MM patients (10 female and 18 male). In all, 11 of the patients underwent APBSCT. The level of Tregs identified as CD4+CD25+FOXP3+ T-cells was higher in the patients that underwent APBSCT (p=0.042). CD200 and PD-1 levels did not significantly differ between the 2 groups (p=0.711 and p=0.404, respectively). There weren’t any statistically significant differences in CD200, PD-1, or CD4+CD25+FOXP3+ T-cell levels between the patients that did and did not undergo APBSCT (p>0.05).
CONCLUSION: Treg levels were higher in the patients that underwent APBSCT. Tregs are crucial for the induction and maintenance of peripheral tolerance to self-antigens. In addition, Tregs can suppress immune responses to tumor antigens; however, APBSCT and Treg levels were not correlated with CD200 or PD-1 expression. Relationship of Tregs with prognosis needs to be determined by studies that include larger cohorts.

Keywords: T Regulatory cells, multiple myeloma, autologous bone marrow transplantation, CD200, programmed death-1


Multipl miyelomda T düzenleyici hücreleri ile otolog çevre kanı kök hücre nakli arasındaki korelasyonun araştırılması

Ayşe Pınar Erçetin, Safiye Aktaş, Özden Pişkin, Halil Ateş, Zeynep Filiz Zadeoğluları, Nur Hilal Turgut, Mehmet Ali Özcan
Dokuz Eylül Ünşiversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Multipl miyelom (MM) plazmositlerin ve bunların öncü hücrelerinin habis proliferasyonu ile kendini gösteren bir hastalıktır. T düzenleyici (regülatör) hücreler (Treg) immünsüpresyonda ve otoimmün sistemin denetiminde rol oynarlar. Ayrıca tümör hücrelerine karşı oluşan immün yanıttaki rolleri de güncel bir araştırma konusudur. Treg hücreleri MM’da otolog çevre kanı kök hücre nakli (APBSCT) ile ilişkili olarak daha önce araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, CD4+ CD25+ FoxP3+ Treg hücreleri ile, CD200 ve PD–1 ‘in APBSCT yapılmış ve yapılmamış MM hastalarındaki düzeylerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEMLER: Yaşları 41 ile 78 arasında 28 MM hastasından CD4+ CD25+ FoxP3+ Treg hücreleri ile, CD200 ve PD–1 (CD279) analizi için çevre kanı örnekleri alındı. Mononükleer hücreler dansite gradient santrifüj yöntemi ile ayrıldı. Dört renkli akış sitometri ile uygulandı. Ardışık kapılamalar (gating) ile Treg hücreleri CD4+ CD25+ FoxP3+ T hücreleri olarak tanımlandı. Sonuçlar Mann Whitney U nonparametrik testi ve Compare Means testleri ile analiz edildi. P değerleri <0.05 olanlar istatistiksel açıdan anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Bu çalışma 28 MM hastası (10 kadın, 18 erkek) içermektedir. Otolog çevresel kan kök hücre nakli 11 hastaya uygulanmıştır. CD4+ Treg hücreler CD4+ CD25+ FoxP3+ olarak saptanmış olup APBSCT alan hastalarda daha yüksek bulunmuştur (p=0.042). CD200 ve PD-1 iki grup arasında istatistiksel anlamlı bir sonuç göstermemiştir (sırasıyla; p=0.711 ve p=0.404). APBSCT yapılan ve yapılmayan gruplar arasında CD200, PD-1 ve CD4+CD25+FOXP3+ düzeyleri karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı bir sonuç bulunmamıştır (p>0.05).
SONUÇ: Bu çalışmada Treg hücreleri APBSCT yapılmış hastalarda daha yüksek düzeyde bulunmuştur. Treg hücrelerinin bireyin kendi hücrelerine karşı periferik toleransın indüklenmesinde ve korunmasında çok önemli rolü olduğu bilinmektedir. Buna ek olarak, Treg hücreleri tümör antijenlerine karşı oluşturulacak immün yanıtı baskılayabilmektedir. Ne var ki, çalışmamızda APBSCT veya Treg hücre düzeyleri CD200 ve PD-1 ekspresyonları ile korelasyon göstermemiştir. Prognoz ile ilişkileri daha fazla sayıda olgu grupları içeren çalışmalarla aydınlatılabilir.

Anahtar Kelimeler: T Regülatör hücreler, multipl miyelom, otolog kemik iliği transplantasyonu, CD200, programlı ölüm-1


Ayşe Pınar Erçetin, Safiye Aktaş, Özden Pişkin, Halil Ateş, Zeynep Filiz Zadeoğluları, Nur Hilal Turgut, Mehmet Ali Özcan. The correlation between T regulatory cells and autologous peripheral blood stem cell transplantation in multiple myeloma. Turk J Hematol. 2011; 28(2): 107-114

Corresponding Author: Ayşe Pınar Erçetin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar