E-ISSN: 1308-5263
Assessment of Bone Marrow Biopsy and Cytogenetic Findings in Patients with Multiple Myeloma [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2022; 39(2): 109-116 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2021.2021.0325  

Assessment of Bone Marrow Biopsy and Cytogenetic Findings in Patients with Multiple Myeloma

Ahmet Seyhanlı1, Boran Yavuz2, Zehra Akşit3, Zeynep Yüce4, Sermin Özkal5, Oğuz Altungöz4, Fatih Demirkan2, İnci Alacacıoğlu2, Güner Hayri Özsan2
1Sivas Numune Hospital, Clinic of Hematology, Sivas, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Hematology, İzmir, Turkey
3Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, İzmir, Turkey
4Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, İzmir, Turkey
5Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pathology, İzmir, Turkey

Objective: Multiple myeloma (MM) is a malignant condition characterized by the accumulation of malignant plasma cells. Although MM remains incurable, the survival of MM patients has improved considerably due to the application of autologous stem cell transplantation, novel agents, and advanced treatment strategies. This study aimed to determine the cytogenetic characterization and bone marrow (BM) features of Turkish patients with MM.
Materials and Methods: Eighty-five MM patients were admitted to Dokuz Eylül University Hospital in Turkey. BM samples of these MM patients were subjected to cytogenetic analyses at diagnosis and during therapy as a part of therapeutical and clinical evaluation. A complete cytogenetic study was performed using the G-banding technique. Fluorescence in situ hybridization (FISH) analysis was performed using cytoplasmic immunoglobulin. The degree of BM fibrosis was determined using reticulin histochemical staining. We determined the percentage of BM plasma cells based on the extent of CD38 staining.
Results: Eighty-five MM patients were retrospectively identified between 2015 and 2021. The median age was 63 (38-90) years. Of the 85 patients, 60 (70.6%) were male and 25 (29.4%) were female. Seventy-two (84.7%) cases had BM fibrosis at the time of diagnosis. The most common was grade 2 fibrosis, recorded in 35 cases (41.2%). About 72.9% of the patients showed more than 50% plasma cells. FISH analysis indicated the presence of abnormal chromosomes in 37% (32/85) of the patients. The most frequent abnormality was Immunoglobulin heavy-chain (IGH) translocation (21.3%).
Conclusion: Subgroup analysis of IGH mutations is crucial in the identification of high-risk MM patients. We believe that our study will contribute to the determination of BM biopsy and cytogenetic features of MM patients in our country.

Keywords: Multiple myeloma, Bone marrow biopsy, Cytogenetic analysis, Fluorescence in situ hybridization


Multipl Myelomlu Hastalarda Kemik İliği Biyopsisi ve Sitogenetik Bulguların Değerlendirilmesi

Ahmet Seyhanlı1, Boran Yavuz2, Zehra Akşit3, Zeynep Yüce4, Sermin Özkal5, Oğuz Altungöz4, Fatih Demirkan2, İnci Alacacıoğlu2, Güner Hayri Özsan2
1Sivas Numune Hospital, Clinic of Hematology, Sivas, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Hematology, İzmir, Turkey
3Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, İzmir, Turkey
4Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, İzmir, Turkey
5Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pathology, İzmir, Turkey

Amaç: Multipl myelom (MM), malign plazma hücrelerinin birikmesi ile karakterize malign bir durumdur. MM tam kür sağlamanan hastalık olmasa da, uygulanan otolog kök hücre nakli ve yeni ilaçlar ve yeni tedavi stratejileri nedeniyle MM hastalarının sağkalımı önemli ölçüde gelişmiştir. Bu çalışmada MM’li Türk hastalarda sitogenetik karakterizasyon ve kemik iliği (Kİ) özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Türkiye’deki Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi’ndeki 85 MM hastasını kaydettik. Bu MM hastalarının kemik iliği örneklerinde, tedavi ve klinik değerlendirmenin bir parçası olarak tanı anında ve tedavi süresince sitogenetik analiz yapıldı. G-bantlama tekniği kullanılarak tam bir sitogenetik çalışma gerçekleştirildi. Fazlar arası Floresan in situ hibridizasyon (FISH) analizi, sitoplazmik immünoglobulin ile yapıldı. Kemik iliği fibrozunun derecesi, retikülinin histokimyasal boyası kullanılarak belirlendi. Kİ plazma hücrelerinin yüzdesi, CD38 boyamasınına göre belirlendi.
Bulgular: 2015 ve 2021 yılları arasında geriye dönük olarak 85 MM hastası belirlendi. Ortanca yaş 63 (38-90) yıldı. Seksen beş hastanın 60’ı (%70,6) erkek, 25’i (%29,4) kadındı. Tanı anında kemik iliği fibrozu 72 olguda (%84,7) mevcuttu. En sık 35 hastada (%41,2) derece 2 fibrozis görüldü. Hastaların %72,9’unda plazma hücre yüzdeleri %50’den fazlaydı. FISH analizi sonuçlarında kromozom anomalilerinin varlığı %37 (32/85) oranındadır. En sık kromozom görülen anormallik IGH translokasyonuydu (%21,3).
Sonuç: IGH mutasyonlarının alt grup analizi, yüksek riskli MM hastalarının belirlenmesinde kritik öneme sahiptir. Çalışmamızın ülkemizdeki MM hastalarının Kİ biyopsisi ve sitogenetik özelliklerinin belirlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Multipl myelom, Kemik iliği biyopsisi, Sitogenetik analiz, Floresan in situ hibridizasyon


Ahmet Seyhanlı, Boran Yavuz, Zehra Akşit, Zeynep Yüce, Sermin Özkal, Oğuz Altungöz, Fatih Demirkan, İnci Alacacıoğlu, Güner Hayri Özsan. Assessment of Bone Marrow Biopsy and Cytogenetic Findings in Patients with Multiple Myeloma. Turk J Hematol. 2022; 39(2): 109-116

Corresponding Author: Ahmet Seyhanlı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar