E-ISSN: 1308-5263
Hypogammaglobulinemia and Poor Performance Status are Predisposing Factors for Vancomycin-Resistant Enterococcus Colonization in Patients with Hematological Malignancies [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2017; 34(1): 89-92 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0108  

Hypogammaglobulinemia and Poor Performance Status are Predisposing Factors for Vancomycin-Resistant Enterococcus Colonization in Patients with Hematological Malignancies

Elif Gülsüm Ümit1, Figen Kuloglu2, Ahmet Muzaffer Demir1
1Trakya University Faculty of Medicine Department of Hematology, Edirne, Turkey
2Trakya University Faculty of Medicine Department of Infectious Diseases, Edirne, Turkey

Objective: Vancomycin-resistant enterococci (VRE) are common pathogens of hospital-acquired infection. Long hospitalization periods, use of broadspectrum antibiotics, and immunosuppression are major risks for VRE colonization. We aimed to evaluate patients’ characteristics and factors that may contribute to VRE colonization.
Materials and Methods: Data of 66 patients with colonization and 112 patients without colonization who were hospitalized in the hematology clinic were collected. Hematological malignancies, preexisting gastrointestinal complaints, the presence of hypogammaglobulinemia at the time of diagnosis, complications like neutropenic enterocolitis (NEC), and Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) and Karnofsky performance statuses were recorded.
Results: Ages of the patients ranged between 19 and 95 years (mean: 55.99). Karnofsky and ECOG scores were statistically related to VRE colonization (p<0.000 and p<0.000), though only the Karnofsky score was significant based on logistic regression analysis. Almost all patients with acute leukemia (45 patients) had been on antibiotics (piperacillin-tazobactam, ceftazidime, and meropenem), while no patients with myelodysplastic syndrome, myeloma, or benign diseases and 2 patients with lymphoma and 1 with chronic myeloid leukemia were on antibiotics. Median time for colonization regardless of antibiotic use and diagnosis was 4.5 days (range: 3-11 days). In the VRE-colonized group, 40.9% of patients had NEC development, while in the non-colonized group, only 1.7% had NEC development. In the VRE-colonized group 46 patients (69.7%) and in the non-colonized group 27 patients (24.1%) had hypogammaglobulinemia at diagnosis; among these patients, 23 patients in the VRE-colonized group (50%) had a B-cell malignancy (lymphoma, myeloma, or chronic lymphocytic leukemia).
Conclusion: Besides already anticipated diseases like leukemia, B-cell malignancies are also at high risk for colonization. This proclivity may be attributed to lack of gastrointestinal IgA due to hypogammaglobulinemia. Prolonged hospitalization (>7 days) may also be accepted as a risk factor, independent of diagnosis or antibiotic use. Performance status is also an important factor for colonization, which may be related to poorer hygiene and increased external help.

Keywords: Hypogammaglobulinemia, Leukemia, Lymphoma, Myeloma, Vancomycin-resistant Enterococcus


Hematolojik Maliniteli Hastalarda Hipogamaglobulinemi ve Kötü Performans Durumu Vankomisin Dirençli Enterokok Kolonizasyonu için Bir Risk Faktörüdür

Elif Gülsüm Ümit1, Figen Kuloglu2, Ahmet Muzaffer Demir1
1Trakya University Faculty of Medicine Department of Hematology, Edirne, Turkey
2Trakya University Faculty of Medicine Department of Infectious Diseases, Edirne, Turkey

Amaç: Vankomisin dirençli enterokok (VRE), sıklığı giderek artan ve tedavisi güç olan hastane kökenli enfeksiyon etkenlerindendir. Hastanede yatmak, geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması ve immünsüpresyon varlığı VRE kolonizasyonu için majör risk faktörlerindendir. Çalışmamızda VRE kolonizasyonu için önemli olabilecek risk faktörü ve hastaların özellikleri ile kolonizasyon arasındaki ilişkileri değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Ağustos 2012 ile Ağustos 2015 tarihleri arasında fakültemiz hematoloji kliniğinde yatan ve VRE anal kolonizasyonu saptanan 66 hasta çalışmaya alındı. VRE açısından düzenli sürveyans yapılmakta olduğundan VRE pozitifliği saptanan hastaların demografik verileri ve birincil hastalıklarına ilişkin veriler dosyalarından kayıt edildi.
Bulgular: Hastalar 19-95 yaş aralığında idi (ortalama: 55,99). Karnofsky ve Doğu Kooperatifi Onkoloji Grubu skorları VRE kolonizasyonu ile ilişkili bulundu (p<0,000 ve p<0,000), ancak yalnızca Karnofsky skoru lojistik regresyon analizi ile istatitiksel anlamlılık göstermekte idi. Akut lösemili hastaların hemen tümü antibiyotik altında iken (piperasilin-tazobaktam, seftazidim ve meropenem), miyelodisplastik sendrom, miyelom ya da selim hematolojik hastalar ile 2 lenfoma ve 1 kronik miyeloid lösemi hastası antibiyotik almakta idi. Antibiyotik kullanımı ve tanıdan bağımsız olarak ortalama kolonizasyon süresi 4,5 gün (3-11 gün) idi. VRE kolonize grupta %40,9 hastada nötropenik enterokolit gelişimi gözlenir iken kolonize olmayan hastaların yalnızca %1,7’sinde nötropenik enterokolit geliştiği gözlendi. VRE kolonize hastalardan 46’sında (%69,7) ve kolonize olmayan hastaların 27’sinde (%24,1) tanı sırasında hipogamaglobulinemi var iken bu hastalarda VRE kolonize grubun %50’sinin B hücre kökenli malinitesi olduğu gözlendi (lenfoma, miyelom ya da kronik lenfositik lösemi).
Sonuç: VRE kolonizasyonu, hematoloji/onkoloji kliniklerinde hızlı yayılan ve kontrol altına alınması güç bir problemdir. Hastaneye yatış sayısından ziyade, tanı sırasında hipogamaglobulinemi bulunması, performansın düşük olması ve remisyona girmemek kolonize olmaya ilişkin risk faktörüdür. Hematolojik maliniteler ve tedavileri seyrinde nötropenik eterokolit ve diyare gibi ciddi ve hayatı tehdit edici komplikasyonlar VRE kolonize olan hastalarda daha sıklıkla gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hipogamaglobulinemi, Lösemi, Lenfoma, Miyelom, Vankomisin dirençli enterokok


Elif Gülsüm Ümit, Figen Kuloglu, Ahmet Muzaffer Demir. Hypogammaglobulinemia and Poor Performance Status are Predisposing Factors for Vancomycin-Resistant Enterococcus Colonization in Patients with Hematological Malignancies. Turk J Hematol. 2017; 34(1): 89-92

Corresponding Author: Elif Gülsüm Ümit, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar