E-ISSN: 1308-5263
Utility of daily catheter-drawn blood cultures to predict catheter-related bacteremia in hematopoietic stem cell transplanted patients [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2009; 26(2): 67-71

Utility of daily catheter-drawn blood cultures to predict catheter-related bacteremia in hematopoietic stem cell transplanted patients

Maria Velasco1, Montserrat Rovira2, Josep Mensa1, Manel Almela3, Enric Carreras2
1Infectious Diseases Unit, Hospital Clínic, Barcelona, Spain
2Bmt Unit And Hematology Department, Postgraduate School Of Hematology, Institut Clínic De Malalties Hemato-oncològiques, Hospital Clínic, Barcelona, Spain
3Microbiology Department, Hospital Clínic, Idibaps, University Of Barcelona, Barcelona, Spain

OBJECTIVE: There is no diagnostic tool to identify which bacterial catheter colonization may eventually result in bloodstream infection. We speculated that a faster growth or repeated positivity of serial blood cultures drawn from the catheter might herald catheter-related bacteremia (CRB) before the onset of fever.
METHODS: We designed a prospective observational pilot study. All patients who underwent hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) were prospectively included in the study over 10 months. Daily catheter-drawn blood cultures (DBC) were performed. We recorded the growth time of each blood culture and bacterial isolation. A fast-growing blood culture (positive <12 hours) or at least 2 positive identical cultures within 4 consecutive days in the DBC were defined as a marker of risk for CRB. The value of this marker to predict CRB was investigated.
RESULTS: A total of 82 patients (843 days of catheter) were included in the study. Fast- growing or repeated identical cultures were present in 20 patients; among them, 15 had clinical criteria of CRB. Among 62 patients without fast-growing or repeated identical cultures, 11 met the criteria of CRB. Consequently, for the defined marker of risk, the positive predictive value was 75%, negative predictive value 82%, sensitivity 70%, and specificity 91%. Sixty-two blood cultures were needed to detect one case of CRB prior to the onset of fever.
CONCLUSION: The use of routinely drawn catheter-blood cultures does not seem to be a useful tool for predicting CRB in HSCT patients.

Keywords: Catheter-related bacteremia, hematopoietic stem cell transplantation, diagnosis, infectious complication


Kateterden günlük alınan kan kültürlerinin hematopoietik kök hücre nakli yapılan hastalarda kateter ile ilişkili bakteriyemiyi öngörmedeki yararı

Maria Velasco1, Montserrat Rovira2, Josep Mensa1, Manel Almela3, Enric Carreras2
1Infectious Diseases Unit, Hospital Clínic, Barcelona, Spain
2Bmt Unit And Hematology Department, Postgraduate School Of Hematology, Institut Clínic De Malalties Hemato-oncològiques, Hospital Clínic, Barcelona, Spain
3Microbiology Department, Hospital Clínic, Idibaps, University Of Barcelona, Barcelona, Spain

AMAÇ: Hangi bakteriyel kateter kolonizasyonunun sonuçta kan dolaşımı enfeksiyonuna yol açabileceğini belirleyecek tanısal bir araç mevcut değildir. Kateterden alınan seri kan kültürlerinde daha hızlı üremenin veya tekrarlı pozitifliğin, ateşin başlangıcından önce, kateter ile ilişkili bakteriyeminin (KİB) habercisi olabileceği tahmin edilmektedir.
YÖNTEMLER: Prospektif gözlemsel bir pilot çalışma tasarladık. Hematopoietik kök hücre nakli (HKHN) yapılan tüm hastalar 10 ayı aşkın bir süre boyunca prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Kateterden günlük kan kültürü alındı. Her kan kültürü için üreme zamanı ve bakteriyel izolasyon kaydedildi. Hızlı üreme görülen bir kan kültürü (pozitif <12 saat) veya ardışık 4 gün içinde en az 2 pozitif özdeş kültür, KİB riski için belirteç olarak tanımlandı. Bu belirtecin KİB öngörmedeki değeri araştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 82 hasta (843 kateter günü) dahil edildi. Kültürde hızlı üreme veya tekrarlı özdeş kültürler 20 hastada mevcuttu, bu hastalardan 15’i KİB klinik kriterlerine sahipti. Kültürlerinde hızlı üreme görülmeyen veya tekrarlı özdeş kültürlere sahip olmayan 62 hasta arasında 11’i KİB klinik kriterlerine sahipti. Bu nedenle, tanımlanan risk belirteci için, pozitif prediktif değer %75, negatif prediktif değer %82, sensitivite %70 ve spesifite %91 idi. Ateşin başlangıcından önce kateter ile ilişkili bir bakteriyemi olgusunu belirlemek için 62 kan kültürü gerekli idi.
SONUÇ: Hematopoietik kök hücre nakli yapılan hastalarda kateter ilişkili bakteriyemiyi öngörmek için kateterden rutin alınan kan kültürlerinin kullanımı, yararlı bir araç gibi görünmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kateter ile ilişkili bakteriyemi, hematopoietik kök hücre nakli, tanı, infeksiyöz komplikasyon


Maria Velasco, Montserrat Rovira, Josep Mensa, Manel Almela, Enric Carreras. Utility of daily catheter-drawn blood cultures to predict catheter-related bacteremia in hematopoietic stem cell transplanted patients. Turk J Hematol. 2009; 26(2): 67-71

Corresponding Author: Maria Velasco, Spain


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685