E-ISSN: 1308-5263
Hematological disorders in 6-hydroxydopamine-induced rat model of Parkinson’s disease [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2008; 25(3): 140-144

Hematological disorders in 6-hydroxydopamine-induced rat model of Parkinson’s disease

Lucian Hritcu
Department Of Physiology, Alexandru Ioan Cuza University, Iasi, Romania

OBJECTIVE: The present work was undertaken in order to investigate the effects of right-unilateral lesion of substantia nigra neurons by means of 6- hydroxydopamine (6-OHDA), a dopaminergic-selective neurotoxin, on hematological parameters in rats. The primary reason for the using of rat model of Parkinson’s disease was the interest regarding the role of the central dopaminergic system in hematopoiesis regulation because some neurological diseases like Parkinson’s disease are well-correlated with anemia associated with autonomic dysfunction in rats.
METHODS: Thirty male Wistar rats weighing 200 ± 50 g at the start of the experiment were used. The substantia nigra was right-unilateral lesioned by stereotaxic microinjections of 8 micrograms (free base) 6-OHDA, dissolved in 4 µl physiological saline containing 0.1% ascorbic acid, administered through the Hamilton microsyringe over 4.50 minutes. 7 days after neurosurgery, we assessed the total number of white blood cells (WBC), the total number of red blood cells (RBC), hemoglobin level and the erythrocyte indexes (mean cell volume, MCV and mean cell hemoglobin, MCH).
Hematological parameters were assayed by a COULTER® Ac◊T 5diff CP-precision instruments for hematology research.

RESULTS: 6-OHDA treatment induced a significantly decrease of white blood cells (p<0.03), red blood cells (p<0.01), hemoglobin level (p<0.02) comparative with sham-operated rats. By contrast, in the 6-OHDA-lesioned rats the erythrocyte indexes (mean cell volume, MCV (p<0.04); mean cell hemoglobin, MCH (p<0.01)) were significantly enhanced comparative with sham-operated rats.
CONCLUSION: On the whole, the obtained data indicate the important role of the central dopaminergic system in the regulation of erythrocyte dynamics.

Keywords: Substantia nigra, 6-OHDA, Hematological parameters


6-hidroksidopaminle indüklenmiş Parkinson hastalığı sıçan modelinde hematolojik bozukluklar

Lucian Hritcu
Department Of Physiology, Alexandru Ioan Cuza University, Iasi, Romanya

AMAÇ: Bu çalışma, dopaminerjik seçimli bir nörotoksin olan 6-hidroksidopamin (6-OHDA) aracılığıyla siyah madde nöronlarının sağ tek taraflı lezyonunun sıçanlardaki hematolojik parametreler üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Parkinson hastalığında sıçan modelinin kullanılmasının başlıca sebebi, hematopoez regülasyonunda merkezi dopaminerjik sistemin rolüne bağlı gelişen ilgidir; çünkü Parkinson hastalığı gibi bazı nörolojik hastalıklar, sıçanlarda görülen otonomik işlev bozukluğuna bağlı anemiyle yakından ilişkilidir.
YÖNTEMLER: Deneyin başlangıcında 200 ± 50 g ağırlığında 30 adet Wistar sıçanı kullanılmıştır. Siyah madde, 0,1% askorbik asit içeren 4 µl serum fizyolojik içinde çözülen ve 4,50 dakikadan fazla süreyle Hamilton mikroenjektörüyle uygulanan 8 mikrogramlık (serbest baz) 6-OHDA stereotaksik mikroenjeksiyon ile sağ tek taraflı olarak lezyonlanmıştır. Nöroşirurjiden 7 gün sonra, beyaz kan hücrelerinin toplam sayısını (WBC), kırmızı kan hücrelerinin toplam sayısını (RBC), hemoglobin seviyesini ve eritrosit oranlarını (ortalama hücre hacmi, MCV ve ortalama hücre hemoglobini MCH) inceledik.
Hematolojik parametreler, hematoloji araştırması için COULTER® Ac◊T 5diff™ CP presizyon enstrümanlarıyla analiz edilmiştir.
BULGULAR: 6-OHDA uygulaması, yalancı operasyona tabi tutulmuş sıçanlarla karşılaştırıldığında, beyaz kan hücrelerinde (p<0,03), kırmızı kan hücrelerinde (p<0,01) ve hemoglobin seviyesinde (p<0,02) önemli ölçüde azalmayı tetiklemiştir. Bunun aksine, 6-OHDA ile lezyonlanan sıçanlarda eritrosit oranları (ortalama hücre hacmi, MCV (p<0,04); ortalama hemoglobin, MCH (p<0,01)) sahte operasyona tabi tutulmuş sıçanlara oranla büyük ölçüde artış göstermiştir.
SONUÇ: Bütün olarak bakıldığında, elde edilen veriler merkezi dopaminerjik sistemin eritrosit dinamiklerinin regülasyonunda önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Substantia nigra, 6-OHDA, Hematolojik parametreler.


Lucian Hritcu. Hematological disorders in 6-hydroxydopamine-induced rat model of Parkinson’s disease. Turk J Hematol. 2008; 25(3): 140-144

Corresponding Author: Lucian Hritcu, Romania


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831