E-ISSN: 1308-5263
Possible Role of GADD45γ Methylation in Diffuse Large B-Cell Lymphoma: Does It Affect the Progression and Tissue Involvement? [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2015; 32(4): 295-303 | DOI: 10.4274/tjh.2014.0174  

Possible Role of GADD45γ Methylation in Diffuse Large B-Cell Lymphoma: Does It Affect the Progression and Tissue Involvement?

İkbal Cansu Barış1, Vildan Caner1, Nilay Şen Türk2, İsmail Sarı3, Sibel Hacıoğlu3, Mehmet Hilmi Doğu3, Ozan Çetin4, Emre Tepeli4, Özge Can1, Gülseren Bağcı1, Ali Keskin3
1Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Denizli, Turkey
2Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Medical Pathology, Denizli, Turkey
3Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Denizli, Turkey
4Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Denizli, Turkey

INTRODUCTION: Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most common type of non-Hodgkin lymphoma among adults and is characterized by heterogeneous clinical, immunophenotypic, and genetic features. Different mechanisms deregulating cell cycle and apoptosis play a role in the pathogenesis of DLBCL. Growth arrest DNA damage-inducible 45 (GADD45γ) is an
important gene family involved in these mechanisms. The aims of this study are to determine the frequency of GADD45γ
methylation, to evaluate the correlation between GADD45γ methylation and protein expression, and to investigate the relation between methylation status and clinicopathologic parameters in DLBCL tissues and reactive lymphoid node tissues from patients with reactive lymphoid hyperplasia.
METHODS: Thirty-six tissue samples of DLBCL and 40 nonmalignant reactive lymphoid node tissues were
analyzed in this study. Methylation-sensitive high-resolution melting analysis was used for the determination of GADD45γ methylation status. The GADD45γ protein expression was determined by immunohistochemistry.
RESULTS: GADD45γ methylation was frequent (50.0%) in DLBCL. It was also significantly higher in advanced-stage tumors compared with early-stage (p=0.041). In contrast, unmethylated GADD45γ was associated with nodal involvement as the primary anatomical site (p=0.040).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study show that, in contrast to solid tumors, the frequency of GADD45γ methylation is higher and this epigenetic alteration of GADD45γ may be associated with progression in DLBCL. In addition, nodal involvement is more likely to be present in patients with unmethylated GADD45γ.

Keywords: GADD45γ, DNA methylation, Diffuse large B-cell lymphoma


Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomada GADD45γ Metilasyonunun Olası Rolü: Lenfoma Progresyonunu ve Doku Tutulumunu Etkiler mi?

İkbal Cansu Barış1, Vildan Caner1, Nilay Şen Türk2, İsmail Sarı3, Sibel Hacıoğlu3, Mehmet Hilmi Doğu3, Ozan Çetin4, Emre Tepeli4, Özge Can1, Gülseren Bağcı1, Ali Keskin3
1Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Denizli, Turkey
2Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Medical Pathology, Denizli, Turkey
3Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Denizli, Turkey
4Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Denizli, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Diffüz büyük B-hücreli lenfoma (DBBHL) yetişkin bireylerde Hodgkin-dışı lenfomaların en yaygın tipidir ve klinik, immünofenotipik ve genetik özellikler açısından heterojen özellikler taşıması ile karakterizedir. DBBHL patogenezinde hücre döngüsü ve apoptoz regülasyonunu bozan farklı mekanizmalar rol oynamaktadır. Growth arrest DNA damage-inducible 45 (GADD45γ), bu mekanizmalarda yer alan önemli bir gen ailesidir. Bu çalışmanın amaçları DBBHL doku örnekleri ve reaktif lenfoid hiperplazili bireylerin reaktif lenfoid doku örneklerinde GADD45γ metilasyon sıklığını belirlemek, GADD45γ metilasyonu ile protein ekspresyonu arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve DBBHL olgularında metilasyon durumunun klinikopatolojik parametrelerle ilişkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 36 adet DBBHL doku örnekleri ve 40 adet malign-olmayan reaktif lenfoid doku örnekleri analiz edildi. GADD45γ metilasyon durumunu belirlemek için metilasyona-duyarlı yüksek çözünürlüklü erime eğrisi analizi kullanıldı. GADD45γ protein ekspresyonu immünohistokimyasal analiz ile belirlendi.
BULGULAR: DBBHL’de GADD45γ metilasyonunun sık olduğu belirlendi (%50). Aynı zamanda, erken evre ile karşılaştırıldığında ileri evre tümörlerde GADD45γ metilasyonu istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti (p=0,041). Ancak, GADD45γ metilasyon yokluğunun primer anatomik yerleşim olarak nodal tutulumla ilişkili olduğu belirlendi (p=0,040).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları solid tümörlerin aksine, DBBHL’de GADD45γ metilasyon sıklığının yüksek olduğunu ve GADD45γ geninde gözlenen bu epigenetik değişimin, hastalığın progresyonu ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. Buna ek olarak, nodal tutulum daha çok GADD45γ metile olmayan olgularda gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: GADD45γ, DNA metilasyonu, Diffüz büyük B-hücreli lenfoma


İkbal Cansu Barış, Vildan Caner, Nilay Şen Türk, İsmail Sarı, Sibel Hacıoğlu, Mehmet Hilmi Doğu, Ozan Çetin, Emre Tepeli, Özge Can, Gülseren Bağcı, Ali Keskin. Possible Role of GADD45γ Methylation in Diffuse Large B-Cell Lymphoma: Does It Affect the Progression and Tissue Involvement?. Turk J Hematol. 2015; 32(4): 295-303

Corresponding Author: Vildan Caner, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar