E-ISSN: 1308-5263
Freezing of Apheresis Platelet Concentrates in 6% Dimethyl Sulfoxide: The First Preliminary Study in Turkey [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(1): 28-33 | DOI: 10.4274/tjh.2014.0181  

Freezing of Apheresis Platelet Concentrates in 6% Dimethyl Sulfoxide: The First Preliminary Study in Turkey

Soner Yılmaz1, Rıza Aytaç Çetinkaya1, İbrahim Eker2, Aytekin Ünlü3, Metin Uyanık4, Serkan Tapan4, Ahmet Pekoğlu1, Aysel Pekel5, Birgül Erkmen6, Uğur Muşabak5, Sebahattin Yılmaz1, İsmail Yaşar Avcı7, Ferit Avcu6, Emin Kürekçi2, Can Polat Eyigün7
1Gülhane Military Medical Academy, Blood Training Center and Blood Bank, Ankara, Turkey
2Gülhane Military Medical Academy, Division of Pediatric Hematology, Ankara, Turkey
3Gülhane Military Medical Academy, Department of General Surgery, Ankara, Turkey
4Gülhane Military Medical Academy, Department of Medical Biochemistry, Ankara, Turkey
5Gülhane Military Medical Academy, Division of Immunology and Allergy, Ankara, Turkey
6Gülhane Military Medical Academy, Division of Hematology, Ankara, Turkey
7Gülhane Military Medical Academy, Department of Infectious Disease and Clinical Microbiology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Transfusion of platelet suspensions is an essential part of patient care for certain clinical indications. In this pioneering study in Turkey, we aimed to assess the in vitro hemostatic functions of platelets after cryopreservation.
METHODS: Seven units of platelet concentrates were obtained by apheresis. Each apheresis platelet concentrate (APC) was divided into 2 equal volumes and frozen with 6% dimethyl sulfoxide (DMSO). The 14 frozen units of APCs were kept at -80 °C for 1 day. APCs were thawed at 37 °C and diluted either with autologous plasma or 0.9% NaCl. The volume and residual numbers of leukocytes and platelets were tested in both before-freezing and post-thawing periods. Aggregation and thrombin generation tests were used to analyze the in vitro hemostatic functions of platelets. Flow-cytometric analysis was used to assess the presence of frozen treated platelets and their viability.
RESULTS: The residual number of leukocytes in both dilution groups was <1x106. The mean platelet recovery rate in the plasma-diluted group (88.1±9.5%) was higher than that in the 0.9% NaCl-diluted group (63±10%). These results were compatible with the European Directorate for the Quality of Medicines quality criteria. Expectedly, there was no aggregation response to platelet aggregation test. The mean thrombin generation potential of postthaw APCs was higher in the plasma-diluted group (2411 nmol/L per minute) when compared to both the 0.9% NaCl-diluted group (1913 nmol/L per minute) and the before-freezing period (1681 nmol/L per minute). The flowcytometric analysis results for the viability of APCs after cryopreservation were 94.9% and 96.6% in the plasma and 0.9% NaCl groups, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cryopreservation of platelets with 6% DMSO and storage at -80 °C increases their shelf life from 7 days to 2 years. Besides the increase in hemostatic functions of platelets, the cryopreservation process also does not affect their viability rates.

Keywords: Frozen platelets, Flow-cytometric analysis, In vivo thrombin generation test


Aferez Trombosit Konsantrelerinin Yüzde 6’lık Dimetil Sülfoksitte Dondurulması: İlk Türkiye Çalışmasının Başlatılması

Soner Yılmaz1, Rıza Aytaç Çetinkaya1, İbrahim Eker2, Aytekin Ünlü3, Metin Uyanık4, Serkan Tapan4, Ahmet Pekoğlu1, Aysel Pekel5, Birgül Erkmen6, Uğur Muşabak5, Sebahattin Yılmaz1, İsmail Yaşar Avcı7, Ferit Avcu6, Emin Kürekçi2, Can Polat Eyigün7
1Gülhane Military Medical Academy, Blood Training Center and Blood Bank, Ankara, Turkey
2Gülhane Military Medical Academy, Division of Pediatric Hematology, Ankara, Turkey
3Gülhane Military Medical Academy, Department of General Surgery, Ankara, Turkey
4Gülhane Military Medical Academy, Department of Medical Biochemistry, Ankara, Turkey
5Gülhane Military Medical Academy, Division of Immunology and Allergy, Ankara, Turkey
6Gülhane Military Medical Academy, Division of Hematology, Ankara, Turkey
7Gülhane Military Medical Academy, Department of Infectious Disease and Clinical Microbiology, Ankara, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Trombosit süspansiyonlarının transfüzyonu, belirli klinik endikasyonlarda hastaların tedavisinin önemli bir parçasıdır. Bu çalışma ile Türkiye’de ilk kez olmak üzere trombositlerin in vitro hemostatik fonksiyonlarının kriyopreservasyon işleminden sonra değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda 7 ünite trombosit süspansiyonu aferez yöntemiyle elde edildi. Her aferez trombosit konsantresi (ATK) iki eşit hacime ayrıldıktan sonra %6 dimetil sülfoksit (DMSO) kullanılarak donduruldu. Dondurulmuş 14 ünite ATK -80 °C’de bir gün süre ile bekletildi. ATK’lar 37 °C’de çözdürüldükten sonra otolog plazma veya %0,9 NaCl kullanılarak dilüe edildi. ATK’ların dondurma öncesi ve çözülme işlemi sonrası; hacim, rezidüel lökosit ve trombosit sayıları incelendi. Trombositlerin in vitro hemostatik fonksiyonların incelenmesinde agregasyon ve trombin jenerasyon testleri kullanıldı. Dondurma işlemine maruz kalan ATK’lardaki trombositlerin varlığı ve bu hücrelerin canlılığını değerlendirmek için akım sitometri yöntemi kullanıldı.
BULGULAR: Her iki dilüsyon grubunda yer alan ATK’ların residüel lökosit sayısı 1x106’nın altındaydı. Plazma ile dilüe edilen grubun ortalama trombosit geri kazanım oranı %0,9 NaCl ile dilüe edilen gruptan daha yüksekti (%88,1±9,5’e karşılık %63±10). Bu sonuçlar Avrupa İlaç Kalite ve Sağlık Hizmetleri Direktörlüğü’nün kalite kriterlerine uygundu. Trombosit agregasyon testine beklenildiği üzere yanıt alınamadı. Dondurulup çözülerek otolog plazma ile dilüe edilen ATK’ların ortalama trombin oluşturma potansiyeli (2411 nmol/L×dakika), %0,9 NaCl ile dilüe edilenlere (1913 nmol/L×dakika) ve dondurma işlemi öncesine göre (1681 nmol/L×dakika) daha yüksek saptandı. Kriyopreservasyon işlemi sonrası plazma ve %0,9 NaCl ile dilüe edilen ATK’ların akım sitometri yöntemi ile canlılığı sırasıyla %94,9 ve %96,6 olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Trombositlerin DMSO ile kriyopreserve edilerek -80 °C saklanmaları, raf ömürlerini 7 günden 2 yıla çıkarmaktadır. Kriyopreservasyon işlemi trombositlerin in vitro hemostatik fonksiyonlarını arttırmanın yanında canlılık oranlarını da etkilememektedir.

Anahtar Kelimeler: Dondurulmuş trombositler, Akım-sitometri testi, İn vivo thrombin jenerasyon testi


Soner Yılmaz, Rıza Aytaç Çetinkaya, İbrahim Eker, Aytekin Ünlü, Metin Uyanık, Serkan Tapan, Ahmet Pekoğlu, Aysel Pekel, Birgül Erkmen, Uğur Muşabak, Sebahattin Yılmaz, İsmail Yaşar Avcı, Ferit Avcu, Emin Kürekçi, Can Polat Eyigün. Freezing of Apheresis Platelet Concentrates in 6% Dimethyl Sulfoxide: The First Preliminary Study in Turkey. Turk J Hematol. 2016; 33(1): 28-33

Corresponding Author: Soner Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar