E-ISSN: 1308-5263
Functional proteomic analysis of Ankaferd® Blood Stopper [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2010; 27(2): 70-77 | DOI: 10.5152/tjh.2010.03  

Functional proteomic analysis of Ankaferd® Blood Stopper

Duygu Özel Demiralp1, İbrahim C. Haznedaroglu2, Nejat Akar3
1Proteomics Unit, Ankara University Biotechnology Institute, Ankara, Turkey
2Department Of Hematology, Hacettepe University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey
3Department Of Pediatric Molecular Genetics, Ankara University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: Ankaferd® Blood Stopper (ABS) comprises a standardized mixture of the plants Thymus vulgaris, Glycyrrhiza glabra, Vitis vinifera, Alpinia officinarum, and Urtica dioica. The basic mechanism of action for ABS is the formation of an encapsulated protein network that provides focal points for vital erythrocyte aggregation. ABS–induced protein network formation with blood cells, particularly erythrocytes, covers the primary and secondary hemostatic system without disturbing individual coagulation factors.
METHODS: To understand the effect mechanisms of ABS on hemostasis, a proteomic analysis using 2D gel electrophoresis and mass spectrometer was performed.
RESULTS: Proteins of plant origin in Ankaferd® were NADP-dependent-malic enzyme, ribulose bisphosphate-carboxylase-large chain, maturase K, ATP synthase subunit-beta, ATP synthase subunit-alpha, chalcone-flavanone isomerase-1, chalcone-flavanone isomerase-2, and actin-depolymerizing factor. Furthermore, functional proteomic studies revealed that proteins resembling human peptides have been detected within Ankaferd®, including ATP synthase, mucin-16 (CD164 sialomucin-like 2 protein), coiled-coil domain containing 141 hypothetical protein LOC283638 isoform 1, hypothetical protein LOC283638 isoform 2, dynactin 5, complex I intermediate-associated protein 30, mitochondrial, NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, TP synthase, H+ transporting, mitochondrial actin binding 1 isoform, LIM domain and actin binding 1 isoform a, LIM domain and actin binding 1 isoform b, spectrin alpha non erythrocytic 1, prolactin releasing hormone receptor, utrophin, tet oncogene family member 2 isoform b, protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A, NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase, ATP-binding cassette protein C12, Homo sapiens malic enzyme 1, mitochondrial NADP(+)-dependent malic enzyme 3, ME2 protein, nuclear factor 1 B-type, abhydrolase domain-containing protein 12B, E3 SUMO-protein ligase PIAS2, alpha-1, 2-glucosyltransferase ALG10-A, cofilin, non-muscle isoform, 18 kDa phosphoprotein, p18, actin-depolymerizing factor (ADF), twinfilin-1, ankyrin repeat and FYVE domain-containing protein 1, usherin precursor, urotensin II receptor, interleukin 4, and midkine.
CONCLUSION: Proteomic analysis of Ankaferd® represents a true basis for the upcoming Ankaferd® studies focusing on its wound healing, hemostatic, anti-infective, antineoplastic, and preservative biological actions.

Keywords: Ankaferd, proteomics, hemostasis, bleeding


Kanama durdurucu Ankaferd® ve etki mekanizmasının proteomik analizi

Duygu Özel Demiralp1, İbrahim C. Haznedaroglu2, Nejat Akar3
1Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Proteomiks Ünitesi, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Moleküler Genetik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Kanama durdurucu olarak bilinen Ankaferd (AKD); Thymus vulgaris, Glycyrrhiza glabra, Vitis vinifera, Alpinia officinarum ve Urtica dioica bitki özlerinin özel bir karışımıdır. AKD nin temel etki mekanizması, hayati eritrosit agregasyon odakları olan enkapsüle protein ağı formasyonunu sağlayarak gerçekleşmektedir. AKD kan hücreleri ve özellikle eritrositler ile oluşumunu indüklediği protein ağı sayesinde birincil ve ikincil haemostatik sistem üzerine etkisini koagülasyon faktörlerini birebir hasarlamadan gerçekleştirir.

YÖNTEMLER: ABS nin hemostaz üzerindeki etki mekanizmasını anlamak için 2D jel elektroforez ve kütle spektrometre yöntemleri kullanılarak proteomik analizleri yapıldı.
BULGULAR: Ankaferd kanama durdurucu içeriğinde tanımlanan bitkisel proteinler: NADP-bağımlı malik enzim, Ribuloz bisfosfatkarboksilaz büyük zinciri, MturazK, ATPsentaz altünitesi beta, ATPsentaz altünitesi-alfa, Chalcon flavonon isomeraz-1, Chalcon-flavonon izomeraz 2 ve Aktin-depolimerizasyon faktördür. Ayrıca Ankaferd kapsamında koagülasyon için oldukça önemli farklı insan proteinleri benzerleri de tanımlanmıştır, bu proteinler arasında; ATP sentaz, musin16 (CD164-sialomucin-benzer-2 protein), helezonal kangal taşıyan protein-141, hypotetik protein LOC283638 izoform 1, hypothetik protein LOC283638 izoform 2, dinaktin 5, Kompleks 1 intermadia ilişikli protein 30, mitokondrial protein, NADH dehidrogenaz (Ubiquinone) 1 alpha altkompleks, TP sentaz H+ taşıyıcı protein, mitokondrial aktin bağlayıcı protein 1, LIM kangal ve aktin bağlayıcı alt ünite 1 izoform a, LIM kangal ve aktin bağlayıcı alt ünite 1 izoform b, Spectrin alpha non eritrotik 1, Prolactin releasing hormone reseptör, Utrophin, tet onkogen aile üyesi 2 izoform b, Protein fosfotaz 1 regulatory altünit 12A, NIMA -ilişkili kinaz, ATP-bağlayıcı protein C12, malik enzim 1, Mitochondrial NADP(+) bağımlı malik enzim 3, ME2 protein, Nuclear faktör 1B tipi, Abihidrolaz kangal taşıyıcı protein 12B, E3 SUMO-protein ligaz PIAS2, Alpha-1,2-glucosyltransferase ALG10-A, Cofilin, 18 kDa fosfoprotein, p18, Aktin-depolymerizing faktör, ADF, Twinfilin-1, Ankirin tekrarlayan ve FYVE kangalı içeren protein 1, Usherin öncü proteini, Urotensin II reseptör yer almaktadır.
SONUÇ: Proteomik analizler sonucu elde edilen proteinler Ankaferdin hemostatik, yara iyileştirme ve anti-inflamatuvar etkilerinin araştırılmasına ışık tutacak ve açıklayıcı olacak niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Ankaferd, proteomiks, hemostaz, kanama


Duygu Özel Demiralp, İbrahim C. Haznedaroglu, Nejat Akar. Functional proteomic analysis of Ankaferd® Blood Stopper. Turk J Hematol. 2010; 27(2): 70-77

Corresponding Author: Duygu Özel Demiralp, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar