E-ISSN: 1308-5263
Early Changes of Mannose-Binding Lectin, H-Ficolin, and Procalcitonin in Patients with Febrile Neutropenia: A Prospective Observational Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(4): 304-310 | DOI: 10.4274/tjh.2014.0385  

Early Changes of Mannose-Binding Lectin, H-Ficolin, and Procalcitonin in Patients with Febrile Neutropenia: A Prospective Observational Study

Sibel Işlak Mutcalı1, Neşe Saltoğlu1, İlker İnanç Balkan1, Reşat Özaras1, Mücahit Yemişen1, Bilgül Mete1, Fehmi Tabak1, Ali Mert2, Recep Öztürk1, Şeniz Öngören3, Zafer Başlar3, Yıldız Aydın3, Burhan Ferhanoğlu4, Teoman Soysal3
1İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İstanbul, Turkey
2Medipol University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, İstanbul, Turkey
3İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Hematology, İstanbul, Turkey
4Koç University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, İstanbul, Turkey

Objective: The significance of mannose-binding lectin (MBL) and H-ficolin deficiency in febrile neutropenic (FN) patients and the correlation of these markers along with consecutive C-reactive protein (CRP) and procalcitonin (PCT) levels during the infectious process are investigated.
Materials and Methods: Patients with any hematological malignancies who were defined to have “microbiologically confirmed infection”, “clinically documented infection”, or “fever of unknown origin” were included in this single-center prospective observational study. Serum levels of CRP, PCT, MBL, and H-ficolin were determined on 3 separate occasions: at baseline (between hospital admission and chemotherapy), at the onset of fever, and at the 72nd hour of fever.
Results: Forty-six patients (54% male, mean age 41.7 years) with 61 separate episodes of FN were evaluated. Eleven patients (23.9%) had “microbiologically confirmed infection”, 17 (37%) had “clinically documented infection”, and 18 (39.1%) had “fever of unknown origin”. Fourteen (30.4%) patients had low (<500 ng/mL) initial MBL levels and 7 (15.21%) had low (<12,000 ng/mL) H-ficolin levels. Baseline MBL and H-ficolin levels did not significantly change on the first and third days of fever (p=0.076). Gram-negative bacteremia more frequently occurred in those with low initial MBL levels (p=0.006). PCT levels were significantly higher in those with microbiologically documented infections. Mean and median PCT levels were significantly higher in cases with bacteremia. There was no significant difference between hemoculture-positive and-negative patients in terms of CRP levels.
Conclusion: Monitoring serum H-ficolin levels was shown to be of no benefit in terms of predicting severe infection. Low baseline MBL levels were correlated with high risk of gram-negative bacteremia; however, no significant correlation was shown in the follow-up. Close monitoring of PCT levels is warranted to provide more accurate and specific data while monitoring cases of bacteremia.

Keywords: Febrile neutropenia, Infection, Mannose-binding lectin, H-ficolin, Procalcitonin, C-reactive protein


Febril Nötropeni Olgularında Mannoz Bağlayan Lektin, H-Fikolin ve Prokalsitonin Düzeylerinde Erken Dönem Değişimleri

Sibel Işlak Mutcalı1, Neşe Saltoğlu1, İlker İnanç Balkan1, Reşat Özaras1, Mücahit Yemişen1, Bilgül Mete1, Fehmi Tabak1, Ali Mert2, Recep Öztürk1, Şeniz Öngören3, Zafer Başlar3, Yıldız Aydın3, Burhan Ferhanoğlu4, Teoman Soysal3
1İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İstanbul, Turkey
2Medipol University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, İstanbul, Turkey
3İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Hematology, İstanbul, Turkey
4Koç University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, İstanbul, Turkey

Amaç: Febril nötropenik (FEN) hastalarda mannoz-bağlayıcı lektin (MBL) ve H-fikolin eksikliğinin önemi ve bu belirteçlerin enfeksiyon atağı sırasında ardışık C-reaktif protein (CRP) ve prokalsitonin (PCT) ölçümleri ile korelasyonu araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu tek merkezli prospektif gözlemsel çalışmaya, hematolojik malignite nedeniyle izlenen ve “mikrobiyolojik olarak doğrulanmış enfeksiyon”, “klinik olarak dökümante edilmiş enfeksiyon” veya “nedeni bilinmeyen ateş” tanıları konulan hastalar dahil edilmiştir. Serum CRP, PCT, MBL ve H-fikolin düzeyleri; başlangıçta (hastaneye başvuru ile kemoterapi başlangıcı arasında), ateş atağının başında ve 72. saatinde olmak üzere üç ayrı zamanda ölçülmüştür.
Bulgular: Kırk altı (%54 erkek, ortalama yaş 41,7) hastada gelişen 61 ayrı FEN atağı değerlendirildi. Hastaların 11’inde (%23,9) “mikrobiyolojik doğrulanmış enfeksiyon”, 17’sinde (%37) “klinik dökümante enfeksiyon”, 18’inde (%39,1) ise nedeni bilinmeyen ateş mevcut idi. Başlangıç MBL düzeyi (<500 ng/mL) yedi hastada, H-fikolin düzeyi ise (<12,000 ng/mL) 14 hastada düşük bulundu. Bazal MBL ve H-fikolin düzeylerinin ateşin birinci ve üçüncü gününde anlamlı olarak değişmediği belirlendi (p=0,076). Başlangıç MBL düzeyi düşük olan hastalarda gram-negatif bakteremilerin daha sık ortaya çıktığı saptandı (p=0,006). PCT düzeyleri “mikrobiyolojik olarak doğrulanmış” enfeksiyonu bulunanlarda anlamlı olarak daha yüksekti. Medyan PCT düzeyleri tüm FEN epizodlarında anlamlı olarak yükselmiş bulundu.
Sonuç: Ciddi bakteremilerin ön görülmesi açısından serum H-fikolin düzeylerinin izlenmesinin yararı olmadığı gösterildi. Düşük bazal MBL düzeyleri ile yüksek gram-negatif bakteremi riski arasında ilişkili olduğu belirlenmekle birlikte izlemde anlamlı korelasyon gösterilemedi. Bakteremi olgularının izleminde daha hızlı ve özgül veriler elde edebilmek için PCT düzeylerinin yakın izleminin gerekli olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Febril nötropeni, Enfeksiyon, Mannoz-bağlayıcı lektin, H-fikolin, Prokalsitonin, C-reaktif protein


Sibel Işlak Mutcalı, Neşe Saltoğlu, İlker İnanç Balkan, Reşat Özaras, Mücahit Yemişen, Bilgül Mete, Fehmi Tabak, Ali Mert, Recep Öztürk, Şeniz Öngören, Zafer Başlar, Yıldız Aydın, Burhan Ferhanoğlu, Teoman Soysal. Early Changes of Mannose-Binding Lectin, H-Ficolin, and Procalcitonin in Patients with Febrile Neutropenia: A Prospective Observational Study. Turk J Hematol. 2016; 33(4): 304-310

Corresponding Author: İlker İnanç Balkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar