E-ISSN: 1308-5263
Cryptochrome-1 Gene Expression is a Reliable Prognostic Indicator in Egyptian Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia: A Prospective Cohort Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2018; 35(3): 168-174 | DOI: 10.4274/tjh.2017.0169  

Cryptochrome-1 Gene Expression is a Reliable Prognostic Indicator in Egyptian Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia: A Prospective Cohort Study

Deena Mohamed Habashy, Deena Samir Eissa, Mona Mahmoud Aboelez
Ain Shams University Faculty of Medicine, Department of Clinical Pathology, Unit of Hematology, Cairo, Egypt

Objective: Traditional prognostic factors have proved insufficient to account for heterogeneity in the clinical behavior of chronic lymphocytic leukemia (CLL). Cryptochrome-1 (CRY-1) is a circadian clock gene essential in maintaining the circadian rhythm and regulating cell proliferation. We evaluated CRY-1 gene expression in CLL and addressed its putative role as a prognostic indicator for the clinical course of CLL.
Materials and Methods: A total of 100 CLL patients at diagnosis were studied for CRY-1 gene expression by real-time reverse-transcription polymerase chain reaction and were followed for assessment of time to first treatment (TFT).
Results: CRY-1 was expressed in 94% of the CLL patients at diagnosis. The median CRY-1 relative gene expression level (0.006) stratified patients into high and low expression groups. Forty of 100 (40%) CLL patients showed high CRY-1, 54/100 (54%) showed low CRY- 1, and 6/100 (6%) had undetectable CRY-1 gene expression. High CRY- 1 gene expression was concordant with CD38+, Zap-70+, and double CD38+Zap-70+ expression; unfavorable/intermediate cytogenetics; unmutated immunoglobulin heavy-chain variable-region gene; and diffuse marrow infiltration. The high CRY-1 gene expression patient group exhibited shorter TFT than the patients with low CRY-1 gene expression. A Cox proportional hazard regression model identified CRY- 1 gene expression to be independently predictive for TFT.
Conclusion: CRY-1 is differentially expressed among CLL patients, stratifying them into low-risk and high-risk groups. CRY-1 gene expression could constitute a reliable prognostic indicator for CLL progression, complementing the role of standard well-established prognostic factors. CRY-1 gene expression could be employed as a prognostic indicator for disease progression during the initial prognostic work-up and follow-up for CLL patients.

Keywords: Chronic lymphocytic leukemia, Cryptochrome-1, Circadian genes, Time to first treatment, Prognosis, Real-time polymerase chain reaction, CD38, Zap-70


Kriptokrom-1 Gen Ekspresyonu Mısırlı Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda Güvenilir Bir Prognostik Göstergedir

Deena Mohamed Habashy, Deena Samir Eissa, Mona Mahmoud Aboelez
Ain Shams University Faculty of Medicine, Department of Clinical Pathology, Unit of Hematology, Cairo, Egypt

Amaç: Geleneksel prognostik faktörler, kronik lenfositik löseminin (KLL) klinik davranışındaki heterojenitenin nedenini açıklamak için yetersiz bulunmaktadır. Kriptokrom-1 ( CRY-1) sirkadiyen ritmin sağlanması ve hücre proliferasyonu regülasyonunda gerekli olan bir sirkadiyen saat genidir. Biz, KLL’de CRY-1 gen ekspresyonunu değerlendirdik ve KLL’nin klinik seyri için prognostik gösterge olarak varsayılan rolünü irdeledik.
Gereç ve Yöntem: Toplam 100 KLL hastası tanı sırasında kantitatif gerçek zamanlı ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu ile CRY-1 gen ekspresyonu için incelendi ve ilk tedaviye kadar geçen zamanın (TFT) değerlendirilmesi için takip edildi.
Bulgular: KLL hastalarının %94’ünde tanı anında CRY-1 ekspresyonu mevcuttu. Medyan CRF-1 rölatif gen ekspresyon düzeyi (0,006) hastaları yüksek ve düşük ekspresyon gruplarına ayırmaktadır. Yüz hastanın 40’ı (%40) yüksek CRY-1, 54/100’ü (%54) düşük CRY-1, ve 6/100’ü (%6) tespit edilemez CRY-1 gen ekspresyonu gösterdi. Yüksek CRY- 1 gen ekspresyonu CD38+, Zap-70+ ve çift CD38+Zap-70+ ekspresyonu; olumsuz/orta sitogenetik; mutasyona uğramamış immünoglobulin ağır zincir değişken bölge geni ve diffüz kemik iliği infiltrasyonu ile uyumlu idi. Yüksek CRY-1 gen ekspresyonu olan hasta grubu, düşük CRY-1 gen ekspresyonu olan hastalardan daha kısa TFT gösterdi. Cox oransal hazard regresyon modeli CRY-1 gen ekspresyonunu TFT için bağımsız prediktif olarak tanımlamıştır.
Sonuç: CRY-1, KLL hastalarında farklı olarak eksprese edilerek onları düşük-risk ve yüksek-risk gruplarına ayırmaktadır. CRY-1 gen ekspresyonu, KLL progresyonu için iyi-belirlenmiş standart prognostik planlamada ve KLL hastalarının takibinde hastalık progresyonu için prognostik bir gösterge olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik lenfositik lösemi, Kriptokrom-1, Sirkadiyen genler, İlk tedaviye kadar geçen zaman, Prognoz, Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu, CD38, Zap-70


Deena Mohamed Habashy, Deena Samir Eissa, Mona Mahmoud Aboelez. Cryptochrome-1 Gene Expression is a Reliable Prognostic Indicator in Egyptian Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia: A Prospective Cohort Study. Turk J Hematol. 2018; 35(3): 168-174

Corresponding Author: Deena Samir Eissa, Egypt


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar