E-ISSN: 1308-5263
Are the High Serum Interleukin-6 and Vascular Endothelial Growth Factor Levels Useful Prognostic Markers in Aggressive Non-Hodgkin Lymphoma Patients? [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2015; 32(1): 21-28 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0325  

Are the High Serum Interleukin-6 and Vascular Endothelial Growth Factor Levels Useful Prognostic Markers in Aggressive Non-Hodgkin Lymphoma Patients?

Hava Üsküdar Teke1, Eren Gündüz1, Olga Meltem Akay1, Cengiz Bal2, Zafer Gülbaş3
1Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Eskişehir, Turkey
2Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Eskişehir, Turkey
3Anadolu Health Center, Bone Marrow Transplantation Center, Kocaeli, Turkey

OBJECTIVE: Pro-inflammatory and pro-angiogenic cytokines play an important role in the pathogenesis of lymphoma, and recent studies have shown that cytokines can be used as prognostic markers. Non-Hodgkin lymphoma (NHL) patients with high levels of serum interleukin-6 (s-IL6) and serum vascular endothelial growth factor (s-VEGF) have poor prognosis and shorter survival time. We aimed to determine pre-treatment levels of s-IL6 and s-VEGF and their relation with known prognostic markers, especially International Prognostic Index (IPI) scores, and to examine their effects on overall survival in newly diagnosed, untreated aggressive NHL patients.
METHODS: The study included 51 newly diagnosed NHL patients and 17 healthy controls. Blood samples were obtained to study s-IL6 and s-VEGF cytokine levels.
RESULTS: Patients with aggressive NHL diagnosis had higher s-VEGF and s-IL6 levels than the healthy population. If the s-IL6 levels of patients were above the cut-off levels, the overall survival time was shorter. There was no relation between s-VEGF and overall survival time.
CONCLUSION: s-IL6 is an independent prognostic factor that may be included in IPI risk classification. In addition to the s-IL6 level, age, erythrocyte sedimentation rate, beta-2 microglobulin, WHO performance status, and IPI score are independent prognostic factors that are effective, especially for overall survival, in the clinical follow-up of NHL patients.

Keywords: s-IL6, s-VEGF, Lymphoma, Overall survival


Agresif Non-Hodgkin Lenfomalı Hastalarda, Serum İnterlökin-6 ve Vasküler Endoteliyal Büyüme Faktörü Düzeyleri Kullanışlı Prognostik Belirteçler midir?

Hava Üsküdar Teke1, Eren Gündüz1, Olga Meltem Akay1, Cengiz Bal2, Zafer Gülbaş3
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Bilim Dalı
3Anadolu Sağlık Merkezi, Kemik İliği Nakli Merkezi

AMAÇ: Pro-inflamatuvar ve pro-angiogenik sitokinlerin, lenfomanın patogenezinde önemli rolleri olduğu kadar son yıllarda yapılan çalışmalarda sitokinlerin prognostik birer belirteç olarak da kullanılabileceği gösterilmiştir. s-IL6 ve s-VEGF düzeyleri yüksek olan non-Hodgkin lenfoma (NHL) hastalarında prognoz daha kötüdür ve genel sağkalımları daha kısadır. Bu çalışmada yeni tanı almış, tedavi verilmemiş NHL hastalarında tedavi öncesi s-IL6 ve s-VEGF düzeylerinin belirlenmesi, bu sitokinlerin bilinen prognostik belirteçler ve özellikle International Prognostic Index (IPI) değerleri ile ilişkisinin saptanması ve genel sağkalım üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 51 yeni tanı konmuş NHL hastası ve 17 sağlıklı kontrol alındı. s-IL6 ve s-VEGF sitokin düzeylerini değerlendirmek için kan örnekleri toplandı.
BULGULAR: NHL ile izlenen hastalarda s-VEGF ve s-IL6 düzeyleri sağlıklı popülasyondan yüksektir. Hastaların özellikle s-IL6 düzeyleri cut-off değerin üzerinde ise genel sağkalımları kısa olmaktadır. s-VEGF ile genel sağkalım arasında ilişki saptanmamıştır.
SONUÇ: s-IL6, IPI risk sınıflamasına dahil edilebilir bağımsız bir prognostik faktördür. s-IL6 düzeyine ilave olarak, yaş, ESR, beta-2 mikroglobulin, WHO performans statüsü ve IPI skoru NHL hastalarının klinik takibinde özellikle genel sağkalım üzerine etkili olan bağımsız birer prognostik faktördür.

Anahtar Kelimeler: s-IL6, s-VEGF, Lenfoma, Genel sağkalım


Hava Üsküdar Teke, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay, Cengiz Bal, Zafer Gülbaş. Are the High Serum Interleukin-6 and Vascular Endothelial Growth Factor Levels Useful Prognostic Markers in Aggressive Non-Hodgkin Lymphoma Patients?. Turk J Hematol. 2015; 32(1): 21-28

Corresponding Author: Hava Üsküdar Teke, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar