E-ISSN: 1308-5263
Prospective Evaluation of Infection Episodes in Cancer Patients in a Tertiary Care Academic Center: Microbiological Features and Risk Factors for Mortality [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(4): 311-319 | DOI: 10.4274/tjh.2015.0216  

Prospective Evaluation of Infection Episodes in Cancer Patients in a Tertiary Care Academic Center: Microbiological Features and Risk Factors for Mortality

Nursel Çalık Başaran1, Ergun Karaağaoğlu2, Gülşen Hasçelik3, Mine Durusu Tanrıöver1, Murat Akova4
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, Turkey
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Ankara, Turkey
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Basic Microbiology, Ankara, Turkey
4Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara, Turkey

Objective: We aimed to determine the frequency, type, and etiology of infections and the risk factors for infections and mortality in hospitalized cancer patients.
Materials and Methods: We prospectively enrolled adult cancer patients hospitalized in the internal medicine wards of a tertiary care academic center between January and August 2004. Patients were followed during their hospitalization periods for neutropenia, infections, culture results, and mortality.
Results: We followed 473 cancer patients with 818 hospitalization episodes and 384 infection episodes in total. Seventy-nine percent of the infections were nosocomial, and febrile neutropenia (FN) was observed in 196 (51%) of the infection episodes. Bacteremia was found in 29% of FN episodes and in 8% of nonneutropenic patients. Gram-positive bacteria were the leading cause of bacteremia in both
neutropenic and nonneutropenic cases (70% and 58%, respectively). Presence of an indwelling central catheter increased bacteremia risk
by 3-fold. The overall mortality rate was 17%, whereas 34% of the patients with bloodstream infections died. Presence of bacteremia and advanced disease stage increased overall mortality by 6.1-fold and 3.7-fold, respectively.
Conclusion: Nearly half of the cancer patients developed an infection during their hospital stays, with gram-positive bacteria being the
predominant etiologic microorganisms. This demonstrates the changing trends in infections considering that, until 2004, gramnegative bacteria were the most predominant microorganisms among cancer patients in our institute.

Keywords: Febrile neutropenia, Cancer, Mortality, Risk factors


Kanser Hastalarındaki Enfeksiyon Ataklarının Prospektif Değerlendirmesi: Mikrobiyolojik Özellikler ve Mortalite için Risk Faktörleri

Nursel Çalık Başaran1, Ergun Karaağaoğlu2, Gülşen Hasçelik3, Mine Durusu Tanrıöver1, Murat Akova4
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, Turkey
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Ankara, Turkey
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Basic Microbiology, Ankara, Turkey
4Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara, Turkey

Amaç: Enfeksiyonlar, kanser hastalarında önde gelen morbidite ve mortaliteleri nedeni olmuşlardır. Bu çalışmada hastanede yatan kanser hastalarında enfeksiyonların sıklığını, tiplerini, etiyolojilerini ve enfeksiyon gelişimi ve mortalite için risk faktörlerini belirlemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Üçüncü basamak bir üniversite hastanesinin iç hastalıkları servislerinde Ocak-Ağustos 2004 tarihleri arasında izlenmiş olan erişkin kanser hastaları dahil edildi. Yatış süreleri boyunca nötropeni, enfeksiyonlar, kültür sonuçları ve mortalite açısından prospektif olarak izlendiler.
Bulgular: Toplam 473 kanser hastasının 818 hastaneye yatış atağı izlendi. Toplam 818 yatış atağı sırasında 384 (%46) enfeksiyon atağı gözlendi- %79’u nozokomiyaldi. Febril nötropeni (FN) tüm atakların 196’sında (%51) görüldü. Bakteremi, FN ataklarının %29’unda ve nötropenik olmayan hastaların %8’inde görüldü. Gram-pozitifler hem nötropenik olan hem de olmayan hastalardaki bakteremilerin önde gelen etkeni olarak görüldü (%70 ve %58, sırasıyla). Santral kateter varlığının bakteremi riskini 3 kat artırdığı görüldü. Toplam mortalite %17 iken bakteremisi olan hastalarda mortalite %34 saptandı. Bakteremi varlığı ve ileri evre hastalık toplam mortaliteyi, sırasıyla, 6,1
ve 3,7 kat artırmaktaydı.
Sonuç: Hastanede yatan kanser hastalarının neredeyse yarısında en azından bir enfeksiyon gelişmektedir ve bu enfeksiyonlarda grampozitifler hakimdir. Bu bilgiler, 2004 yılına kadar kanser hastalarında en sık görülen mikroorganizmaların gram-negatif mikroorganizmalar olduğu göz önüne alındığında, enfeksiyonlarda değişen eğilimler olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Febril nötropeni, Kanser, Mortalite, Risk faktörleri


Nursel Çalık Başaran, Ergun Karaağaoğlu, Gülşen Hasçelik, Mine Durusu Tanrıöver, Murat Akova. Prospective Evaluation of Infection Episodes in Cancer Patients in a Tertiary Care Academic Center: Microbiological Features and Risk Factors for Mortality. Turk J Hematol. 2016; 33(4): 311-319

Corresponding Author: Nursel Çalık Başaran, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685