E-ISSN: 1308-5263
Pulmonary Radiological Findings in Patients with Acute Myeloid Leukemia and Their Relationship to Chemotherapy and Prognosis: A Single-Center Retrospective Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(3): 217-222 | DOI: 10.5152/tjh.2011.77  

Pulmonary Radiological Findings in Patients with Acute Myeloid Leukemia and Their Relationship to Chemotherapy and Prognosis: A Single-Center Retrospective Study

Mehmet S Buğdacı1, Halil Yanardağ1, M. Cem Ar2, Teoman Soysal2, Süleyman Coşkun1, Sabriye Demirci1
1İstanbul University, Cerrahpaşa School Of Medicine, Department Of Pneumophysiology, Division Of Internal Medicine, İstanbul, Turkey
2İstanbul University, Cerrahpaşa School Of Medicine, Department Of Hematology, Division Of Internal Medicine, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: Acute myeloid leukemia (AML) is the most common acute leukemia in adults. Pulmonary events are one of the commonest causes of mortality in AML. In this single center retrospective study aimed to evaluate the relationship between radiological findings of pulmonary at presentation and post chemotherapy on prognosis and clinical outcome in a group of AML patients.
METHODS: The study included 278 AML patients. Clinical and radiological findings, laboratory findings, and microbiological culture results were evaluated. Pulmonary complications at presentation and post chemotherapy were compared.
RESULTS: Pulmonary complications were observed in 53 of the patients (19%). Mean age of the patients with and without pulmonary complications was 43.1 ± 15.2 years and 38.8 ± 16.3 years, respectively (P < 0.001). Pulmonary complications were not correlated with gender, AML subtype, or the serum lactate dehydrogenase (LDH) level. The most common cause of pulmonary complications was infection. Pulmonary complications were observed in 29% and 71% of the patients at presentation and post chemotherapy, respectively.
CONCLUSION: Pulmonary complications were observed more frequently at presentation in neutropenic AML patients of advanced age. The mortality rate was higher among the AML patients that had pulmonary complications at presentation.

Keywords: Acute myeloid leukemia, Pulmonary disease, Radiological findings


Akut Miyeloid Lösemili Hastalarda Akciğer Radyolojik Bulgularının Kemoterapi ve Hastalığın Prognozu ile İlişkisi: Tek Merkezli Retrospektif Çalışma

Mehmet S Buğdacı1, Halil Yanardağ1, M. Cem Ar2, Teoman Soysal2, Süleyman Coşkun1, Sabriye Demirci1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Pnömofizyoloji Bölümü
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD

AMAÇ: Akut miyeloid lösemi (AML) erişkinde en sık görülen akut lösemidir. AML’de mortaliteyi yol açan en önemli sebeplerden biri pulmoner olaylardır. Bu retrospektif tek merkezli çalışmanın amacı tanı anında ve kemoterapi sonrası gelişen radyolojik akciğer bulgularının hastalığın klinik gidişi ve prognozu üzerine etkisinin araştırılmasıdır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 278 AML hastası dahil edildi. değerlendirildi. Tanı anındaki ve kemoterapi sonrası pulmoner bulgular, hastalara ait klinik ve radyolojik bulgular, laboratuvar verileri ve mikrobiyolojik kültür sonuçları ile değerlendirildi.
BULGULAR: Pulmoner olaylar hastaların 53’ünde (%19) görüldü. Pulmoner bulguları olan ve olmayan hastaların ortalama yaşları sırasıyla 43.1±15.2 ve 38.8±16.3 olarak bulundu (p<0,001). Akciğer bulguları ile cinsiyet, AML alt tipi ve LDH düzeyleri arasında ilişki saptanmadı. En sık rastlanılan pulmoner olay enfeksiyondu. Pulmoner olaylar hastaların %29’unda tanı anında, %71’inde tedavi sonrası gözlendi.
SONUÇ: Pulmoner olaylar ileri yaştaki, nötropenik hastalarda tanı anında daha sık gözlendi. Tanı anında pulmoner komplikasyonu bulunan AML’li hastalarda mortalite daha yüksek bulundu.

Anahtar Kelimeler: Akut miyeloid lösemi, Pulmoner hastalık, Radyolojik bulgular


Mehmet S Buğdacı, Halil Yanardağ, M. Cem Ar, Teoman Soysal, Süleyman Coşkun, Sabriye Demirci. Pulmonary Radiological Findings in Patients with Acute Myeloid Leukemia and Their Relationship to Chemotherapy and Prognosis: A Single-Center Retrospective Study. Turk J Hematol. 2012; 29(3): 217-222

Corresponding Author: Mehmet S Buğdacı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685