E-ISSN: 1308-5263
Enhanced platelet adhesion in essential thrombocythemia after in vitro activation [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2010; 27(2): 82-90 | DOI: 10.5152/tjh.2010.05  

Enhanced platelet adhesion in essential thrombocythemia after in vitro activation

Andreas C. Eriksson1, Kourosh Lotfi2, Per A. Whiss1
1Division Of Drug Research/pharmacology, Department Of Medical And Health Sciences, Linköping University, Sweden And Department Of Hematology, University Hospital, Linköping, Sweden
2Division Of Drug Research/clinical Pharmacology, Department Of Medical And Health Sciences, Linköping University, Sweden

OBJECTIVE: Essential thrombocythemia (ET) is a chronic myeloproliferative disorder characterized by elevated platelet counts and increased risk of thrombosis. Ex vivo data suggest increased platelet reactivity in agreement with the increased thrombosis risk, while in vitro tests often detect decreased platelet activity. The present study aimed to investigate adhesion of ET-platelets in vitro, which is an aspect of platelet function that has been addressed in only a few studies on ET patients.
METHODS: The study included 30 ET patients and 14 healthy controls. Platelet adhesion was measured with a static platelet adhesion assay.
RESULTS: The main finding was that ET-platelets were more readily activated by adhesion-inducing stimuli in vitro than control platelets. This was particularly evident in elderly patients and when using multiple stimuli, such as surfaces of collagen or fibrinogen combined with addition of adenosine 5’-diphosphate or ristocetin. Such multiple stimuli resulted in adhesion above the control mean +2 standard deviations for approximately 50% of the patients.
CONCLUSION: The results are in accordance with the concept of increased platelet activity in ET, but opposite to most other in vitro studies. We suggest that the conditions in the adhesion assay might mimic the in vivo situation regarding the presence of chronic platelet activation.

Keywords: Essential thrombocythemia, platelet activation, adhesion, thrombosis, platelet assay


In vitro aktivasyon sonrası esansiyel trombositemide yüksek platelet adezyonu

Andreas C. Eriksson1, Kourosh Lotfi2, Per A. Whiss1
1Division Of Drug Research/pharmacology, Department Of Medical And Health Sciences, Linköping University, Sweden And Department Of Hematology, University Hospital, Linköping, Sweden
2Division Of Drug Research/clinical Pharmacology, Department Of Medical And Health Sciences, Linköping University, Sweden

AMAÇ: Esansiyel trombositemi (ET) platelet sayısının artması ve yüksek tromboz riski ile karakterize kronik bir myeloproliferatif bozukluktur. Ex vivo veriler tromboz riskine uygun olarak artan platelet reaktivitesini öne sürerken in vitro testler sıklıkla platelet aktivitesinde azalma tespit etmektedir. Bu çalışmanın amacı ET-hastalarında az sayıda çalışmaya dahil edilmiş bir platelet fonksiyonu konusu olan ET-plateletleri adezyonunun in vitro incelenmesidir.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 30 ET hastası ile 14 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. Statik platelet adezyonu tayini ile platelet adezyonu ölçülmüştür.
BULGULAR: Temel bulgu ET plateletlerinin, in vitro adezyon indüklenmiş uyaranlar ile kontrol plateletlerinden daha kolay aktive olduğu olmuştur. Bu durum özellikle yaşlı hastalarda ve adenosin 5-difosfat ya da ristosetin eklenerek kombine edilmiş kolajen ya da fibrinojen yüzeyler gibi çoklu uyaran kullanıldığında barizdir. Bu gibi çoklu uyaran hastaların yaklaşık %50’sinde kontrol değeri + 2 standart sapmanın üzerinde adezyon sonucunu vermiştir.
SONUÇ: Bulgular ET’de artan platelet aktivitesi konseptine uygun olsa da diğer in vitro çalışmaların tersinedir. Adezyon tayininde koşulların kronik platelet aktivasyonu varlığı ile ilgili olarak in vitro durumu taklit edebileceğini ileri sürüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Esansiyel trombositemi, platelet aktivasyonu, adezyon, tromboz, platelet tayini


Andreas C. Eriksson, Kourosh Lotfi, Per A. Whiss. Enhanced platelet adhesion in essential thrombocythemia after in vitro activation. Turk J Hematol. 2010; 27(2): 82-90

Corresponding Author: Andreas C. Eriksson, Sweden


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar