E-ISSN: 1308-5263
Percentages of CD4+CD8+ Double-positive T Lymphocytes in the Peripheral Blood of Adults from a Blood Bank in Bogotá, Colombia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2020; 37(1): 36-41 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2019.2019.0256  

Percentages of CD4+CD8+ Double-positive T Lymphocytes in the Peripheral Blood of Adults from a Blood Bank in Bogotá, Colombia

Miguel S. Gonzalez-Mancera1, Natalia Inés Bolaños Cristancho1, Manuel Salamanca1, Guillermo Orjuela2, Ayda Nubia Rodríguez2, John M. Gonzalez1
1University of los Andes, School of Medicine, Grupo de Ciencias Básicas Médicas, Bogotá, Colombia
2National Blood Bank, Colombian Red Cross, Bogotá, Colombia

Objective: CD4+CD8+ double-positive T-cells (DPTs) have been classified as a separate T-cell subpopulation, with two main phenotypes: CD4high CD8low and CD4low CD8high. In recent years, the relevance of DPTs in the pathogenesis of infections, tumors, and autoimmune diseases has been recognized. Reference values among healthy individuals remain unknown. Therefore, the aim of this study is to provide a reference value for DPTs in peripheral blood from healthy donors in a blood bank in Bogotá, Colombia, and to determine the activation status using a surface marker.
Materials and Methods: One hundred healthy donors were enrolled in the study. Peripheral blood cells were stained for CD3, CD4, CD8, and CD154 (CD40L), and cellular viability was assessed with 7-aminoactinomycin D and analyzed by flow cytometry.
Results: The median value for DPTs was 2.6% (interquartile range=1.70%-3.67%). Women had higher percentages of DPTs than men (3.3% vs. 2.1%). The subpopulation of CD4low CD8high showed higher expression of CD154 than the other T-cell subpopulations.
Conclusion: DPT reference values were obtained from blood bank donors. A sex difference was found, and the CD4low CD8high subpopulation had the highest activation marker expression.

Keywords: Flow cytometry, Lymphocyte, Lymphocyte subpopulation, T lymphocytes


Kolombiya Bogota Kan Bankası Yetişkin Periferik Kan CD4+CD8+ Çift Pozitif T-Lenfosit Yüzdeleri

Miguel S. Gonzalez-Mancera1, Natalia Inés Bolaños Cristancho1, Manuel Salamanca1, Guillermo Orjuela2, Ayda Nubia Rodríguez2, John M. Gonzalez1
1University of los Andes, School of Medicine, Grupo de Ciencias Básicas Médicas, Bogotá, Colombia
2National Blood Bank, Colombian Red Cross, Bogotá, Colombia

Amaç: CD4+CD8+ çift pozitif T hücreleri (ÇPT) ayrı bir T hücre alt popülasyonu olarak iki temel fenotip ile sınıflandırılmaktadır: CD4yüksek CD8düşük ve CD4düşük CD8yüksek. Son yıllarda, ÇPT’lerin enfeksiyonlar, tümörler ve otoimmün hastalıkların patogenezi ile ilişkisi tanımlanmıştır. Sağlıklı bireyler arasında referans değerleri bilinmemektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, Kolombiya Bogota’daki bir kan bankasındaki sağlıklı vericilerden alınan periferik kandaki ÇPT’ler için bir referans değeri sağlamak ve bir yüzey belirteci kullanarak aktivasyon durumunu belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yüz sağlıklı verici dahil edilmiştir. Periferik kan hücreleri CD3, CD4, CD8 ve CD154 (CD40L) için işaretlendi ve hücresel canlılık 7-aminoactinomycin D kullanarak akan hücre ölçer ile analiz edildi.
Bulgular: ÇPT’ler için ortanca değer %2,6 (çeyrekler arası aralık=%1,70-%3,67) olarak saptandı. Kadınlarda ÇPT yüzdesi erkeklere göre daha yüksek bulundu (%3,3 karşı %2,1). CD4düşük CD8yüksek alt popülasyonu diğer T hücre alt popülasyonlarından daha yüksek CD154 ekspresyonu gösterdi.
Sonuç: ÇPT referans değerleri kan bankası vericilerinden elde edilmiştir. Cinsiyetler arası fark ve CD4düşük CD8yüksek alt popülasyonunda da en yüksek aktivasyon belirteci ekspresyonu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hücre ölçer, Lenfosit, Lenfosit alt popülasyonu, T lenfositleri


Miguel S. Gonzalez-Mancera, Natalia Inés Bolaños Cristancho, Manuel Salamanca, Guillermo Orjuela, Ayda Nubia Rodríguez, John M. Gonzalez. Percentages of CD4+CD8+ Double-positive T Lymphocytes in the Peripheral Blood of Adults from a Blood Bank in Bogotá, Colombia. Turk J Hematol. 2020; 37(1): 36-41

Corresponding Author: John M. Gonzalez, Colombia


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar